Kursa kods LauZ3195

Kredītpunkti 3

Dabas resursi lauksaimniecībā

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits20

Semināru un praktisko darbu stundu skaits6

Laboratorijas darbu stundu skaits6

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums25.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ingrīda Augšpole

Dr. sc. ing.

author doc.

Ilze Vircava

Dr. geol.

author pasn.

Ieva Erdberga

Mg. agr.

Kursa anotācija

Ievads lauksaimniecības specializācijas virzienā. Lauksaimniecībā izmantojamie resursi. Zemes dabas resursu raksturojums, izplatība un krājumi. Zemes ģeofizikālais un ģeoķīmiskais raksturojums. Derīgie izrakteņi Latvijā, to izmantošanas iespējas. Augsnes resursi. Klimata un ģeoloģisko procesu loma zemes resursu veidošanā. Dzīvās dabas resursi lauksaimniecībā. Laukaugu klasifikācija. Augkopība kā lauksaimniecības pamatnozare, tās apakšnozares. Dzīvnieku resursi lauksaimniecībā. Lopkopība kā lauksaimniecības pamatnozare. Lopkopības apakšnozares.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti gūst zināšanas par lauksaimniecības resursiem, to iedalījumu, nozīmi un izmantošanu: par klimatu, augsni, derīgajiem izrakteņiem, augiem, dzīvniekiem, mikroorganismiem. Studiju kurss sniedz zināšanas par lauksaimniecības nozares pamatvirzieniem.
Prasmes un to novērtējums.
1. Studenti pārzina lauksaimniecībā izmantojamos nedzīvās dabas resursus. Studentu kompetences iekļauj zināšanas par Latvijas minerālajiem resursiem un nedzīvās dabas resursu veidošanos, izplatību, izmantošanas iespējām lauksaimniecībā.
1. kontroldarbs (ar atzīmi) par nedzīvās dabas resursiem
2. Pārzina lauksaimniecībā izmantojamos augu resursus un dzīvnieku sugas. Prot definēt lauksaimniecības nozares (augkopība un lopkopība) iedalījumu apakšnozarēs un novērtēt to lomu tautsaimniecībā. Spēj atpazīt izplatītākās augu nezāles – 2. kontroldarbs (ar atzīmi).

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas.
Nedzīvās dabas resursi:
1. Zemes dabas resursu iedalījums, to raksturojums.
2. Zemes garozas ģeoķīmiskais sastāvs un saistība ar nedzīvās dabas resursiem
3. Nedzīvās dabas resursi ģeohronoloģiskā griezumā.
4. Lauksaimniecībā izmantojamo nedzīvās dabas resursu izplatība, krājumi un izmantošanas iespējas
5. Derīgo izrakteņu veidi un to resursi Latvijā, nozīme lauksaimniecībā
6. Enerģētiskie resursi. Jēdziens par enerģijas avotiem, to iedalījums un izmantošanas lietderība
7. Klimata un ģeoloģisko procesu nozīme zemes resursu veidošanā. Latvijas klimata un meteoroloģisko apstākļu raksturojums.
8. Jēdziens par augsni, tās loma ekosistēmā.
9. Augsnes veidošanās faktori un galvenie etapi
10. Augsnes īpašības.
Dzīvās dabas resursi:
1. Jēdziens par lauksaimniecību un dzīvās dabas resursiem
2. Augu augšanas faktori un augkopība, augu klasifikācijas veidi. Graudkopība, izmantotie augu resursi
3. Kartupeļu, eļļas un šķiedraugu audzēšana, šajās apakšnozarēs izmantojamie augu resursi - 2 h
5. Netradicionālās augkopības apakšnozares, tajās izmantojamie augu resursi
6. Kontroldarbs: Augkopības nozaru raksturojums, lauksaimniecībā izmantojamie augu resursi
7. Dzīvnieku resursi lauksaimniecībā, lopkopība kā pamatnozare; piensaimniecības un gaļas ražošanas nozaru raksturojums - 2 h.
8. Lauksaimnieciskās ražošanas dažādošanai piemēroto lopkopības nozaru raksturojums, izmantotie dzīvnieku resursi
9. Netradicionālās lopkopības nozares
10. Kontroldarbs: Lopkopības nozaru raksturojums, lauksaimniecībā izmantojamie dzīvnieku
resursi

Laboratorijas darbi:
Nedzīvās dabas resursi:
1. Minerālie resursi un to izmantošanas iespējas (1 h)
2. Augsnes minerālais sastāvs un organiskā viela (3 h)
3. Augsnes fizikālmehāniskās īpašības (2 h)

