Kursa kods LauZ4010

Kredītpunkti 1.50

Pētījumu metodika

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums11.11.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author

Indulis Melngalvis

Mg. agr.

author asoc. prof.

Diāna Ruska

Dr. agr.

Priekšzināšanas

Biol1015, Biometrija

Aizstātais kurss

LauZK001 [GLAUK001] Pētījumu metodika

Kursa anotācija

Kursa darba temata izvēle un pētījumu uzdevumu noteikšana. Temata līdzšinējās izpētes stāvokļa noskaidrošana. Darba hipotēzes, mērķa un uzdevumu izvirzīšana. Izmēģinājuma shēmu un tām nepieciešamo resursu plānošana. Novērojumu plānošana. Paraugkopas statistisko rādītāju aprēķināšana. Izmēģinājumu datu būtiskuma vērtējums. Izmēģinājuma rezultātu lineārā korelācijas un regresijas analīze. Tabulu, diagrammu, pārskatu sastādīšana. Pētījuma darba noformēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa darba apguves studentam būs:
• zināšanas un izpratne par lauksaimniecības pētījumu plānošanu, iegūto datu apstrādi un interpretāciju;
• prasmes formulēt, kritiski izvērtēt un saskaņot darba pētījuma pamatjautājumus, mērķi un uzdevumus, izvēlēties konkrētam pētījumam atbilstošas pētīšanas un datu apstrādes metodes, interpretēt datu apstrādes rezultātus, formulēt rezultātiem atbilstošus secinājumus;
• kompetence sadarbībā ar darba vadītāju veikt studiju noslēguma darba pētījumu, praktiski lietot citu pētījumu rezultātus.

Spēj sekmīgi izstrādāt kursa darbu un to prezentēt.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievada un literatūras apskata veidošana, 2h.
2. Darba hipotēze, mērķis un uzdevumi.
3. Izmēģinājuma shēmas izstrāde.
4. Izmēģinājuma variantu sakārtojums un plānotie novērojumi, 2h.
5. Izmēģinājuma resursu plānojums un aprēķins, 2 h.
6. Paraugkopas statistisko rādītāju aprēķins un vērtējums.
7. Izmēģinājuma rezultātu būtiskuma vērtējums, 2h.
8. Izmēģinājuma rezultātu korelācijas un regresijas analīze.
9. Secinājumi.
10. Izmantotās zinātniskās literatūras bibliogrāfiskais apraksts. Atsauču veidošana tekstā.
11. Pielikumi, to noformēšana.

12. Kursa darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa darba izstrāde un aizstāvēšana.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Veic izmēģinājuma plānošanu par izvēlētu tēmu un doto datu apstrādi un rezultātu interpretāciju. Kursa darbu izstrādā pēc metodiskajiem norādījumiem, kas tiek izsniegti kursa sākumā, izmantojot kursa darba uzdevumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējumu veido kursa darba recenzijas vērtējums un prezentācijas kvalitāte.

Obligātā literatūra

1. Gustavii B. How to write and illustrate scientific paper. Cambridge University Press, 2008. 168p.
2. Datu statistiskā apstrāde ar MS Excel: mācību līdzeklis studentiem. Sast. I. Arhipova, L. Ramute, L. Paura. Jelgava: LLU, 1999. 159 lpp.
3. Petersen R. G. Agricultural Field Experiments Designe and Analysis. Oregone State Universit, 1994. 432 p.
4. Singh Y.K. Fundamental of research and methodology and statistics. Published by New Age International (P) Ltd., Publishers, 2006. 310 p.
5. Rubenis J., Liepa I. Agronomisko izmēģinājumu metodikas pamati. Rīga: Zvaigzne, 1976. 180 lpp.

6. Rubenis J. Agronomisko izmēģinājumu metodikas praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1987. 157 lpp.

Papildliteratūra

1. Neparametriskās metodes, SPSS datorprogramma. Mācību līdzeklis studentiem, LLU: sast. L. Paura, I. Arhipova. Jelgava: LKC, 2002.148 lpp.
2. Krastiņš O. Statistika un ekonometrija. Mācību līdzeklis augstskolām. Rīga: LR CSP, 1998. 336 lpp.
3. Kārkliņš A., Kreišmane Dz. Studiju darbu izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. Jelgava: LLU, 2016. 73 lpp.

4. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). Москва: Агропромиздат, 1985. 351 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Raksti. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. ISSN 1407-4427.
2. Journal of Agricultural Research. Hosted by U.S. Department of Agriculture. ISSN: 0095-9758.
3. Agronomijas vēstis: zinātnisko rakstu krājums. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte Lauksaimniecības fakultāte. ISBN 9984555895(5). ISSN 1691-3485.
4. Līdzsvarota lauksaimniecība : Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultātes, Latvijas Agronomu biedrības un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas organizētās zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti

5. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.

Piezīmes

Kurss obligāts Lauksaimniecības fakultātes profesionālās bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" visu specializāciju studentiem.