Kursa kods LauZ3187

Kredītpunkti 4.50

Agroekoloģija un vides aizsardzība

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums17.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Jānis Gailis

Dr. agr.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti apgūst ekoloģijas un vides aizsardzības pamatus. Divas trešdaļas no studiju kursa ir veltītas dažādu ekoloģijas jautājumu aplūkošanai: ekosistēmu uzbūvei, dažādiem procesiem ekosistēmās, ekoloģiskajiem faktoriem, sugu pielāgojumiem izdzīvošanai vidē u.tml. Viena trešdaļa no studiju kursa veltīta būtiskākajiem vides aizsardzības jautājumiem: vides aizsardzības normatīvo aktu bāzei, piesārņojošajām darbībām, aizsargjoslām, atkritumu saimniecībai, darbībām ar bīstamām ķīmiskām vielām, dabas aizsardzībai. Tā kā studiju kurss paredzēts lauksaimniecības studentiem, tad gan ekoloģijas, gan vides aizsardzības jautājumi tiek aplūkoti gan no teorētiskās, gan praktiskās puses.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas pamatu līmenī par organismu un vides mijiedarbības likumsakarībām un lauksaimniecībā būtiskiem vides aizsardzības jautājumiem.
Prasmes pielietot iegūtās zināšanas turpmākā studiju procesā, apgūstot augu un dzīvnieku audzēšanas un aizsardzības principus.
Kompetences pieņemt praktiskas dabas lēmumus, balstītus uz ekoloģiskiem principiem un vides kvalitātes normatīviem un standartiem.

Zināšanas, prasmes un kompetences tiek novērtētas, izmantojot trīs rakstiskus pārbaudes darbus studiju kursa gaitā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Jēdzieni “ekoloģija” un “vides aizsardzība”. Ekoloģiskā domāšana lauksaimniecībā. Ekoloģijas iedalījums pēc komplicētības pakāpes. Vides aizsardzības jomas. (3 stundas).
2. Biosfēra, ekosistēmas un biotopi. Biocenozes. Agroekosistēmas. Biomi. (3 stundas).
3. Vielu un enerģijas aprite ekosistēmā. Fotosintēze un elpošana. Ekosistēmas producenti, konsumenti un destruktori. Primārā un sekundārā produkcija. Trofiskās ķēdes un tīkli. (3 stundas).
4. Abiotiskie, biotiskie un antropogēnie faktori. Agroekoloģisko faktoru (agronomisko aktivitāšu) ietekme uz agroekosistēmām un apkārtējo vidi. (3 stundas).
5. Vide un pielāgošanās. Ekoloģiskā valence. Tolerance un optimums. Eiribionti un stenobionti organismi. Ekoloģiskā niša. Iedzimtība un vide. Dabiskā un mākslīgā izlase, selekcija. Rezistences veidošanās. Vairošanās stratēģijas. Sekundārās augu vielas. Maskēšanās un kontrasts, mīmikrija. Apputeksnēšanās bioloģija. Feromoni, allomoni, kairomoni. Mikoriza. (5 stundas).
6. Populāciju ekoloģija. Subpopulācijas un metapopulācija. Ierobežošana un regulēšana. Cikliskas populācijas. Migrācija. (3 stundas).
7. Procesi ekosistēmās. Ekotoksikoloģija. Primārā un sekundārā sukcesija. Sugu introdukcija. Traucējumi. Stabilitāte un produktivitāte. Ekoloģiskās salas un koridori. (3 stundas).
8. Vide un kultūra. Antropogēnas izcelsmes traucējumi. Mežsaimniecības un lauksaimniecības ietekme uz ekosistēmām. Dabisko traucējumu izzušana. Ainavas izmaiņas. Floras un faunas izmaiņas. (3 stundas).
9. Latvijas daba. Reljefs, augsnes un veģetācija. Upes, ezeri un jūras piekraste. Meži un purvi (3 stundas).
10. Vides aizsardzības normatīva aktu bāze. Vides aizsardzības likums. Ķīmisko vielu likums. Likums par piesārņojumu. Iepakojuma likums. Dabas resursu nodokļa likums. Aizsargjoslu likums. Sugu un biotopu aizsardzības likums. Uz likumu bāzes izdotie Ministru Kabineta noteikumi. (3 stundas).
11. Vides aizsardzības vēsture. Valstiskās un nevalstiskās vides aizsardzības organizācijas, to mērķi un uzdevumi. Vides kvalitātes kritēriji. Ekoloģiskās pēda nospiedums. Izstrādājumu un produktu ekodizains. (3 stundas).
12. Piesārņojošas darbības lauksaimniecībā. Punktveida un difūzi piesārņojuma avoti. Piesārņojošo darbību potenciāla ietekme uz vidi. Saimnieciskā darbība aizsargjoslās. (3 stundas).
13. Bīstamās ķīmiskās vielas lauksaimniecībā. Bīstamo ķīmisko vielu klasificēšana un marķēšana. Augu aizsardzības līdzekļi. Ķīmisko vielu un produktu drošības datu lapas. Ķīmisko vielu droša uzglabāšana, lietošana un utilizēšana. (3 stundas).
14. Atkritumi, to klasifikācija, šķirošana, uzglabāšana un utilizēšana. Bīstamo atkritumu veidi. Īpašības, kas atkritumus padara bīstamus. (3 stundas).

