Kursa kods LauZP194

Kredītpunkti 3

Zootehnika

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums28.03.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Lāsma Cielava

Mg. agr.

Kursa anotācija

Prakses mērķis nostiprināt studiju kursos (Pētījumu metodika (LauZ2109), Augu fizioloģija (Biol3014), Dzīvnieku fizioloģija (Vete2022)) iegūtās teorētiskās zināšanas. Prakse sastāv no četrām atšķirīgām sadaļām (pētījumu metodika, augu fizioloģija, dzīvnieku fizioloģija, lopkopība), kas norit mācībspēku vadībā. Studenti prakses laikā pilda praktiskus uzdevumus individuāli vai grupās. Prakses sadaļas „Pētījumu metodika” apguves laikā tiek apmeklētas zinātniskās institūcijas un pildīti praktiski uzdevumi. “Augu fizioloģijas” un “Dzīvnieku fizioloģijas” mācību praksē studenti grupās veic praktiskus uzdevumus. Lopkopības praksē tiek apgūts darbs ar dokumentāciju, iepazīšanās ar lauksaimniecības dzīvnieku eksterjeru un tā novērtēšanas metodēm, lopbarības paraugu noņemšana, barības līdzekļu kvalitātes organoleptiskā novērtēšana, dažādu lopbarības frakciju īpatsvara vērtējums barības devā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc mācību prakses apguves studenti:
• zina un izprot par Augu un Dzīvnieku fizioloģijas, kā arī Pētījumu metodikas studiju kursos gūto teorētisko zināšanu pielietojumu praktiskos apstākļos; lauksaimnieciska rakstura pētniecības iestāžu darbības mērķiem un uzdevumiem, lopkopības nozares dokumentācijas kārtošanu, barības līdzekļiem, lopbarības kvalitātes vizuālo un organoleptisko novērtēšanu;
• prot izvērtēt dzīvnieku un augu fizioloģiskos procesus, veikt novērojumus izmēģinājumos un izvēlēties iegūto datu apstrādes metodes, kārtot lauksaimniecības dzīvnieku reģistrācijas un produktivitātes uzskaites dokumentāciju.
• kompetence veikt praktiskas darbības lopkopības, dzīvnieku un augu fizioloģijas jomās, kā arī veikt un izvērtēt pētnieciskā darba rezultātus.
Katras prakses sadaļas noslēgumā studentam vai studentu grupai jāsagatavo prakses atskaite (protokols) un jāveic tās publiska aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

Pētījumu metodika - 1 diena
Konkrētas zinātniski - pētnieciskās institūcijas apmeklējums, iepazīšanās ar tās darbību. Īsa apraksta sagatavošana par apmeklēto institūciju un konkrētu uzdevumu izpilde. Praktiskie darbi - pētījuma parametru definēšana un atlase; pētījuma shēmas izveidošana; pētījuma datu bāzes izveidošana; datu sakārtošana un sagatavošana datu analīzei. Prakses atskaites sagatavošana un aizstāvēšana.

Augu fizioloģija - 2 dienas
1. diena: novērtēt augu fizioloģisko procesu norisi, to savstarpējo saistību un atkarību no vides faktoriem.
2. diena: novērtēt analizēto parametru izmaiņu nozīmi ražas veidošanā un norādīt nepieciešamos agrotehniskos pasākumus augu produktivitātes uzlabošanai. Prakses atskaites sagatavošana un aizstāvēšana.

Dzīvnieku fizioloģija - 2 dienas
1. diena: prakses ievadlekcija, darba drošība saskarsmē ar dzīvniekiem. Pēc noteiktu videomateriālu apskates jāizpilda pārbaudes darbs.
2. diena: fizioloģisko rādītāju ievadlekcija. Studenti, sadaloties darba grupās, stacionārā izmeklē vienu noteiktas sugas dzīvnieku, aizpilda fizioloģisko rādītāju protokolu par noteiktā dzīvnieka sugu. Sadaloties darba grupās, jāsameklē informācija par noteiktu tēmu un jāveic tās izvērtējums. Prakses atskaites sagatavošana un aizstāvēšana.

