Kursa kods LauZ3176

Kredītpunkti 6

Augu patoloģija

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits40

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums17.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Biruta Bankina

Dr. biol.

Kursa anotācija

Studenti izprot jēdzienu “augu slimības”, iepazīstas ar slimību cēloņiem un to ierosinātājiem (sēnes, vīrusi, baktērijas un citi mikroorganismi). Izprot likumsakarības, kas nosaka slimību attīstību un postīgumu. Apgūst slimību ierobežošanas metodes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Izprot slimību cēloņus, zina to klasifikācijas principus.
Zina nozīmīgāko mikroorganismu – augu slimību ierosinātāju (Fungi, Chromista, Protozoa, Virus, Monera) – sistemātikas pamatus un to bioloģiskās īpatnības, kā arī nozīmīgākās to izraisītās slimības – 1., 2., 3. kontroldarbs.
Prot diagnosticēt slimības un to ierosinātājus līdz ģints līmenim – laboratorijas darbi un praktiskā ieskaite.
Izprot jēdzienu “rezistence”, orientējas epidemioloģijas pamatos – 4. kontroldarbs.
Zina slimību ierobežošanas metodes, ir apguvuši fungicīdu lietošanas pamatprincipus – 5. kontroldarbs.
Spēj integrēt zināšanas par slimību izpausmes formām, patogēnu attīstības cikliem, vides ietekmi un ierobežošanas iespējām – eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Jēdziens par augu slimībām un to ierosinātājiem. Slimību klasifikācija. Parazītisms un tā tipi. 4h
2. Augu slimības, ko ierosina sēnes. Sēņu uzbūve un vairošanās. Sēņu sistemātika. Jēdziens par teleomorfu, anamorfu un holomorfu. 4h
3. Ascomycota nodalījuma sēnes kā nozīmīgi augu patogēni. Ascomycota nodalījuma sēņu uzbūve un vairošanās. Slimības, ko ierosina Taphrinales rindas sēnes – ierosinātāji, simptomi, attīstības cikls. Saccharomycetales un Eurotiales rindas sēņu nozīme. 6h
4. Slimības, ko ierosina Diaportales, Ophiostomatales, Glomerellales, Hypocreales, Pleosporales, Dothideales un Capnodiales rindas sēnes, – ierosinātāji, simptomi, attīstības cikls. 6h
5. Slimības, ko ierosina Helotiales rindas sēnes, – ierosinātāji, simptomi, attīstības cikls. Rhytismatales un Pezizales sēņu rindas, to nozīme un ierosinātās slimības. Slimības, ko ierosina Erysiphales rindas sēnes, – ierosinātāji, simptomi, attīstības cikls. 6h
6. Basidiomycota nodalījuma sēnes kā nozīmīgi augu patogēni. Basidiomycota nodalījuma sēņu uzbūve un vairošanās, to sistemātika. 6h
7. Slimības, ko ierosina Ustilaginomycotina un Pucciniomycotina apakšnodalījuma sēnes, – ierosinātāji, simptomi, attīstības cikls. 6h
8. Agaricomycotina apakšnodalījuma sēņu nozīme dabā. Glomeromycota un Chytridiomycota nodalījuma sēnes, to ierosinātās slimības, uzbūve, vairošanās un nozīme dabā. 4h
9. Chromista un Protozoa valsts. Mikroorganismu ierosinātās slimības, uzbūve, vairošanās un nozīme dabā. Peronosporales rinda un tās ierosinātās slimības. 6h
10. Monera un Virus valsts. Mikroorganismu uzbūve, vairošanās un nozīme dabā. Nozīmīgākās slimības, ko ierosina šie mikroorganismi. 4h
11. Jēdziens par rezistenci un toleranci. 4h
12. Slimību identifikācija, uzskaite un epidemioloģijas pamati. 4h

13. Slimību ierobežošanas metodes. Nozīmīgākās fungicīdu grupas. 4h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Pirms eksāmena jābūt nostrādātiem un atbildētiem visiem laboratorijas darbiem, sekmīgi nokārtotai praktiskajai ieskaitei un visiem paredzētajiem kontroldarbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīga gatavošanās kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbu un eksāmena bāzes atzīme ir 8 balles, kuras tiek piešķirtas, ja studējošais uz jautājumiem atbild tādā apjomā, kādā informācija ir sniegta lekciju laikā. Ja atbildes, salīdzinot ar lekcijās sniegto informāciju, ir nepilnīgākas, atzīme tiek samazināta. Augstāku novērtējumu (9 vai 10 balles) studējošais var iegūt, ja eksāmenā demonstrē plašākas zināšanas, kuras iegūtas no patstāvīgi studētas zinātniskās literatūras, to patstāvīgi studējot.

Obligātā literatūra

1. Tronsmo A.M., Collinge D.B., Djurle A., Munk L., Yuen J., Tronsmo A. Plant Pathology and Plant Diseases. CABI: 2020. 437 p. Ir LLU AAZI 1 eks.

2. Bankina B., Bimšteine G., Kaņeps J. (2021) General Plant Pathology: exercises. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies – 34 p. https://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/LF/General_plant_pathology_LLU_2021.pdf

Papildliteratūra

1. Fungal Plant Pathogens. Ed. by C.R. Lane, P.A. Beales, K.J.D. Hugges. CABI, 2012. 307 p. Nav lielākajās b-kās

2. Schumann G.L. Plant diseases: Their Biology and Social Impact. APPS PRESS, 2003. 397 p. Nav lielākajās b-kās

Piezīmes

LF Akadēmiskā bakalauru studiju programma “Ilgtspējīga lauksaimniecība” specializācijas virziena Ilgtspējīga augu produkcijas ražošana 4.semestra pilna laika studijās