15. Dabas aizsardzība. Dabas aizsardzības līmeņi. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un mikroliegumi. Bioloģiski vērtīgie zālāji. Lauksaimniecība saudzējamos un īpaši aizsargājamo dabas objektos – ierobežojumi un iespējas. (3 stundas).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa gaitā sekmīgi izpildīti (iegūtas vismaz 4 balles) trīs rakstiski pārbaudes darbi. Pārbaudes darbu vidējā aritmētiskā atzīme ir studiju kursa gala vērtējums (ieskaite ar atzīmi). Atbilstoši studiju kursa saturam divi pārbaudes darbi ir par ekoloģijas jautājumiem, bet viens pārbaudes darbs par vides aizsardzības jautājumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgie darbi nav paredzēti.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Visos pārbaudes darbos studējošajiem jāsniedz atbildes uz divu tipu jautājumiem: testa veida jautājumiem, uz kuriem jāsniedz viena pareiza atbilde, izvēloties to no vairākiem piedāvātiem variantiem (1), un jautājumiem, uz kuriem atbilde tiek sniegta rakstiskā formā (2). Testa veida jautājumu īpatsvars nav lielāks par 25%. Par katru pareizi atbildētu testa jautājumu studējošais iegūst vienu punktu, bet par pareizām atbildēm uz rakstiskajiem jautājumiem ir iespējams iegūt 1–5 punktus atkarībā no jautājuma komplicētības pakāpes. Ja rakstiskais jautājums atbildēts daļēji, tad studējošais par attiecīgā jautājuma atbildēšanu saņem samazinātu punktu skaitu. Pārbaudes darbā studējošajam ir iespēja iegūt kopumā 50 punktus. Pārbaudes darbs ir nokārtots sekmīgi, ja studējošais nopelnījis vismaz 26 punktus.

Pārbaudes darba vērtējuma atzīme ir atkarīga no iegūtā punktu skaita:
49...50 punkti – 10 balles (izcili);
46...48 punkti – 9 balles (teicami);
42...45 punkti – 8 balles (ļoti labi);
38...41 punkti – 7 balles (labi);
34...37 punkti – 6 balles (gandrīz labi);
30...33 punkti – 5 balles (viduvēji);
26...29 punkti – 4 balles (gandrīz viduvēji);
20...25 punkti – 3 balles (vāji);
14...19 punkti – 2 balles (ļoti vāji);
<14 punkti – 1 balle (ļoti, ļoti vāji).

Obligātā literatūra

1. Cunningham W.P., Cunningham M.A. Environmental science: a global concern. 11th ed. New York: McGraw-Hill Higher Education, 2010. 616 p. ISBN 9780070171671.
2. Molles M.C., Cahill J.F. Ecology: concepts & applications. Toronto: McGraw-Hill Ryerson, 2008. 642 p. ISBN 9780070963412.
3. Smith T.M., Smith R.L. Elements of ecology. 7th ed. San Francisco, CA: Pearson Benjamin Cummings, 2009. 649 p. ISBN 9780321559579.

Papildliteratūra

1. Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area, 1974 1992. Helsinki Convention [tiešsaiste] [skatīts 20.09.2019.]. Pieejams: http://www.helcom.fi/about-us/convention
2. Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora. The Habitats Directive [tiešsaiste] [skatīts 20.09.2019.]. Pieejams:
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj
3. Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy [tiešsaiste] [skatīts 20.09.2019.]. Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1568979897389&uri=CELEX:32000L0060
4. Directive 2004/35/CE of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage [tiešsaiste] [skatīts 20.09.2019.]. Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1568980530832&uri=CELEX:32004L0035
5. Directive (EU) 2016/2284 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants, amending Directive 2003/35/EC and repealing Directive 2001/81/EC [tiešsaiste] [skatīts 20.09.2019.]. Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.344.01.0001.01.ENG
6. Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS), repealing Regulation (EC) No 761/2001 and Commission Decisions 2001/681/EC and 2006/193/EC [tiešsaiste] [skatīts 20.09.2019.]. Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1568981790143&uri=CELEX:32009R1221
7. Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC [tiešsaiste] [skatīts 20.09.2019.]. Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410
8. The Rio Conventions, 1992. Convention on Biological Diversity; United Nations Convention to Combat Desertification; United Nations Framework Convention on Climate Change [tiešsaiste] [skatīts 20.09.2019.]. Pieejams: https://www.cbd.int/rio/

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Applied Ecology. [Online]. British Ecological Society. Online ISSN: 1365-2664. [Viewed 27.08.2019]. Available: https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/journal/13652664
Pieejams: Wiley OnlineLibrary

Piezīmes

Obligāts kurss akadēmiskajā bakalaura studiju programmā “Ilgtspējīga lauksaimniecība”.