Kursa kods LauZ3172

Kredītpunkti 2

Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums02.12.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Daina Kairiša

Dr. agr.

author lekt.

Irina Sivicka

Mg. agr.

author asoc. prof. (Emeritus)

Dzidra Kreišmane

Dr. agr.

Priekšzināšanas

LauZ2012, Augu aizsardzība

LauZ2048, Lopbarības ražošana

LauZ3004, Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā

LauZ3147, Dārzkopības produkcijas ražošana I

LauZ3148, Dārzkopības produkcijas ražošana III

LauZ3154, Lopkopības produktu ražošana I

LauZ3156, Lopkopības produktu ražošana II

LauZ4236, Augkopības produkcijas ražošana I

LauZ4237, Augkopības produkcijas ražošana II

LauZ4239, Dārzkopības produkcijas ražošana II

Kursa anotācija

Pamatojoties uz iepriekš iegūtajām zināšanām uzņēmējdarbībā un speciālajos studiju kursos laukkopības, lopkopības vai dārzkopības virzienā, studenti izstrādā kursa darbu. Uz vairākos studiju kursos iegūto teorētisko zināšanu pamata studenti izstrādā konkrētas lauksaimniecības produkcijas ieguves tehnoloģijas un aprēķina šo tehnoloģiju izmaksas, paredz iespējamos ražošanas riskus un plāno to vadības pasākumus. Kursa darba mērķis ir izanalizēt noteikta lauksaimniecības produkcijas veida ražošanas procesu, ietverot audzēšanas tehnoloģiju, tās izmaksas un aprakstīt darba organizāciju konkrētā laksaimniecības uzņēmumā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas, prasmes un kompetences tiek iegūtas konkrētos specializācijas virzienos. Dārzkopībā un laukkopībā – zināšanas par dārzkopības produkcijas ražošanu ietekmējošiem faktoriem un iespējamiem riskiem, tehnoloģiju izmaksām, produkcijas kvalitāti ietekmējošiem faktoriem un tās konkurētspēju tirgū; lopkopībā – par lopkopības produkcijas ražošanu, kurā svarīgu vietu ieņem ārējās vides faktori, iegūtās produkcijas daudzums un kvalitāte, galvenās ražošanas izmaksas un to samazināšanas efektivitāte.
Prasmes teorētiskās zināšanas izmantot konkrētu dārzkopības vai laukkopības produkcijas veidu ražošanas plānošanai, darbu organizēšanai, aprēķināt ražošanas izmaksas, noteikt risku veidus un to mazināšanas iespējas. Lopkopības jomā studenti pratīs izvērtēt konkrētās sugas un vecuma grupas dzīvniekiem un putniem, piemērotākos lopbarības veidus tiem nepieciešamo barības vielu nodrošināšanai, izvēlēties piemērotākās turēšanas tehnoloģijas, novērtēt iegūtās produkcijas kvalitāti. Pratīs veikt lopkopības uzņēmuma vajadzībām nepieciešamo ražošanas izmaksu un ieņēmumu plānošanu, izdarīt secinājumus par saimniekošanas perspektīvēm.
Studenti būs kompetenti novērtēt konkrētu dārzkopības vai laukkopības produkcijas ražošanas veidu tehnoloģiju atbilstību un konkurētspēju, bet lopkopībā izvērtēt dažādu sugu dzīvniekiem nepieciešamos lopbarības veidus, novērtēt sagatavotās lopbarības kvalitāti, izvēlēties piemērotākās dzīvnieku šķirnes izvēlētajam ražošanas virzienam, novērtēt pielietotās turēšanas tehnoloģijas atbilstību konkrētajiem apstākļiem, novērtēt nozares konkurētspēju.
1. Studenti spēj sagatavot un novērtēt laukkopības, dārzkopības vai lopkopības produkcijas ražošanas tehnoloģijas un paredzēt resursus šo tehnoloģiju ievešanai – kursa darbs.

2. Studenti spēj prezentēt un piedalīties diskusijā par kursa darbā analizēto lauksaimniecības produkcijas ražošanu.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads ar tēmas pamatojumu, darba mērķi un uzdevumiem. Ja kursa darba tēma ir saistīta ar bakalaura darba tēmu, tad ievadā pievieno norādi, ka kursa darbā ir veikti daļa no bakalaura darba izstrādāšanai nepieciešamajiem aprēķiniem un plānojuma. 4 h
2. Literatūras apskats – cieši saistīts ar darba tēmu. Tā apjoms 6–7 lpp. 10 h
3. Kursa darbā izmantotās metodes un materiāli 1–2 lpp. apjomā. Apraksta kur un kāds datu un informācijas materiāls ir iegūts, kā tas apkopots un kā veikta datu analīze. 4 h
4. Pētījumu rezultāti un analīze: nodaļu strukturē atbilstoši darba uzdevumiem. 10 h
5. Secinājumi – ne vairāk kā 4–5 izrietoši no pētījuma daļā veikto datu analīzes un atrastajām likumsakarībām. Tos var papildināt ar ieteikumiem, kuri pamatojas uz darbā veikto tehnoloģiju analīzi. 2 h
6. Izmantotās literatūras saraksts – ar atsauci tekstā. 2 h

7. Pielikumi: datu pirmavoti, produkcijas kvalitātes rādītāji, ilustratīvi materiāli, u.tml. ar atsaucēm tekstā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un prezentēts kursa darbs:
• ar dekānes rīkojumu noteiktā laikā un atbilstoši studiju darbu izpildes noteikumiem sagatavots kursa darbs;
• studentu grupā un mācībspēku klātbūtnē prezentēts kursa darbs;
• kursa darba novērtējums 10 ballu sistēmā ir vidējā atzīme no sagatavotā kursa darba un prezentācijas.

Nokavēta kursa darba iesniegšana un prezentācija notiek LLU un mācībspēka noteiktā kārtībā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studijas par lauksaimniecības uzņēmējdarbības plānošanu un norisi.
Zinātniskās un populārzinātniskās literatūras apkopojums par konkrēto pētāmo jautājumu. Studenti no kursa darba vadošajiem mācībspēkiem saņem sīkākus norādījumus darba izstrādei. Kursa darba izstrādāšanai izmanto konkrēta lauksaimniecības uzņēmuma vai prakses saimniecībā iegūtos datus vai arī veido biznesa plānu konkrētas lauksaimniecības produkcijas ražošanas uzsākšanai. Dati var būt daļa no bakalaura darba pētījumā iegūtajiem rezultatiem, tomēr tas nav ieteicams, lai izvairītos no pašplaģiātisma.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala novērtējumā iekļauj izstrādātā kursa darba un publiskās prezentācijas novērtējumu. Koordinējošais mācībspēks izliek gala novērtējumu.

Obligātā literatūra

1. Lauksaimniecības fakultātes konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" 2013. – 2019. gada raksti. Zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti = