Kursa kods LauZ3185

Kredītpunkti 7.50

Augu fizioloģija II un biotehnoloģija

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits40

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums17.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Ina Alsiņa

Dr. biol.

author doc.

Laila Dubova

Ph.D.

author pasn.

Alise Klūga

Ph.D.

Priekšzināšanas

Biol1001, Botānika

Biol3014, Augu fizioloģija I

Ķīmi1012, Ķīmija

Aizstātais kurss

LauZB010 [GLAUB010] Augu fizioloģija II un biotehnoloģija

Kursa anotācija

Augu augšana un attīstība. Augu hormoni un augšanas regulācija. Fotoperiodisms un ziedēšanas procesu fizioloģija. Miera periods.. Sēklu nogatavošanās, miera periods un dīgšanas vielu maiņas procesi. Dažādu lauksaimniecības kultūru grupu ražas veidošanās fizioloģiskie procesi. Augu stresa būtība un piemērošanās nelabvēlīgiem vides apstākļiem. Slima auga fizioloģija. Augu imunitāte. Augu vairošanās un pavairošana. In vitro. Modernā biotehnoloģija. Fotosintēzes produktu transformācija.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst zināšanas par augu augšanu un attīstību, fizioloģiskajiem procesiem augos, tos ietekmējošajiem endogenajiem un eksogēnajiem apstākļiem.
• Seminārs par augu augšanas endogēno regulāciju.
• Seminārs par augu kustībām.
• Kontroldarbs par augu augšanu un attīstību
Studenti prot noteikt svarīgākos augu fizioloģiskos parametrus.
• Seminārs par augu ontoģenēzi.
Studenti spēj novērtēt augu ontoģenēzi ietekmējošos un limitējošos faktorus, saprot to ietekmi uz kultūraugiem. 
Studenti ir kompetenti novērtēt dažādu vides faktoru ietekmi uz augu augšanu, attīstību, produktivitāti un izturību.
• Seminārs par fizikālo faktoru ietekmi uz augu augšanu attīstību un izturību.
• Seminārs par ķīmisko faktoru ietekmi uz augu augšanu un attīstību
• Seminārs par bioloģisko faktoru ietekmi uz augu augšanu un attīstību.
• Kontroldarbs par augu augšanu izturību.
Studenti prot izvērtēt augu ražas formēšanos, to ietekmējošos faktorus.
• Eseja un tās prezentācija
Studenti pārzina augu pavairošanas metodes, var izvērtēt to pielietošanas iespējas.
• Kontroldarbs par augu pavairošanu.
Studenti, balstoties uz savām zināšanām par ģenētikas pamatiem, izprot ģenētisko marķieru darbības pamat principus un viņiem ir izpratne par to pielietojumu modernajā biotehnoloģija. Studenti iegūst teorētiskas zināšanas par augu transformēšanu, izmantojot molekulārās bioloģijas metodes, un prot izvērtēt šo metožu pielietošanas ieguvumus un riskus.
• Seminārs par ģenētisko marķieru pielietojumu
• Seminārs par modernās biotehnoloģijas metodēm

• Kontroldarbs par augu biotehnoloģiju

Kursa saturs(kalendārs)

