Kursa kods LauZ5197

Kredītpunkti 6

Kultūraugu audzēšanas sistēmas

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits50

Semināru un praktisko darbu stundu skaits14

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums25.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Kaspars Kampuss

Dr. agr.

author doc.

Adrija Dorbe

Mg. agr.

author doc.

Gundega Putniece

Dr. agr.

author pasn.

Madara Misule

Mg. agr.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti apgūst:
● laukkopības likumus un augu dzīves faktorus, to regulēšanas iespējas, kultūraugu maiņas nepieciešamību, augsnes apstrādes sistēmas;
● auga barošanās pamatprincipus un iespējas nodrošināt augu prasības ar barības elementiem ar mēslošanas līdzekļiem. Var novērtēt augsnes agroķīmiskajās īpašības un augsnes auglību, ieteikt risinājumus tās optimizēšanai;
● nozīmīgāko lauksaimniecības kultūraugu augšanas un attīstības īpatnības, morfoloģisko uzbūvi, gūst priekšstatu par augkopības produkcijas ražošanas metodēm, to piemērotību agroklimatiskajiem un augsnes apstākļiem un ekoloģiskās prasības; gūst priekšstatu par produkcijas kvalitātes nodrošināšanas iespējām, ražas un kvalitātes veidošanās likumsakarības, laukaugu un dārzaugu audzēšanas pasākumu plānošanu;
● precīzās laukkopības un dārzkopības darbības principus, metožu un rīku pielietojumu produkcijas ražošanā un datu iegūšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apgūšanas, studenti:
pārzina precīzās laukkopības un dārzkopības principus, pieejamās tehnoloģijas un attīstības tendences – seminārs. Pārzina Latvijā saimnieciski nozīmīgāko laukaugu sugas un dārzaugu daudzveidību, ekoloģiskās prasības, augu barības element nodrošinājumu, sējumu / stādījumu ierīkošanas un kopšanas principus, ražas novākšanas un uzglabāšanas tehnoloģiskos risinājumu - seminārs un kontroldarbs. Pārzina augu barošanas pamatprincipus. Zina augsnes auglību noteicošās īpašības un faktorus. Pārzina plašāk pielietotos mēslošanas līdzekļus. Zina augsnes agroķīmiskās īpašības, to nozīmi augu barošanās - lekcijas.
Prot atpazīt un atšķirt kultūraugu sugas dažādās augu attīstības fāzēs, analizēt dažādu faktoru ietekmi uz kultūraugu ražu un kvalitāti. Spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus dažādos apstākļos – praktiskie darbi - semināri.
Kompetenti patstāvīgi studēt un apkopot informāciju, izvērtēt konkrētos apstākļos augušu laukaugu tehnoloģijas piemērotību un novērtēt problēmsituācijas audzēšanā, analizēt dārzaugu ražošanas sistēmas. Kompetenti pielietot iegūtās zināšanas ražošanā, ieviest un izmantot precīzo laukkopības un dārzkopības tehnoloģiju paņēmienus, studēt un analizēt literatūru, diskutēt par studiju kursā apgūtajām tēmām, ko apliecina piedaloties praktiskajos darbos un kārtojot gala pārbaudījumu - kontroldarbu.

Kursa saturs(kalendārs)

I Laukkopība (8 h)
1. Ievads: studiju kursā, tā struktūra un sagaidāmie rezultāti.
2. Laukkopības likumi.
3. Augu dzīves faktori, to regulēšanas iespējas – 2 h.
4. Jēdziens par augsekām, ar tām saistīto terminu skaidrojums. Kultūraugu maiņa, tās nepieciešamības cēloņi. Kultūraugu maiņas pamatojums – 2 h.
5. Augsnes apstrādes veidi un sistēmas.
6. Lauksaimniecības sistēmas.

