Код курса LauZ3175

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций32

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса26.02.2019

Разработчик курса

author

Jānis Gailis

Учебная литературa

1. Cunningham W.P., Cunningham M.A. Environmental science: a global concern. 11th ed. New York: McGraw-Hill Higher Education, 2010. 616 p. (ISBN 9780070171671).
2. Melecis V. Ekoloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 350 lpp. (ISBN 9789984454221).
3. Molles M.C., Cahill J.F. Ecology: concepts & applications. Toronto: McGraw-Hill Ryerson, 2008. 642 p. (ISBN 9780070963412).
4. Smith T.M., Smith R.L. Elements of ecology. 7th ed. San Francisco, CA: Pearson Benjamin Cummings, 2009. 649 p. (ISBN 9780321559579).

5. Švarcbahs J. Ekoloģija un vides aizsardzība: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2006. 225 lpp.

Дополнительная литература

1. Agrovides pasākumi Baltijas jūras reģionā. Autoru kolektīvs. Sast. A. Briedis. Ozolnieki: LLKC, 2013. 200 lpp. (ISBN 978-9934-8248-2-1).
2. Kļaviņš M. Vides piesārņojums un tā iedarbība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012. 199 lpp. (ISBN 9789984454467).
3. Pleijels H. Ekoloģijas grāmata: ievads ekoloģijas pamatos. Rīga: LU Ekoloģiskā centra apgāds "Vide", 1993. 96 lpp. (ISBN 9984500047).
4. Turka I. Pesticīdi un vide. Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs. Ozolnieki, 2000. 35 lpp.
5. Turka I. Pesticīdu lietošanas riski augu aizsardzībā. LR Zemkopības ministrija. Rīga: 2003. 159 lpp.
6. Vides aizsardzības likums: LR likums. Stājas spēkā: 29.11.2006. Rīga: Pieņemts 02.11.2006. [Skatīts 11.03.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=147917
7. Sugu un biotopu aizsardzības likums: LR likums. Pieņemts 16.03.2000. Stājas spēkā 19.04.2000. Rīga: 16.03.2000. [skatīts 11.03.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=3941

8. Aizsargjoslu likums: LR likums. Pieņemts 05.02.1997. Stājas spēkā 11.03.1997. Rīga: 05.02.1997. [Skatīts 11.03.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=42348

Периодика и другие источники информации

1. Journal of Applied Ecology. [tiešsaiste]. British Ecological Society. Online ISSN: 1365-2664. [Skatīts 23.02.2019.]. Pieejams: https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/journal/13652664

2. Vides Vēstis. Vides aizsardzības kluba žurnāls. ISSN 1407-2939 Pieejams: http://www.videsvestis.lv/