1. Augu augšana un attīstība.-2h
2. Augu hormoni un augšanas endogēnā regulācija.   2h   
3. Apaugļošanās, sēklu attīstība, sēklu nogatavošanās. Sēklu miera periods. 2h
4. Sēklu dīgšanas procesu fizioloģija. Juvenālais periods. 2h
5. Reproduktīvais periods, tā regulēšanas iespējas. Fotoperiodisms un ziedēšanas procesu fizioloģija. 2h
6. Augu novecošanās, tās regulācija. 2h
7. Augu miera periods, tā regulācijas iespējas. 2h
Kontroldarbs par augšanu un attīstību.
8. Augu ražas veidošanās fizioloģiskās likumsakarības. Fotosintēze un elpošana sējumos, sējumu produktivitāte. 2h
9. Graudaugu ražas veidošanās fizioloģija. 2h
10. Pākšaugu un eļļas augu ražas veidošanās fizioloģija. 2h
11. Kartupeļu un sakņaugu ražas veidošanās fizioloģija. 2h
12. Zālaugu fizioloģiskās īpatnības. Zaļmasas uzkrāšanās dinamika un kvalitatīvā sastāva izmaiņas dažādās attīstības fāzes2h
13. Augļu un ogu ražas veidošanās un nogatavošanās fizioloģija. 2h
14. Dārzeņu ražas veidošanās. Ražas uzglabāšanas fizioloģija. 2h
Eseja un prezentācija par augu produktivitāti.
15. Augu stresa būtība un piemērošanās nelabvēlīgiem vides apstākļiem. 2h
16. Abiotisko fizikālo faktoru ietekme uz augiem. 2h
17. Temperatūras ietekme uz augiem. Augu ziemošana. Vides faktoru ietekme uz augiem ziemošanas laikā. 2h
18. Gaismas, UV starojuma ietekme uz augiem. 2h
19. Jonizējošā starojuma ietekme uz augiem. 2h
20. Abiotisko ķīmisko faktoru ietekme uz augiem. Ūdens trūkuma un pārpilnības ietekme uz augiem. 2h
21. Osmotiskais stress. 2h
22. Jonu stress. 2h
23. Gāzu stress. 2h
24. Biotisko faktoru ietekme uz augiem. 2h
25. Augu un mikroorganismu mijiedarbība. 2h
26. Augu mijiedarbība fitocenozēs. Alelopātija. 2h
27. Augu un dzīvnieku mijiedarbība biocenozēs. 2h
28. Slima auga fizioloģija. Augu imunitāte. 2h
Kontroldarbs par augu izturību.
29. Augu vairošanās un pavairošana. 2h
30. Veģetatīvā pavairošana. 2h
31. In vitro pavairošana. 2h
Kontroldarbs par augu pavairošanu.
32. Modernā biotehnoloģija. Ģenētiskā materiāla manipulāciju pamatā – DNS. Ģenētiskie marķieri. 2h
33. Molekulārās bioloģijas metodes augu transformēšanai. 2h
34. Ģenētiskā modifikācija. Transgēnie augi – riski un ieguvumi. 2h
35. Bioenerģētika. 2h
36. Mikrobioloģiskie preparāti augu produktivitātes paaugstināšanā. 2h
37. Fotosintēzes produktu aerobā transformācija. 2h
38. Fotosintēzes produktu anaerobā transformācija. 2h
39. Lopbarības konservēšana. 2h
40. Augu fizioloģijas un biotehnoloģijas perspektīvas. 2h
Kontroldarbs par augu biotehnoloģiju.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Laboratorijas darbu nostrādāšana un atbildēšana. Sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi, eseja par izvēlētā auga produktivitātes paaugstināšanas un kvalitātes uzlabošanas iespējām. Nostrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi.
Eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbu atskaišu noformēšana un iegūto rezultātu izskaidrošana. Patstāvīgais darbs sagatavojoties kontroldarbiem. Eseja par augu produktivitāti.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji


Kontroldarbi Augšana un attīstība 10%
Augu izturības fizioloģija 10%
Augu pavairošana 10%
Augu biotehnoloģija 10%
Eseja Augu produktivitāte 10 %
Nostrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi 20%
Eksāmens 30%

Obligātā literatūra

Taiz L., Zeiger E. Plant Physiology. Sunderland, MA: Sinauer Associates, 2006. 764 p.

Papildliteratūra

1. Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений : [учебник для студ. вузов, обучающихся по агрономическим спец.] / под ред. Н.Н. Третьякова ; [авт. : Н.Н. Третьяков ... [и др.]]. 2-е изд., перераб и доп. Москва : КолосС, 2005. 654 с. :
2. Heldt, Hans-Walter. Plant biochemistry and molecular biology / Hans-Walter Heldt. Reprint. Oxford : Oxford University Press, 1999. 522 p.
3. Goyal A Plant Physiology & Biochemistry, Biyani,s Group of Colleges, 2011, 146 p.
4. Molecular Biology and Biotechnology, 5th Edition, John M Walker, Ralph Raply, RSC Publishing, Royal Society of Chemistry, 2009
5. Fermentation Microbiology and Biotechnology. Third edition. E.M.T. El-Mansi, C.F.A. Bryce, B. Dahhou, S. Sanchez, A.L. Demain, A.R. Allm. CRC Press, 2012.
6. Biotechnology, Fifth edition; John E. Smith. Cambridge University Press. 2009.

Piezīmes

LF Akadēmiskā bakalauru studiju programma “Ilgtspējīga lauksaimniecība” specializācijas virziena Ilgtspējīga augu produkcijas ražošana 3.semestra pilna laika studijās