II Augu minerālā barošanās (8 h)
7. Augsnes auglība un augu barošanās, augsnes organiskā viela, augsnes reakcija un tās optimizācija – 3 h.
8. Mēslošanas līdzekļi – 2 h.
9. Mēslošanas līdzekļu lietošana un vide - 2 h.
10. Augsnes agroķīmiskā izpēte.

III Laukaugi (8 h )
11. Ievads augkopībā, laukaugu klasifikācija.
12. Sēklkopība.
13. Labību sugas, to augšana un attīstība. Labību graudu kvalitāte un tās veidošanās – 3 h.
14. Pākšaugi, bumbuļaugi un sakņaugi, eļļas un šķiedras augi, zaļmasas augi, zālāji – 3 h.

IV Precīzā laukkopība (8 h)
15. Precīzā lauksaimniecība, tās iedalījums un pamatprincipi.
16. Ražu kartes, to ieguves tehnoloģija, veidošana un datu analīze.
17. Sensori, mobilās iekārtas, droni un roboti precīzajā lauksaimniecībā – 3 h.
18. Augsnes paraugu noņemšana. Sējumu stāvokļa izpēte. Tehnoloģiju optimizācija pēc agroķīmiskajiem rādītājiem – 2 h.
19. Specializētās datorprogrammas lauksaimniecībā.

V Dārzkopība (17 h)
20. Dārzkopības iedalījums, tautsaimnieciskā nozīme. Dārzaugu klasifikācija, sistemātika – 2 h.
21. Augļkopība.
22. Dārzeņkopība.
23. Puķkopība un apstādījumi.
24. Dārzaugu pavairošana.
25. Precīzās dārzkopības īpatnības un nepieciešamie resursi, tās lietderību noteicošie apstākļi konkrētā dārzkopības uzņēmumā – 3 h.
26. Sensori augu ekoloģisko apstākļu kontrolei.
27. Segto platību dārzkopības īpatnības un tajā izmantotās precīzās tehnoloģijas - 3 h.
28. Augu un ražas kvalitātes monitoringa sistēmas dārzā - 3 h.
29. Produkcijas kvalitātes kontroles sistēmas pēc ražas novākšanas.

Kontroldarbs – noslēguma tests par apgūtajām tēmām (1 h )

Praktiskie darbi: (14 h)
1. Vieslektora vizīte par aktuālāko precīzās lauksaimniecības jomā – 4 h.
2. Vizīte lauksaimniecības uzņēmumā, kurš darbojas precīzās lauksaimniecības jomā – 4 h.
3. Seminārs par dažādu faktoru ietekmi uz kultūraugu augšanu un attīstību, ražas veidošanos (studentu sagatavotās prezentācijas, pamatojoties uz konkrētiem piemēriem no zinātniskās literatūras) – 3 h.
4. Seminārs par problēmsituācijas analīzi - 3 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Gala pārbaudījums – eksāmens. Lai varētu saņemt eksāmena vērtējumu studiju kursā, studentam jābūt izstrādādātiem patstāvīgajiem darbiem, kuri mutiski prezentēti semināros un par kuriem iegūts vērtējums, un sekmīgi nokārtotam galapārbaudījumam. Eksāmena vērtējums var būt akumulējošs, ja visi pārbaudījumi nokārtoti laikus un tajos ir iegūts vērtējums vismaz 7 balles.
Studiju kursā paredzēts iegūt vērtējumu 3 kontroldarbos/patstāvīgajos darbos:
1. mutisks referāts par zinātniskās literatūras apkopojumu;
2. mutisks referāts par precīzās lauksaimniecības elementu pielietošanu;
3. noslēguma kontroldarbs (tests).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs ietver literatūras studijas, gatavošanos kontroldarbam un semināriem, atsevišķu problēmuzdevumu patstāvīga risināšana.
Patstāvīgie darbi:
1. Students sagatavo prezentāciju (zinātniskās un profesionālās literatūras pētījumu) semināram par tēmu no kursa satura, kas saskaņota ar mācībspēku. Tēma saistīta ar precīzās lauksaimniecības metožu pielietojumu dārzkopībā vai augkopībā. Darbu prezentē studentu grupai seminārā. Orientējošs prezentācijas ilgums 30 minūtes. Studentam jāspēj atbildēt uz jautājumiem, diskutēt par doto tēmu un pamatot savu viedokli.
2. Patstāvīgais darbs – problēmsituācijas analīze un risinājumi noteikta laukauga vai dārzauga audzēšanā, ietverot situācijas cēloņu un potenciālo risinājumu aprakstu, risinājumam nepieciešamos datus, to ieguves metodes un tehnoloģijas, izmantojamās IT un sensoru tehnoloģijas ražošanas procesu vadībā un optimizācijā. Darbu iesniedz rakstiski un prezentē studentu grupai seminārā, prezentācija līdz 10 min.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarba un patstāvīgo darbu novērtējums 10 ballu skalā. Praktisko un patstāvīgo darbu novērtē saskaņā ar praktiskā un individuālā darba uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.
Pabeidzot kursu, studenti iegūst akumulējošo eksāmena vērtējumu vai kārto eksāmenu.

