Kursa kods LauZ5196

Kredītpunkti 3

Kultūraugu kaitīgie organismi un to monitorings

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums25.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Gunita Bimšteine

Dr. agr.

author doc.

Ingrīda Augšpole

Dr. sc. ing.

author vad.pētn.

Biruta Bankina

Dr. biol.

Kursa anotācija

Iegūst zināšanas par kaitīgo organismu (bezmugurkaulinieki, slimību ierosinātāji) daudzveidību, klasifikāciju, sastopamību un nozīmīgumu lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. Studenti izprot jēdzienu “nezāles”, iepazīstas ar nezāļu klasifikāciju, nezāļu izplatības veidiem, nezāļu kaitīgumu. Iegūst zināšanas par kaitīgo organismu uzskaites metodēm un to postīguma novērtēšanu, izprot monitoringa nepieciešamību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Iegūst zināšanas par dzīvās dabas sistemātikas pamatiem un nepieciešamību, iepazīst nozīmīgāko kaitīgo organismu grupas (1. un 2. kontroldarbs).
Prot novērtēt bojājumus, kas rodas bezumugurkaulinieku un mikroorganismu darbības rezultātā (1. un 2. kontroldarbs).
Studenti iegūst zināšanas par nezālēm, zina to klasifikāciju. Pārzina galvenos nezāļu izplatības veidus, spēj izvērtēt nezāļu kaitīgumu (3. kontroldarbs).
Izprot monitoringa un pētīšanas metodes un to pielietošanas nepieciešamību lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, ir spējīgi analizēt monitoringā iegūtos datus. Ir spējīgi analizēt zinātnisko literatūru saistībā ar kaitīgo organismu izplatību un to bojājumu novērtēšanu (1., 2. un 3. kontroldarbs).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Dzīvās dabas sistemātika, tās attīstība vēsturiskā griezumā – 2 h.
2. Ievads lauksaimniecības un meža entomoloģijā; kukaiņu morfoloģija, vairošanās un attīstība – 2 h.
3. Kukaiņu daudzveidība – lauksaimniecībā un mežsaimniecībā nozīmīgāko kukaiņu kārtu īss apskats – 2 h.
4. Citu lauksaimniecībā un mežsaimniecībā nozīmīgu bezmugurkaulnieku (veltņtārpu, helicerātu un gliemju) apskats – 2 h.
5. Kukaiņu ekoloģijas pamati – 2 h.
6. Lauksaimniecībā un mežsaimniecībā pielietojamās bezmugurkaulnieku monitoringa un pētniecības metodes – 2 h.
7. Augu slimību nozīme lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. Slimību simptomi un to ietekme uz augiem – 2 h.
8. Nozīmīgākās sēņu un citu mikroorganismu ģintis – to ierosinātās augu slimības un to attīstības īpatnības – 2 h.
9. Slimību novērtēšana un uzskaite – 4 h.
10. Epidēmiju izcelšanās iespējas, epidēmiju novērtēšana, analīze un prognozēšana – 4 h.
11. Jēdziens par nezālēm, nezāļu klasifikācija – 4 h.
12. Nezāļu kaitīgums. Nezāļu monitorings, tā paņēmieni un nepieciešamība – 4 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens ir akumulējošs – tā ir vidējā atzīme no trim kontroldarbiem, ar nosacījumu, ka nevienā no trim kontroldarbiem nav zemāka atzīme par četri (gandrīz viduvēji).
Trīs sekmīgi nokārtoti kontroldarbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Lekciju materiālu un literatūras studijas, pastāvīga gatavošanās kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbos tiek vērtētas zināšanas par kaitīgajiem organismiem, izpratne par to postīgumu un uzskaites nepieciešamību. Katra kontroldarba bāzes atzīme ir astoņas balles, kuras tiek piešķirtas, ja studējošais uz biļetes jautājumiem atbild tādā apjomā, kādā informācija ir sniegta lekciju laikā; ja atbildes ir nepilnīgas, tad attiecīgi atzīme tiek samazināta. Augstāku novērtējumu var iegūt, ja students prot zināšanas saistīt ar praksi un/vai parāda zināšanas, kas iegūtas patstāvīgi studējot zinātnisko literatūru.

Obligātā literatūra

Augu slimības. B. Bankinas red. Jelgava, LLU, 2003. 247 lpp.
Bankina B., Bimšteine G., Kaņeps J. Vispārējā augu patoloģija: laboratorijas darbi. Jelgava, LLU, 2021. 34. lpp.
Bankina B., Turka I. Augu slimību un kaitēkļu uzskaites metodes. Jelgava, LLU, 2013. 24. lpp.
Kroģere R. Laukkopības praktikums. II daļa Tīruma nezāles. Jelgava: LLU, 2021. 37 lpp. https://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/LF/Laukkopibas-praktikums-2dala-Tiruma-nezales_2021.pdf
Priedītis A. Kultūraugu kaitēkļi. Rīga, Zvaigzne ABC, 1996. 296. lpp.
Priedītis N. . Latvijas augi. Rīga, SIA Gandrs, 2014. 888 lpp.
Zimdahl R. (2018). Fundamentals of Weed Science, 5th Edition. Imprint: Academic Press, 2018. 758 p.

Papildliteratūra

Kusiņa M. Savvaļas ziedi Latvijas gadalaikos. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2019. 80 lpp.
Liepiņa L.L. Ziedēšanas prieks Latvijas mežos un ārēs. Rīga: V elements, 2008. Rīga. 207 lpp.
CABI: 2020. 437 p.
Gillot C. Entomology. Dordrecht: Springer, 2005. 831 p.
Tronsmo A.M., Collinge D.B., Djurle A., Munk L., Yuen J., Tronsmo A. Plant Pathology and Plant Diseases. Wallingford, Oxfordshire, UK; Boston, MA: CABI, 2020. 438 p.

Periodika un citi informācijas avoti

Weed Research. The Official Journal of the European Weed Research Society. https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13653180

Piezīmes

Akadēmiskā maģistra studiju programma “Ģeoinformātika un tālizpēte”