Kursa kods LauZ4021

Kredītpunkti 6

Dārzeņkopība

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums28.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author

Ieva Žukauska

Mg. paed.

Kursa anotācija

Dārzeņu bioloģiskās īpašības un ekoloģiskās prasības. Agro-ekoloģisko faktoru ietekme uz dārzeņu augšanu, attīstību un ražas veidošanos. Dārzeņu pavairojamais materiāls un pavairošanas metodes. Ekonomiskie un ekoloģiskie nosacījumi sugu sortimenta, šķirņu un hibrīdu izvēlē. Dārzeņu audzēšanas tehnoloģijas atklātā laukā un segtajās platībās. Progresīvas metodes un jaunievedumi dārzeņkopības sektorā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studenti iegūst:
• zināšanas par dārzeņu bioloģiskajām īpašībām un ekoloģiskajām prasībām, dārzeņu audzēšanas tehnoloģijām atklātā laukā un segtajās platībās;
• prasmes izvēlēties piemērotāko audzēšanas tehnoloģiju vai atsevišķu paņēmienu konkrētos agro-ekoloģiskajos apstākļos, pamatot izvēli no praktiskā, ekoloģiskā un ekonomiskā viedokļa;
• kompetence iegūtās teorētiskās zināšanas un prasmes sasaistīt, analizēt, lietot un pilnveidot, pieņemot lēmumus profesionālu uzdevumu veikšanai mūsdienu mainīgajā pasaulē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Dārzeņkopība kā ražošanas nozares, lauksaimniecības zinātnes un izglītības virziens.
2 Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem piemērotākās dārzeņu sugas, to izvēles principi.
3 Dārzeņu morfoloģiskās un bioloģiskās īpatnības, ekoloģiskās prasības.
4 Dārzeņkopībā izmantojamie resursi un tās efektivitāti ietekmējošie faktori.1.kontroldarbs.
5 Dārzeņu ģeneratīvā un veģetatīvā pavairošana. Dārzeņu dēstu audzēšanas tehnoloģijas.
6 Dārzeņu produkcijas (kāpostaugi, sakņaugi) audzēšana lauka apstākļos.
7 Dārzeņu produkcijas (sīpolaugi, ķirbjaugi) audzēšana lauka apstākļos.2.kontroldarbs.
8 Dārzeņu produkcijas (tomātaugi, lapu dārzeņi, pākšaugi) audzēšana lauka apstākļos.
9 Daudzgadīgo dārzeņu audzēšana lauka apstākļos 3.kontroldarbs.
10 Dārzeņkopība segtajās platībās. Latvijas klimatiskajiem apstākļiem piemērotākie segto platību veidi.
11 Mikroklimata un fitoklimata nodrošināšanas metodes.
12 Segto platību sagatavošana dārzeņu audzēšanai. 4.kontroldarbs.
13 Pamatsugu audzēšana siltumnīcās dažādās apritēs.
14 Zaļumdārzeņu un citu dārzeņu audzēšana segtajās platībās.
15 Progresīvas metodes un jaunievedumi segto platību dārzeņkopībā. 5.kontorldarbs.
16 Dārzeņkopības ekonomiskā efektivitāte.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Laboratorijas darbi, praktiskie darbi, semināri, kontroldarbi, sekmīgi nokārtots eksāmens.

Obligātā literatūra

1. Dembovskis A., Drudze I. Gailīte M. u.c. Dārzeņkopība: lauka dārzeņu audzēšana: rokasgrāmata. Pūre : Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacija, 2007. 284 lpp.
2. Gailītis M.,Gailīte M. Augļu un dārzeņu kvalitātes novērtēšanas rokasgrāmata valsts inspektoriem. Rīga : Rigana, 2002. 96 lpp.
3. Plīse E. Dārzeņu kaitēkļi. Ozolnieki: LLKC, 2004. 98 lpp.
4. Мамонов, Е. В. Овощные культуры. Москва: ЭКСМО-Пресс : Лик пресс, 2001. 493 с.

Papildliteratūra

1. Ērmane K. Z/s „Galiņi” saimnieciskās darbības izvērtējums un attīstības iespējas KS „Mūsmāju Dārzeņi”: diplomdarbs profesionālās augstākās izglītības kvalifikācijas ieguvei. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Agrobioloģijas inst.; zin.vad. I.Žukauska, 2011.
2. Gailīte Z. Ķiploku ( Allium sativum L.) veģetatīvā pavairošana ar sīksīpoliņiem: zinātniskais darbs bakalaura grāda ieguvei. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Agrobiotehnoloģijas institūts; zin.vad. I.Žukauska, Jelgava. 2009. 35 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Raksti. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. ISSN 1407-4427.
Agronomijas Vēstis : zinātnisko rakstu krājums. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Lauksaimniecības fakultāte. ISBN 9984555895(5). ISSN 1691-3585.
2. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava ISSN 0132-6457.
3. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.

Piezīmes

Akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma „Lauksaimniecība”, agronoms ar specializāciju dārzkopībā pilna laika studijāsī; Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Lauksaimniecība” agronoms ar specializāciju dārzkopībā pilna laika studijās.