Obligātā literatūra

1. Adamovičs A. Zālāju ierīkošana un izmantošana. Mācību grāmata; otrs, papildinātais izdevums. Jelgava, 2017. 140 lpp.
2. Agroķīmija . J. Naudiņa red. Rīga: Zvaigzne, 1984. 325 lpp. Ir LLU FB ~ 220 eks. Pieejams: https://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/#issue:640571
3. Alberts M., Kreišmane Dz., Grīnbergs U. u.c. (2013). No: Nākotnes precīzās saimniekošanas tehnoloģijas Latvijas laukiem. Monogrāfija, SIA „Jelgavas tipogrāfija”. 272 lpp.
4. Augkopība . A. Ružas red. Ruža A., Adamovičs A., Bankina B., Bērziņš A. u.c. Jelgava: LLU, 2004. 374 lpp. Ir LLU FB ~120 eks. Pieejams: https://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/#issue:644045
5. Augļkopība . Red. L. Ikase. Dobeles novads: LV Augļkopības institūts, 2015. 544 lpp.
6. Augsnes ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība . O. Nikodemus, A. Kārkliņš, M. Kļaviņš, V.Meleckis. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2008. 254 lpp.
7. Balodis O., Bankina B., Gaile Z., Grantiņa I. . Ziemas rapsis. Jelgava, : LLU, 2012. 68 lpp.
8. Bankina B., Gaile Z. Ziemāju labības un to slimības. Jelgava, LLU, 2014. 104 lpp.
9. Container nursery production and business management manual J. P. Newman, tech. ed., California: University of California, Division of Agriculture and Natural Resources, 2014. 345 p.
10. Gaile Z., Bartuševics J. Kukurūzas audzēšana un izmantošana. Jelgava: LLU, 2012. 40 lpp.
11. Havlin J.L. et al. (2013) Soil fertility and fertilizers: an introduction to nutrient management, 8th edition. Pearson, 2013. 516 p.
12. Kārkliņš A. Agroķīmija: Lekciju konspekts. , I un II daļa. Rīga: Ražība, 1996. 382 lp.
13. Kārkliņš A., Līpenīte I. Aprēķinu metodes un normatīvi augsnes iekultivēšanai un mēslošanas līdzekļu lietošanai. Jelgava: LLU, 2019. 200 lpp.
14. Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā Atbildīgais par izdevumu P. Bušmanis. Jelgava: LLU, 1999. 103 lpp.
15. Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā. Latvijas Republikas Zemkopības ministrija. Rīga: Latvijas Republikas Zemkopības ministrija, 2008. 56 lpp
16. Lapiņš D., Kažotnieks J. Laukkopība. Ozolnieki: LLKC, 2002. 247 lpp. .
17. Martin J.D., Leonard W.H., Stamp D.L., Waldren R.P. Principles of Field Crop Production, . 4th Edition. Upper Sadle River, New Jersey: Pearson Education, 2006. 976 p.
18. Modern technology in vegetable production /ed. by P. Hazra. Pitam Pura, New Delhi: New India Publishing Agency, 2011. 413 p.
19. Plant nutrition for food security (2006). A guide nutrient for food security. Ed. Roy R.N. et al. FAO, Rome, 2006. 349 p.
20. Reeder R. Conservation Tillage Systems and Management. Second edition. Ames, Iowa: MidWest Plan Service owa: University, 2000. 270 p.
21. Precision horticulture:(towards value addition and marketing). / S.K. Acharya [et al.]. Udaipur: Agrotech Publishing Academy, 2012. , 248 p.
22. Srinivasan A. Handbook of Precision Agriculture: Principles and Applications. Bringhamton, NY: Food Products Press, 2006. 683 p.
23. Vilde A., Ruciņš Ā., Viesturs D. Globālās pozicionēšanas tehnoloģijas lauksaimniecībā. Jelgava: LLU, 2008. 47 lpp.
24. Srinivasan A. Handbook of Precision Agriculture Principles and Applications. A. Srinivasan, editor.: Bringhamton, NY: Food Products Press, 2006. 683 p.

