Kursa kods LauZ3174

Kredītpunkti 1.50

Barības līdzekļi

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums26.02.2019

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Aiga Nolberga-Trūpa

Dr. agr.

Priekšzināšanas

Biol3008, Mikrobioloģija

Ķīmi3015, Bioķīmijas pamati

LauZ2027, Lopbarības ražošana

Vete2023, Dzīvnieku anatomija un fizioloģija

Kursa anotācija

Kursa darbu studenti izstrādā uz eksperimentālo datu bāzes lopkopības saimniecībās vai veicot zinātniskās literatūras apkopojumu par izvēlēto tēmu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti nostiprina un kontrolē iegūtās zināšanas par dzīvniekiem nepieciešamām barības vielām, barības līdzekļiem un to kvalitāti, to nodrošinājumu konkrētā saimniecībā. Studenti iegūst prasmes orientēties galveno barības vielu un barības līdzekļu normēšanas principos dažādu sugu un grupu dzīvniekiem. Studenti prot publiski uzstāties, diskutēt un prasmīgi aizstāvēt savu viedokli, patstāvīgi sagatavot prezentāciju un profesionāli to aizstāvēt, pielietojot jaunākās informācijas tehnoloģijas. Rezultātā studenti ir kompetenti iegūtās prasmes un zināšanas izmantot zinātniskās literatūras studijās un praktiski tās izmantot profesionālās pilnveidošanās procesā, piedalīties zinātniskos pētījumos. Sekmīgi izstrādāts un aizstāvēts kursa darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kursa darba tematikas izvēle.
2. Kursa darba izpildes kritēriji un metodika.
3. Kursa darba tematikas precizēšana, darba struktūras noteikšana.
4. Zinātniskās literatūras izvēle un konspektēšana.
5. Zinātniskās literatūras analīze.
6. Zinātniskās literatūras apskata formēšana.
7. Datu ieguve pētījuma veikšanai
8. Pētījuma vietas raksturojums.
9. Pētījuma datu apstrāde un analīze.
10. Kursa darba noformēšana.
11. Secinājumu izstrāde.
12. Priekšlikumu izstrāde.
13. Kursa darba labošana un pilnveidošana.
14. Kursa darba noformēšana un iesniegšana.
15. Kursa darba prezentācijas sagatavošana.
16. Kursa darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa darba prezentēšana un publiska aizstāvēšana saņemot pozitīvu vērtējumu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa darba tēmu izvēlas students un saskaņo ar studiju kursa mācībspēku. Students arī pats var ierosināt sev interesējošas tēmas izstrādi atbilstoši studiju kursa programmai un nosacījumiem, saskaņojot ar mācībspēku. Noformē kursa darba mērķi un uzdevumus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studenti sekmīgu vērtējumu par kursa darbu var iegūt, ja izpildītais darba apjoms ir vismaz 15 lpp. un kursa darba sagatavošanai izmantoti vismaz 10 literatūras avoti. Kursa darba izpildē studentiem jāievēro Lauksaimniecības fakultātes Studiju darbu izpildes un noformējuma metodiskie norādījumi. Izstrādātā kursa darba gala vērtējumu aprēķina kā vidējo aritmētisko no trīs vērtējumiem: kursa darba satura, prezentācijas un diskusijas.

Obligātā literatūra

1. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana. LLU. Jelgava. 2005. 312 lpp.
2. Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Ozolnieki. 2004. 364.lpp.
3. Osītis U., Strikauska S., Grundmane A. Lopbarības analīžu rezultātu analīžu rezultātu apkopojums. Jelgava, 2000. 61. lpp.
4. Osītis U. Barības līdzekļu novērtēšana atgremotāju ēdināšanā. Jelgava, LLU, 1998. 98. lpp.
5. Kellems, R.O., Church D.C. Livestock Feeds and Feeding (6th Edition), 2009. ISBN-13: 978-0131594753
6. Studiju darbu izpilde un noformējums. LLU. LF. 5.pārstrādātais izdevums. Elektroniski pieejams: http://www.lf.llu.lv/sites/lf/files/2017-01/Stud_darbu%20noform%C4%93jums_2016_labots.pdf

Papildliteratūra

1. Degola L, Trūpa A., Aplociņa E. Lopbarības ķīmiskās analīzes un sagremojamība. LLU. 2016. 52.lpp. Elektroniski pieejams: http://www.vbf.llu.lv/sites/vbf/files/files/lapas/ Lopbarības%20ķīmiskās....pdf
2. Minerālvielas liellopiem. Ozolnieki. LLKC. 2016.35.lpp. Elektroniski pieejams: http://laukutikls. lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/minerali_2016_ internetam_new_pdf
3. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. LLKC. Ozolnieki. 2013. 36.lpp. Elektroniski pieejams: http://www.laukutikls lv/files/upload/piena_rokasgramata/54_lopbariba_internetam.pdf
4. Agronomijas Vēstis: Zinātnisko Rakstu krājums. LLU, LF. ISSN 9984555895 (5). ISSN 1691-3485.
5. LLU Raksti. LLU. ISSN 1407-4427.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Saimnieks. Rīga: TEE Bio, ISSN 1691-1598
2. Agrotops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds, ISSN 1407-5164.
3. Hoard's Dairyman. USA, ISSN: 0018-2885.
4. Journal of Animal Sciece, American Society of Animal Science, ISSN 0021-8812.

Piezīmes

Profesionālā bakalaura grāda ieguvei Lauksaimniecībā, kvalifikācijai Ciltslietu zootehniķis.