Praktiskie darbi.
Dzīvās dabas resursi:
1. Nezāles. Praktiska darbošanās ar nezāļu katalogiem – 3 h
2. Galvenās graudaugu, pļavu, ganību augu sugas. Praktiska darbošanās ar katalogiem – 2 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kurss sastāv no 2 daļām, kur katrā jāizpilda turpmāk aprakstītās prasības, un visiem veicamajiem darbiem jābūt ieskaitītiem ar vērtējumu ‘ieskaitīts’ vai jāiegūst vismaz 4 balles:
Nedzīvās dabas resursi
1. kontroldarbs par nedzīvās dabas resursiem jāsaņem vērtējums – ieskaitīts ar atzīmi. Jābūt izstrādātiem un sekmīgi nokārtotiem visiem laboratorijas darbiem un mājasdarbam.
Dzīvās dabas resursi
2. kontroldarbs par dzīvās dabas resursiem, jāsaņem vērtējums ieskaitīts (ar atzīmi). Jābūt izstrādātiem un sekmīgi nokārtotiem visiem laboratorijas darbiem un mājasdarbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Izstrādā patstāvīgo darbu saistībā ar minerālo resursu izmantošanas iespējām lauksaimniecībā.
2. Minerālo resursu kolekcijas apgūšana.
3. Izplatītāko nezāļu apgūšana, izmantojot nezāļu herbāriju un e-studijās pieejamos materiālus.
4. Patstāvīgi sagatavojas teorētiskajiem kontroldarbiem/ieskaitei.
5. Literatūras studijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ja students abas studiju kursa daļas ir nokārtojis sekmīgi, tad tiek izlikta vidējā akumulējošā atzīme par abām studiju kursa daļām. Savukārt, ja studentam vienā vai abās studiju kursa daļās ir nesekmīgs vērtējums – tiek kārtots eksāmens par visu studiju kursa teorētisko daļu. Students tiek pielaists pie gala pārbaudījuma kārtošanas, ja ir sekmīgi nokārtoti visi praktiskie un laboratorijas darbi, izpildīti un ieskaitīti mājas darbi.

Obligātā literatūra

1. Kroģere R. Laukkopības praktikums. II daļa: Tīruma nezāles. Jelgava: LLU, 2021. 37 lpp. Pieejams: https://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/LF/Laukkopibas-praktikums-2dala-Tiruma-nezales_2021.pdf
2. Augkopība . A. Ružas red. Ruža A., Adamovičs A., Bankina B., Bērziņš A. u.c. Jelgava: LLU, 2004. 374 lpp. Pieejams: https://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/#issue:644045
3. Karpovičs A., Mešķis S., Vircava I. Praktiskie darbi inženierģeoloģijā. Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2019. 111 lpp. ISBN 978-9984-44-230-3 Pieejams: https://dom.lndb.lv/data/obj/758425.html
4. Latvija: Zeme, daba, tauta, valsts. O. Nikodemus, M. Kļaviņš, Z. Krišjāne, V. Zelčs (zin. redaktori). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 752 lpp.
5. Lapiņš D., Kažotnieks J. (2001). Laukkopība. Ozolnieki: LLKC, 2001. 247 lpp.
6. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana . Priekuļa J. red. Jelgava: LLU, 2012. 240 lpp.
7. Gaļas liellopi un liellopu gaļas ražošana Latvijas apstākļos. J. Plēsums, U. Osītis, A. Runce u.c. Jelgava, 2005. 118 lpp.

Papildliteratūra

1. Priedītis N. (2014). Latvijas augi. Rīga, : SIA Gandrs, 2014. 888 lpp.
2. Grīslis Z., Garkāvijs F., Sprūžs J. (1991). Lopkopība. Rīga: Zvaigzne, 1991. 366 lpp.
3. Segliņš V., Stinkule A., Stinkulis Ģ. Derīgie izrakteņi Latvijā. Rīga: LU, 2013. 184 lpp.
4. Segliņš V., Zemes dzīļu resursi. (2007). Rīga: Raka, 2007. 380 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Virtuālais agronoms 24 h/7: Mobilā aplikācija BASF Agro Adviser.
2. Saimnieks LV. ISSN 1691-1598
3. Agro Tops. ISSN 1407-5164
4. Latvijas Lopkopis. Ozolnieki : Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura studiju programmā “Ģeoinformātika un tālizpēte”