Papildliteratūra

1. Fageri N.K., Baligar V.C., Jones C.A. . Growth and Mineral Nutrition of Field Crops. Third Edition. USA: CRC Press, 2010. p. 551 p.
2. Fageria N.K. The Role of Plant Roots in Crop Production USA. CRC Press Taylor & Francis Group, 2013. p. 442 p.
3. Fertilizer technology and soil fertility. Ed. by V. Munn. New York: Laser and Keller, 2018. 206 p.
4. Gough B. An encyclopedia of small fruit. Binghamton, N.Y.: Haworth Food & Agricultural Products Press, 2007. 161 p. Pieejams LLU tīklā ar LLU IS lietotājkonta parolēm e-grāmatu datubāzē Taylor & Francis CRC Press e-grāmatas. Pieejams: https://doi-org.ezproxy.llu.lv/10.1201/9781420092769 https://www-taylorfrancis-com.ezproxy.llu.lv/books/mono/10.1201/9781420092769/encyclopedia-small-fruit-robert-gough?context=ubx&refId=2ea65174-27e5-47d6-acd3-1c2f1296d411
5. Grasslands of the World: Diversity, Management and Conservation Hardcover – Import. Ed. by V.ictor R. Squires, J.ürgen Dengler, L.imin Hua, H.aiying Feng. CRC Press, 2017. 426 p. Pieejams LLU tīklā ar LLU IS lietotājkonta parolēm e-grāmatu datubāzē Taylor & Francis CRC Press e-grāmatas. Pieejams: https://doi-org.ezproxy.llu.lv/10.1201/9781315156125
6. Hartmann and Kester’s Plant Propagation: Principles and Practices . F.red T. Davies, Jr., R.obert L. Geneve, and S.andra B. Wilson., 9th Edition. , New York: Pearson Education, Inc., New York, 2017. 1004 p.
7. Ivanovs S., Stramkale V. Linu audzēšanas un novākšanas tehnoloģija. Rīga: AS Poligrāfists, 2001. 191 lpp.
8. Kārkliņš A. Zeme, augsne, mēslojums: Terminu skaidrojošā vārdnīca. Jelgava: LLU, 2012. 477 lpp.
9. Kunkulberga D., Ruža A. Kviešu un rudzu graudu uzturvērtība un izmantošana maizes ražošanā. Jelgava: LLU, 2009. 55 lpp.
10. Lapiņš D., Kažotnieks J. Augsnes apstrāde. Ozolnieki: LLKC, 1998. 97 lpp.
11. Lapiņš D., Lejiņa B. (1997). Augsekas. Ozolnieki: LLKC, 1997. 80 lpp. Ir LLU FB 45 eks.
12. Organisko mēslu izkliedētāji . Tamm K., Vettik R., Viil P., Võsa T., Kažotnieks J. Biedrība Zemnieku saeima, 2017. 32 lpp.
13. Principles of Modern Fruit Science (2019). Sansavini S., Costa G., Gucci R., Inglese P., Ramina A., Xiloyannis C., Desjardins Y., (eds.). Leuven, Belgium: ISHS, 2019. 421 p.
14. Royal Horticultural Society Encyclopedia of Garden Design. Editor-in-Chief; C.hris Young . Great Britain: Dorling Kindersley, 2009. 360 p.
15. Rosa L. A., Alvarez-Parrilla E., González-Aguilar G. A. Postharvest: The physiology and handling of fruit, vegetables and ornamentals, 5th edition by R.Wills, 2017. 252 p.
16. Stafford J. V. . Precision agriculture ’19. Conference Proceedings. 2019. 1030 p.
17. Temperate and Subtropical Fruit Production. Edited by D.I. Jackson [un vēl 3 redaktori]. Third edition. Wallingford, Oxfordshire, UK; Cambridge, MA: CABI, 2011. 327 p.
18. Valero, D., Serrano M. Postharvest biology and technology for preserving fruit quality. Boca Raton, Fla.: Taylor & Francis Group, 2010. 287 p. Pieejams LLU tīklā ar LLU IS lietotājkonta parolēm e-grāmatu datubāzē Taylor & Francis CRC Press e-grāmatas. https://doi-org.ezproxy.llu.lv/10.1201/9781439802670

