Kursa kods LauZ3178

Kredītpunkti 6

Zālāji un lopbarības ražošana

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums17.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author pasn.

Jānis Kaņeps

Mg. agr.

author asoc. prof. (Emeritus)

Dzidra Kreišmane

Dr. agr.

Kursa anotācija

Studiju kursā ir ietverti lopbarības ražošanas jautājumi par zālaugu audzēšanu un izmantošanu tīrumos, pļavās un ganībās ar mērķi apmierināt lauksaimniecības dzīvnieku fizioloģiskās vajadzības pēc kvalitatīvas barības pietiekamā daudzumā vasaras un ziemas periodos. Apgūstot daudzgadīgo zālaugu bioloģiskās īpašības un to audzēšanu, var pareizi izvēlēties ekonomiski izdevīgu dažādu lopbarības veidu ražošanas tehnoloģiju un sagatavot lētu un kvalitatīvu lopbarību, nekaitējot apkārtējai videi. Programmā ietverti jautājumi par Latvijā audzējamām zālaugu sugām, to piemērotību audzēšanas vietas izvēlei augstas un kvalitatīvas zāles ražas ieguvei ganībās un pļaujamos zālājos, par augu sugu audzēšanas lietderību zāles lopbarības ražošanai, vākšanas laiku izvēli, ražas pirmapstrādi, sagatavošanu uzglabāšanai un izbarošanai ziemā. Dabisko zālāju veidošanās, to apsaimniekošanas veidi un nozīme lopbarības nodrošinājumam un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Lopbarības gatavošanas veidu ekonomiskai izvērtēšanai iekļautas ražošanas izmaksas, augu ķīmiskā sastāva atšķirības un barotājvērtība.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par daudzgadīgo zālaugu saimnieciski bioloģiskajām īpašībām, zālaugu izmantošanu kvalitatīvas lopbarības nodrošinājumam un zāles lopbarības sagatavošanas tehnoloģijām.
Prasmes pazīt un raksturot zāles lopbarības sagatavošanai izmantojamo daudzgadīgo zālaugu sugas, sastādīt zālaugu maisījumus, izvēlēties apstākļiem piemērotāko lopbarības sagatavošanas tehnoloģiju, izvērtēt to ekonomisko pamatojumu.
Studenti ir kompetenti novērtēt zāles lopbarības kvalitāti, agronomiski un ekonomiski izvērtēt lopbarības gatavošanas tehnoloģiju atbilstību.
1. Pārzina daudzgadīgo zālaugu saimnieciski bioloģiskās īpašības, stiebrzāļu un tauriņziežu sugu raksturojumu - 1. kontroldarbs
2. Prasmes pazīt zālaugu sugas un to sēklas – praktiskais darbs
3. Prasmes sastādīt zālaugu maisījumus – praktiskais darbs
4. Pārzina pļaušanai un ganīšanai paredzēto sēto zālāju ierīkošanas tehnoloģijas – 2. kontroldarbs
5. Spēj sagatavot prezentācijas un informatīvos materiālus par dabisko zālāju veidošanos, apsaimniekošanu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, situācijai atbilstošāko dzīvnieku ganīšanas tehnoloģiju – semināra prezentācijas
6. Spēj aprēķināt zāles lopbarības vajadzību konkrētai dzīvnieku grupai atbilstoši barības devai – mājas darbs
7. Pārzina zāles lopbarības sagatavošanas tehnoloģiju un spēj novērtēt lopbarības kvalitāti, kā arī argumentēt savu viedokli – 3. kontroldarbs
8. Pārzina zālaugu sēklaudzēšanas tehnoloģiju un spēj novērtēt sēklu ražu un kvalitāti – 4. kontroldarbs

Kursa saturs(kalendārs)

