Kursa kods LauZ5194

Kredītpunkti 3

Dzīvnieku audzēšanas sistēmas

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums25.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Aiga Nolberga-Trūpa

Dr. agr.

author pasn.

Lāsma Cielava

Mg. agr.

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina maģistrantus ar dažādu lauksaimniecības dzīvnieku sugu piemērotību produkcijas ražošanai, produkcijas veidiem un kvalitāti, to ietekmējošiem faktoriem; turēšanas un ēdināšanas tehnoloģijām, ganāmpulka apsaimniekošanu, precīzās lopkopības mērķi un uzdevumiem, lomu un struktūru, pārvaldības pamatelementiem, dzīvnieku pārvaldību, izmantojot modernās tehnoloģijas precīzajā lopkopībā, uzraudzības un kontroles sistēmām dažādās lopkopības jomās, un tendencēm precīzo tehnoloģiju attīstībā lopkopībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa apguves rezultātā maģistranti pārzina lauksaimniecības dzīvnieku produkcijas ražošanu, to turēšanas un ēdināšanas tehnoloģijas, pārvaldības pamatelementus, uzraudzības un kontroles sistēmas, inovatīvu tehnoloģiju attīstības tendences. Sekmīgi nokārtoti kontroldarbi. Maģistranti prot dažādu lauksaimniecības dzīvnieku iegūto datu izmantošanu tālākai datu analīzei un interpretācijai, prot argumentēti izskaidrot un diskutēt par precīzās lopkopības monitoringa un tehnoloģiju elementiem un aktualitātēm dažādās lopkopības nozarēs kā arī izmantot zinātnisko literatūru. Izstrādāti un sekmīgi aizstāvēti praktiskie darbi. Sekmīga praktisko darbu rezultātu prezentēšana. Maģistranti spēj iegūtās zināšanas un prasmes izmantot lauksaimniecības dzīvnieku ganāmpulku pārvaldības modeļu izstādē, kā arī padziļināti studēt un analizēt zinātnisko un profesionālo literatūru. Sekmīgi nokārtota studiju kursa ieskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas tehnoloģijas to piemērotība dažādas produkcijas ražošanai. (L-2 h)
2. Lauksaimniecības dzīvnieku identifikācijas un uzskaites veidi, to pielietošanā produkcijas ražošanas kontrolei. Elektroniskās dzīvnieku identifikācijas un marķēšanas ierīces. Klasifikācija un darbības joma (L-2 h; Pr.d. – 2 h)
3. Govkopība. Iegūtās produkcijas veidi, apjoms un kvalitāte. Turēšanas un ēdināšanas tehnoloģijas, to modernizācijas iespējas slaucamo un gaļas govju saimniecībās. (L-3 h; Pr.d.- 3 h)
4. Mazie atgremotāji. Iegūtās produkcijas veids un apjoms. Turēšanas un ēdināšanas tehnoloģijas to modernizācijas iespējas ganāmpulkos. (L-1 h; Pr.d.- 2 h)
Kontroldarbs nr.1.: Atgremotāju dzīvnieku produktivitāte, turēšanas un ēdināšanas tehnoloģijas, uzskaites pārvaldības elementi.
5. Cūkkopība. Cūku produktivitātes rādītāji, cūkgaļas kvalitāte un to ietekmējošie faktori. Turēšanas un ēdināšanas tehnoloģijas to modernizācijas iespējas cūkkopības saimniecībās. (L-1 h; Pr.d.- 1 h)
6. Putnkopība. Galvenie nozares darbības virzieni, iegūtās produkcijas apjoms un kvalitāte. Turēšanas un ēdināšanas tehnoloģijas to modernizācijas iespējas putnkopības saimniecībās. (L-1 h; Pr.d.- 1 h)
7. Precīzās lauksaimniecības jēdziens dzīvnieku audzēšanā, tās mērķi, uzdevumi, struktūra un pārvaldības pamatelementi (L-3 h; Pr.d.- 2 h)
8. Lauksaimniecības dzīvnieku pārvaldība izmantojot modernās informācijas tehnoloģijas, ganāmpulka vadības digitalizācija dažādās lopkopības nozarēs. (L-3 h; Pr.d.- 3 h)
Kontroldarbs nr.2.: Cūku un putnu produktivitāte, turēšanas un ēdināšanas tehnoloģijas, uzskaites pārvaldības elementi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa novērtējums – ieskaite.
Jābūt izpildītiem sekojošiem nosacījumiem:
divi kontroldarbi par studiju kursā apgūto teorētisko vielu;
izstrādāti praktiskie uzdevumi par studiju kursā apgūtajām tēmām;
praktiskā darba rezultātu prezentācija studentu grupā.
Kontroldarbiem, praktiskajiem darbiem un prezentācijai jābūt ieskaitītiem vērtējuma saņemšanai.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras studijas, praktisko darbu rezultātu apstrāde un noformēšana.
Grupu darbs praktisko nodarbību laikā.
Sagatavošanās kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students ieskaiti var iegūt, ja ir izstrādāti un prezentēti visi, praktiskie darbi novērtē saskaņā ar praktiskajā uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību; novērtējums – ieskaitīts/neieskaitīts.
Ir jābūt sekmīgi nokārtotiem visiem kontroldarbiem un praktiskajiem darbiem.