Lopkopība - 5 dienas
1. diena: darbs ar dokumentāciju - datu ievākšanas un uzskaites metodoloģija; iegūto datu izmantošana dzīvnieku kvalitātes noteikšanā; dzīvnieku individuālās attīstības novērtējums; apkopoto datu izmantošana praktiskajā lopkopībā.
2. diena: praktiskais darbs ar lauksaimniecības dzīvniekiem saimniecībā: lauksaimniecības dzīvnieku individuālās attīstības rādītāju novērtējums; dažādu pazīmju novērtējums un to piemērotība specifiskam ražošanas tipam; turēšanas sistēmas ietekme uz dzīvnieku izlases un atlases procesu; dzīvnieku izaudzēšanas pamatposmi.
0.5 dienas: prakses atskaites sagatavošana un aizstāvēšana.
3. diena: saimniecībā sagatavotās lopbarības (siens, skābbarība, skābsiens u.c.) paraugu noņemšana un lopbarības organoleptiskā novērtēšana. Lopbarības paraugu pavaddokumentu aizpildīšana un marķēšana.
4. diena: efektīvās kokšķiedras noteikšana kukurūzas skābbarībā, zāles skābbarībā un pilnīgi samaisītā barības devā. Lopbarības daudzuma novērtēšana glabātavās. Lopbarības vajadzības plānošana un barības devas aprēķins ganāmpulkam.
0.5 dienas: prakses atskaites sagatavošana un aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentu praktiska dalība katrā prakses dienā. Prakses atskaites izstrāde un mutiska prezentācija. Praksi neieskaita, ja nav apmeklētas konkrētās prakses sadaļas, sagatavoti un aizstāvēti prakses protokoli

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Katrai prakses dienai ir sagatavoti noteikti uzdevumi, kurus studenti saņem prakses sākumā. Par katru mācību prakses tēmu jāsagatavo protokols, kurš jāizstāv pie attiecīgās prakses sadaļas mācībspēka. Aizstāvētos protokolus apvieno prakses atskaitē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Pārbaudes veids - ieskaite. Jābūt izpildītiem visiem prakses programmas uzdevumiem un ieskaitītām visām prakses sadaļām.

Obligātā literatūra

1. Degola L., Trūpa A., Aplociņa E. Lopbarības ķīmiskās analīzes un sagremojamība. Jelgava, 2016. 52 lpp. .Elektroniski pieejams: http://www.vbf.llu.lv/sites/vbf/files/files/lapas/Lopbarības%20ķīmiskās....pdf
2. Garančs A. Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija jautājumos un atbildēs. Rīga, 2006. 340 lpp.
3. Kārkliņš A., Kreišmane Dz. (2020). Studiju darbu izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. [tiešsaiste] 6. papildinātais un pārstrādātais izdevums. Jelgava: LLU, 2020. 69 lpp. [skatīts 28.03.2023.] Pieejams: https://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/LF/Stud_darbu_izpilde_un_noformejums_LF_2020.pdf
4. Rubenis J. Agronomisko izmēģinājumu metodikas praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1987.158 lpp.
5. Siliņa A., Dreijere S., Arbidāns D. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. Ozolnieki: SIA LLKC, 2013. 47 lpp. Elektroniski pieejams: http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/upload/piena_rokasgramata/54_lopbariba_internetam.pdf

Papildliteratūra

1. Garančs A. Dzīvnieku fizioloģija jautājumos un atbildēs. Rēzekne: Latgales druka, 1999. 303 lpp.
2. Mauriņa H.Augu fizioloģija. Rīga: Zvaigzne, 1987. 358 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Rural Sustainability Research. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. e-ISSN: 2256-0939.
2. Agro Tops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
3. Latvijas Lopkopis. Ozolnieki. LLKC izdevums.
4. Saimnieks LV. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
5. Veterinārais Žurnāls: Latvijas Veterinārārstu biedrības informatīvs biļetens. Rīga: Latvijas Veterinārārstu biedrība. ISSN 1407-0065.
6. LLKC demonstrējumu rezultāti lopkopībā. Tiešsaiste. Elektroniski pieejams: http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/demonstrejumi-lopkopiba

Piezīmes

Mācību prakse Lauksaimniecības fakultātes profesionālās bakalaura programmas „Lauksaimniecība” studentiem, apgūstot kvalifikāciju „Ciltslietu zootehniķis”. Apgūstot kvalifikāciju „Lauksaimnieciskās ražošanas vadītājs” studējošie izvēlās Zootehnikas vai Agronomijas mācību praksi.