Kursa kods LauZ3182

Kredītpunkti 4.50

Ilgtspējīgas lauksaimniecības politika

Kursa papildus materiāli

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2023

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author pasn.

Ieva Līcīte

Mg. sc.ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Dzidra Kreišmane

Dr. agr.

Kursa anotācija

Globalizācijas izaicinājumi un situācija pasaulē. Klimata un lauksaimniecības politikas sinerģija. Lauksaimniecības resursi aprites bioekonomikā. Pārtikas nodrošinājums pasaulē. Energoneatkarības veicināšana lauksaimniecības uzņēmumos. Agrārās reformas un to sekas LR vēsturē.
Kopējās lauksaimniecības politikas veidošanās Eiropas Savienībā un dalībvalstīs, ietekmējošie faktori, pamatprincipi un metodes, saistība ar pasaules agrāro politiku. ES vienotais tirgus, priekšrocības un trūkumi. Ilgtspējīgas Latvijas lauksaimniecības politikas veidošanas institucionālais mehānisms un valsts atbalsta politika lauksaimniecības un lauku attīstībai. ES un LR normatīvo aktu izstrādes process, savstarpējās atbilstības principi un galvenie lauksaimniecības nozari reglamentējošie normatīvie dokumenti. Nevalstisko organizāciju loma un iespējas lauksaimniecības politikas veidošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa laikā studenti iegūst zināšanas par globalizācijas ietekmi uz lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanos un starppolitiku saskari.
Studenti iegūst prasmi noteikt ilgtspējīgas lauksaimniecības politikas ietekmējošos faktorus, analizēt politikas veidošanās gaitu un ietekmi uz ražošanu.
Studenti ir kompetenti caur lauksaimnieku organizācijām vai citām institūcijām piedalīties politikas veidošanas procesā.
1. Pārzina globalizācijas radītos izaicinājumus pārtikas nodrošinājumam, vides saglabāšanai un resursu ilgtspējīgai izmantošanai - 1. kontroldarbs.
2. Pārzina Eiropas Savienības un nacionālo institucionālo sistēmu lauksaimniecības politikas veidošanai un īstenošanai – 2. kontroldarbs.
3. Spēj argumentēti diskutēt un sagatavot informāciju, atbilstoši saņemto darba uzdevumu tēmām, saistībā ar ilgtspējīgas lauksaimniecības politiku – darbs semināru nodarbībās.

4. Spēj analizēt KLP Stratēģiskā plāna intervenču aktualitāti konkrētā reģionā vai jomā – mājas darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika studijās
1. Globalizācijas ietekme uz lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanos un pārtikas drošība pasaulē. 2 h.
2. Gaisa, ūdens, augsnes, bioloģiskās daudzveidības, vides un zemes politikas virzieni un to nozīme lauksaimniecības politikas veidošanā. 2 h.
3. Klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās iespējas lauksaimniecībā. 2 h.
1. kontroldarbs – globalizācijas radītie izaicinājumi pārtikas nodrošinājumam, vides saglabāšanai un resursu ilgtspējīgai izmantošanai.
4. Agrārās reformas un to ietekme uz lauksaimniecības politiku Latvijā. 1 h.
5. Kopējās lauksaimniecības politiku ietekmējošie faktori, pamatprincipi un metodes, saistība ar pasaules agrāro politiku. 2 h.
6. ES vienotais tirgus, priekšrocības. un trūkumi. 1 h.
7. Kopējās lauksaimniecības politikas veidošanās Eiropas Savienībā un dalībvalstīs. 1 h.
8. Likumu un lēmumu pieņemšanas procedūra ES institūcijās un dalībvalstīs. 1 h.
2. kontroldarbs – Eiropas Savienības un nacionālā institucionālā sistēma lauksaimniecības politikas veidošanai un īstenošanai.
9. Lauksaimniecības pārvaldes struktūra Latvijā, lauksaimniecības nozaru politikas, to ietekmējošie faktori un veidošanās. 1 h.
10. Politiskās partijas, interešu grupas, lauksaimnieku nevalstiskās un starptautiskās organizācijas un to ietekme uz ilgtspējīgas lauksaimniecības politikas veidošanu starptautiskā un nacionālā līmenī. 2 h.
11. Zinātnes un inovāciju nozīme lauksaimniecības un lauku politikas veidošanā, zināšanu pārnese un sadarbība, starptautiskās organizācijas un to saistība ar lauksaimniecības ilgtspējīgu attīstību. 1 h