1. Daudzgadīgo zālāju raksturojums, izplatība un nozīme. 4 h.
2. Zālāju klasifikācija. 2 h.
3. Pļavu un ganību zālaugu bioloģiskās īpašības. 2 h.
4. Pļavās un ganībās izplatītāko zālaugu sugu bioloģiski ekoloģiskais un saimnieciskais raksturojums. 6 h.
1. kontroldarbs – zālaugu saimnieciski bioloģiskās īpašības, stiebrzāļu un tauriņziežu sugu raksturojumu.
5. Dabīgās pļavas un ganības, to īpašības un nozīme lopbarības bilancē Latvijā. Dabīgo zālāju klasifikācija. 8 h.
Seminārs – dabisko zālāju veidošanās, apsaimniekošana, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana
6. Ekoloģisko faktoru ietekme uz zālaugu augšanu un attīstību. 2 h.
7. Zālaugu sēklu īpašības. 4 h.
8. Zālaugu maisījuma sastādīšana un izsējas normas aprēķināšana. 4 h.
9. Ganību barības bilances un zaļā konveijera sastādīšana. 2 h.
10. Zāles lopbarības vajadzības aprēķins dažādām lauksaimniecības dzīvnieku grupām. 4 h.
11. Sēto zālāju ierīkošana, kopšana un izmantošana, izmaksu aprēķināšana. 8 h.
2. kontroldarbs – pļaušanai un ganīšanai paredzēto sēto zālāju ierīkošanas tehnoloģijas.
12. Ganību teritorijas organizēšana, sadalīšana aplokos, ganīšanas plāna sastādīšana. 4 h.
13. Ganību ierīkošanas un kopšanas izmaksu aprēķins. 2 h.
Seminārs – situācijai atbilstošākā dzīvnieku ganīšanas tehnoloģija
14. Siena sagatavošanas tehnoloģijas, siena kvalitāte, izmaksu analīze. 2 h.
15. Konservētas zāles sagatavošanas tehnoloģijas, skābsiena un skābbarības kvalitāte, izmaksu vērtējums. 4 h.
3. kontroldarbs – zāles lopbarības sagatavošanas tehnoloģijas.
16. Tauriņziežu un stiebrzāļu audzēšana un sagatavošana sēklai. 4 h.
17. Zālaugu sēklu cenu veidošanās un analīze. 2 h.

4. kontroldarbs – zālaugu sēklaudzēšanas tehnoloģija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens, ko veido:
• semestra laikā sekmīgi izpildīti kontroldarbi;
• praktisko darbu izpilde;
• seminārā sniegtas prezentācijas;
• mājas darbs.

Ir jābūt sekmīgi nokārtotiem visiem kontroldarbiem un praktiskajiem darbiem.
Kavēto praktisko darbu izstrāde LLU noteiktā kārtībā, nenokārtoto kontroldarbu atkārtota kārtošana pasniedzēja noteiktā laikā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājas darbs – zāles lopbarības vajadzības aprēķins.
Prezentācija par dabisko zālāju apsaimniekošanu.
Prezentācija par zāles lopbarības vajadzību.
Prezentācija par dzīvnieku ganīšanas tehnoloģijām.
Literatūras studijas, praktisko darbu rezultātu apstrāde un noformēšana.
Grupu darbs praktisko nodarbību laikā.
Sagatavošanās kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa kontroldarbu, mājas darba un prezentāciju kumulatīvā vērtējuma.

Praktiskie darbi jāizpilda saskaņā ar norādījumiem; novērtējums – ieskaitīts/neieskaitīts

Ir jābūt sekmīgi nokārtotiem visiem kontroldarbiem un praktiskajem darbiem.

Obligātā literatūra

David Blakesley, Peter Buckley (2016). Grassland Restoration and Management (Conservation Handbooks) 1st Edition, Kindle Edition. Pelagic Publishing [Tiešsaiste][skatīts 22.07.2019] Pieejams: https://www.amazon.in/dp/B0759SR134/ref=rdr_kindle_ext_tmb

Papildliteratūra

Grasslands of the World: Diversity, Management and Conservation Hardcover – Import. (2018). Ed. by Victor R. Squires, Jürgen Dengler, Limin Hua, Haiying Feng. CRC Press. [Tiešsaiste][skatīts 22.07.2019] Pieejams:
CRC Press e-grāmatas [skatīts 10.09.2019.] Pieejams:
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315156125

Periodika un citi informācijas avoti

1. „Grassland Science in Europe”. the proceedings appear as successive volumes in the EGF series. All papers of EGF conferences are peer reviewed, edited and published as hard cover since 1996. [Tiešsaiste] [skatīts 22.07.2019] Pieejams: https://www.europeangrassland.org/en/infos/printed-matter/proceedings.html
2. “Grass and Forage Science” is the official journal of EGF, in co-operation with the British Grassland Society. More information can be found at: http://www.britishgrassland.com
and
Wiley Onlaine Library [skatīts 10.09.2019.] Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13652494

Piezīmes

Lauksaimniecības fakultātes akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Ilgtspējīga lauksaimniecība" specializācijas Ilgtspējīga augu produktu ražošana 3. kursa studentiem 6. semestrī pilna laika studijās