Obligātā literatūra

1. Priekulis J. Moderna piena ražošanas ferma: tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana. Jelgava: LLU, 2013. 240.lpp. Ir LLU FB 15 eks.
2. Precision agriculture and the future of farming in Europe Scientific Foresight Study. Brussels, European Union, 2016. 38 p. Pieejams: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/40fe549e-cb49-11e7-a5d5-01aa75ed71a1
3. Home - EuroTier 2022 [tiešaiste] [skatīts 09.12.2021]. Pieejams https:/ www.eurotier.com/en/
4. Ilsters A. Aprīkojums un izmaksas cūkkopībā. Rīga: LLU Ulbrokas Zinātnes centrs. 2001 171.lpp. Ir LLU FB 15 eks.
5. Wageningen academic publishings [tiešsaiste] [skatīts 14.12.2021.]. Pieejams: https://www.wageningenacademic.com/loi/jaan
6. Journal of Animal and Feed Sciences [tiešsaiste] [skatīts 14.12.2021]. Pieejams: http://www.jafs.com.pl/

Papildliteratūra

1. EuroTier First in animal farming [tiešsaiste] [skatīts 09.12.2021] pieejams http://www.ET_NH_Mhagazin_2018_e_IT.pdf (eurotier.com), 2018, 31 p.
2. Abuerdan – Poultry Management Software [tiešsaiste] [skatīts 09.12.2021]. Pieejams https://www.abuerdan.com
3. Smart farming: a revolutionary system by Fancom for farmers [tiešsaiste] [skatīts 09.12.2021] Pieejams https://www.fancom.com/smart-farming
4. Bach A., Cabrera V. Robotic milking: Feeding strategies and economic returns. // Journal of Dairy Science. 2017 100(9) p7720-7728.
5. Truflyak E.V., Daybova L.A. A patent review in the field of precision Agriculture // British Journal of Innovation in Science and Technology. 2017 No 5 p 41-59.
6. Laurs A. Precision livestock farming in Latvia. Information Technologies and Telecommunications for Rural Development. Proceedings of the international scientific conference, Jelgava, Latvia, 6-7 May, 2004 p. 38-42.
7. Dažādu moderno tehnoloģiju izmantošanas iespējas: [tiešsaiste] [skatīts 14.12.2021] pieejams: https://www.4d4f.eu/
8. Ciltsdarba programmas govkopībā, cūkkopībā, aitkopībā, kazkopībā, zirgkopībā. :[tiešsaiste] [skatīts 14.12.2021] pieejams: https://www.ldc.gov.lv/lv/nacionala
9. Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā. Jelgava, LLU. 1999.: [tiešsaiste] [skatīts 14.12.2021] pieejams https://www.varam.gov.lv/sites/varam/files/content/files/lauks_prakse1_0.pdf
Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā . Atbildīgais par izdevumu P. Bušmanis. Jelgava LLU, 1999. 103 lpp. Ir LLU FB 150 eks.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agro Tops. (Piel. “Precīzā lopkopība”). Nr. 11 (2016), 40.-42. lpp.- ISSN 1407-5164
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691 – 1598.
3. Latvijas Lopkopis. Ozolnieki. LLKC izdevums.

Piezīmes

Vides un būvzinātņu fakultātes akadēmiskā maģistra studiju programmai "Ģeoinformātika un tālizpēte".