Semināri – darbs grupās un/vai individuāli. Analītiska argumentācijas materiāla vai prezentācijas sagatavošana, atbilstoši kursa saturam, atbildot uz diskusiju jautājumiem par lauksaimniecības ilgtspējīgu attīstību.


Nepilna laika studijās kontaktstundu apjoms ir uz pusi mazāks.

Prasības kredītpunktu iegūšanai


Eksāmens, ko veido:
• semestra laikā sekmīgi nokārtoti 2 kontroldarbi;
• sagatavotas prezentācijas un/vai (atbilstoši mācībspēka norādēm) analītisks informācijas materiāls par katru no semināru nodarbību tēmām;
• sagatavots un noslēguma semināra laikā prezentēts mājas darbs.
Ir jābūt sekmīgi nokārtotiem 2 kontroldarbiem, visiem semināriem un mājas darbam.

Nenokārtoto kontroldarbu atkārtota kārtošana pasniedzēja noteiktā laikā. Nokavējot semināra nodarbību, par attiecīgo tēmu, atbilstoši mācībspēka norādēm, patstāvīgi jāsagatavo un jāiesniedz analītisks informācijas materiāls.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājas darbs – KLP Stratēģiskā plāna intervenču aktualitātes izvērtējums konkrētā reģionā vai jomā pēc studējošā izvēles. Mājas darba prezentācija noslēguma seminārā.

Sagatavošanās semināru nodarbībām (informācijas ieguve, dokumentu analīze), grupu un individuālais darbs semināra nodarbību laikā. Literatūras studijas, sagatavošanās kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena kumulatīvais vērtējums ietver divu kontroldarbu, mājas darba un kumulatīvu semināru darba novērtējumu.

Obligātā literatūra


Agriculture and rural development. Policy areas. [Tiešsaiste][skatīts 05.12.2022] Pieejams:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_en
KLP 2023-2027 [Tiešsaiste][skatīts 05.12.2022] Pieejams: https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/klp-2023-2027?nid=3118#jump

Papildliteratūra

1. Agriculture Policy Guide. Meeting the challenge of a new pro-poor agricultural paradigm: The role of agricultural policies and programmes (2012). [Tiešsaiste][skatīts 22.07.2019] Pieejams: https://sustainabledevelopment.un.org/getWSDoc.php?id=1535
2. Agriculture. A partnership between Europe and farmers (2017). Directorate-General for Communication (European Commission). [Tiešsaiste][skatīts 22.07.2019] Pieejams: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f08f5f20-ef62-11e6-8a35-01aa75ed71a1
3. Ensuring food ir safe. Thr veterinary and phytosysanitary system of the European Union explained (2018). Directorate-general for agriculture and rural development (European comission), directoate-general trade (European comission). [Tiešsaiste] Pieejams: https://commission.europa.eu/topics/food-safety_en

4. The Future of Food and Farming. Communication from the commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and social committee and the Committee of the regions (2017). [Tiešsaiste][skatīts 22.07.2019] Pieejams: https://www.europarc.org/european-policy/sustainable-agriculture/

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mājaslapa: Agriculture - Environment - European Commission. [Tiešsaiste][skatīts 22.07.2019] Pieejams:
http://ec.europa.eu/environment/agriculture/index.htm
2. Mājaslapa: Agriculture | European Union - Europa EU
https://europa.eu/european-union/topics/agriculture_en

Piezīmes

Lauksaimniecības fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Ilgtspējīga lauksaimniecība" un profesionālā bakalaura studiju programmas „Lauksaimniecība” 2. kursa pilna laika studentiem 3. semestrī un nepilna laika studentiem 4. semestrī, kā arī Erasmus studentiem kā izvēles kurss rudens semestrī.