Periodika un citi informācijas avoti

Žurnāli un zinātnisko rakstu krājumi:
1. Rural Sustainability Research (LLU Raksti) : scientific journal. Latvia University of Life Sciences and Technologies. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies. Warsaw: De Gruyter Open, 2015- ISSN 2256-0939
Agronomy Research. Tartu: Estonian Agricultural University, 2003- ISSN 1406-894X
Žemdirbyste = Agriculture. Lietuvos žemdirbystes instituto mokslo darbai. ISSN 1392-0707
Acta Agriculturae Scandinavica, Sec. B Soil and Plant Science. Oslo: Scandinavian University Press, 1992- No 2006.g. LLU bibliotēkā pieejams tikai elektroniski EBSCO datu bāzē. ISSN 0906-4710.
LF konferenču Rakstu krājumi – Līdzsvarota lauksaimniecība, Ražas svētki Vecaucē
Journal of Tree Fruit Production. ISSN 1540-8590
Acta Horticulturae, ISSN: 0567-7572 http://www.actahort.org/
Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences: http://content.sciendo.com/view/journals/prolas/prolas-overview.xml?tab_body=overview un konkrēti:
2017. gada 71. sējums Nr. 3: https://content.sciendo.com/view/journals/prolas/71/3/prolas.71.issue-3.xml
2013. gada 67. sējums Nr.2: https://content.sciendo.com/view/journals/prolas/67/2/prolas.67.issue-2.xml
Zinātniski praktisko konferenču “Līdzsvarota Lauksaimniecība” rakstu krājumi: http://www.lf.llu.lv/lv/lidzsvarota-lauksaimnieciba
“Profesionālā Dārzkopība” - e-žurnāls: http://fruittechcentre.eu/lv/profesionala-darzkopiba
Fruit Quarterly - e-žurnāls: http://nyshs.org/fruit-quarterly/past-issues/
Plant Nursery Management: Principles and Practices. (2014) Ratha Krishnan, Rajwant K. Kalia, J.C. Tewari, M.M. Roy. Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur, 40 p.
http://www.cazri.res.in/publications/PRathaKrishnan.pdf

Piezīmes

Vides un būvzinātņu fakultātes akadēmiskā maģistra studiju programmas „Ģeoinformātika un tālizpēte” Ierobežotas izvēles (B daļa) studiju kurss specializācijas virziena Lauksaimniecības un mežsaimniecības ģeoinformatīvā nodrošināšana 2. kursa studentiem 3. semestrī pilna laika studijās.