Kursa kods LauZ3194

Kredītpunkti 4.50

Pētījumu metodika lopkopībā

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2023

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Diāna Ruska

Dr. agr.

Aizstātais kurss

LauZB026 [GLAUB026] Pētījumu metodika lopkopībā

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis - studenti uzzina par lopkopības pētījuma virzieniem, apgūst pētījumu plānošanas pamatprincipus, vērtē pētījumam piemērotākās datu apstrādes metodes un iemācās profesionāli novērtēt iegūtos pētījuma rezultātus. Apgūst literatūras ieguves un analīzes principus, kursa un studiju noslēguma darbu noformēšanas prasības. Iepazīstas ar pētījumu shēmām, nepieciešamo resursu, novērojumu un uzskaites plānošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studējošie iegūst zināšanas un izpratni par lopkopības pētījumos izmantotajiem pamatjēdzieniem, pētījumu plānošanu un ierīkošanu, iegūto datu apstrādi un rezultātu interpretēšanu, pētnieciskā darba noformēšanu, (izpildīti praktiskie darbi, sekmīgi nokārtoti kontroldarbi un eksāmens).
Tiek iegūta prasme skaidri formulēt, kritiski izvērtēt un saskaņot pētnieciskā darba jautājumus, definēt darba mērķi un uzdevumus, izvēlēties konkrētam pētījumam atbilstošas datu apstrādes metodes, analizēt pētījuma rezultātus un formulēt atbilstošus secinājumus (izpildīti praktiskie darbi, sekmīgi nokārtoti kontroldarbi un eksāmens).
Kompetenti veikt studiju kursa vai studiju noslēguma darba izstrādi, analizēt pētījumā iegūtos rezultātus, salīdzināt tos ar citu pētījumu rezultātiem.
Apgūts studiju kursa lekciju materiāls, izpildīti praktiskie darbi, sekmīgi nokārtoti kontroldarbi. Sekmīgi nokārtots eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Jēdziens par zinātni, zinātņu iedalījums, situācijas raksturojums dzīvnieku zinātnēs Latvijā.. (2 h, L; 1 h, P)
2. Vispārīgās pētījumu metodes. Pētījumu veidi un kategorijas. (2 h, L; 3 h, P)
3. Konkrētās pētniecības metodes lopkopībā. (1 h, L, 2 h P)
4. Lopkopības izmēģinājumi ražošanas apstākļos. Lopkopības demonstrējumi. (2 h, L; 3 h, P)
Kontroldarbs: Pētījumu pamatjēdzieni un metodes, situācijas raksturojums dzīvnieku zinātnēs Latvijā.
5. Zinātniskās literatūras veidi, to meklēšana, atlase un analīze. (1 h, L; 3 h, P)
6. Jēdziens par pētniecības tematiku: hipotēze, darba mērķis un uzdevumi. (2 h, L; 3 h, P)
7. Pētījuma plānošana lopkopībā. (1 h, L; 2 h, P)
8. Pētījuma iekārtošana lopkopībā, īstenošanas gaita un pētījuma resursi. (2 h, L; 3 h, P)
Kontroldarbs: Zinātniskās literatūras studijas. Pētniecības jēdzieni. Pētījumu plānošana un iekārtošana.
9. Zinātniskā un noslēguma darba struktūra. (1 h, L; 3 h, P)
10. Pētījuma dokumentācija, tās noformēšana un glabāšana. (1 h, L; 3 h, P)
11. Pētījuma datu sākotnējā apstrāde un datu interpretācija. (1 h, L; 3 h, P)
12. Pētījuma rezultātu prezentācija. (3 h, P)
Eksāmens

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izpildīti un aizstāvēti praktiskie darbi par uzdotu tēmu, apgūts studiju kursa lekciju materiāls, sekmīgi nokārtoti kontroldarbi. Sekmīgi nokārtots eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba organizācija semestra laikā notiek, studējot literatūru, izmantojot mācībspēka konsultācijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena kopējais vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma un studiju kursa kontroldarbu kumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par eksāmena testu var iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi. Sekmīgi ir nokārtoti 3 kontroldarbi. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem, eksāmena atzīmes un vidējās atzīmes par kontroldarbiem.

Obligātā literatūra

1. Datu statistiskā apstrāde ar MS Excel: mācību līdzeklis studentiem. Sast. I. Arhipova, L. Ramute, L. Paura. Jelgava: LLU, 1999. 159 lpp.
2. Kārkliņš A., Kreišmane Dz. Studiju darbu izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. [tiešsaiste] Jelgava: LLU, 2020. 69 lpp. [skatīts 29.03.2023.] Pieejams: https://www.lf.llu.lv/sites/lf/files/2022-05/Stud_darbu_nof_noteik_2020_ed_15_05_22.pdf
3. Morris, T. Experimental design and analysis in animal Science. T.R. Morris. Oxon: CABI Publishing. New York: Marcel Dekker, 1999. 208 pp.
4. Petersen R. G. Agricultural Field Experiments Designe and Analysis. Oregone State Universit, 1994. 432 p.
5. Gustavii B. How to write and illustrate scientific paper. Cambridge University Press, 2008. 168 p.
6. Singh Y.K. Fundamental of research and methodology and statistics. [tiešsaiste] Published by New Age International (P) Ltd., Publishers, 2006. 310 p. [skatīts 29.03.2023.] Pieejams: https://mfs.mkcl.org/images/ebook/Fundamental%20of%20Research%20Methodology%20and%20Statistics%20by%20Yogesh%20Kumar%20Singh.pdf

Papildliteratūra

1. Nacionālā zinātniskās darbības informācijas sistēma. Pieejams: https://sciencelatvia.lv/#/pub/home
2. Latvijas Republikas tiesību akti: likumi.lv. Likumdošanas akti, saistītie ar zinātnes nozari. Likumi. Pieejams: http://www.likumi.lv
3. Essentials of research design and methodology. Alan S. Kaufman and Nadeen L. Kaufman John Wiley & Sons, Inc., 2005, 305 p.
4. Ruxton G.D., Colegrave N. Experimental design for the life sciences. Oxford: Oxford University press, 2006. 2016.g.
5. Walliman N. Your research project: a step-by-step guide for the first-time researcher. London; New York; New Delhi: SAGE Publications. 2001,

Periodika un citi informācijas avoti

1. Zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti. Raksti lasāmi e-vidē, LBTU bibliotēkas mājās lapā.
2. Ražas svētki Vecaucē. Raksti lasāmi e-vidē, LBTU bibliotēkas mājās lapā.
3. International dairy federation https://www.fil-idf.org/
4. LLKC mājaslapa: http://llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/demonstrejumi-lopkopiba
5. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
6. Saimnieks.lv. Žurnāls
7. Latvijas Lopkopis. Žurnāls, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs SIA

Piezīmes

Obligāts studiju kurss Lauksaimniecības fakultātes profesionālās bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība", studentiem ar kvalifikāciju “Ciltslietu zootehniķis” un “Lauksaimnieciskās ražošanas vadītājs” kuri izvēlas studiju noslēguma darbu kādā no Lopkopības nozarēm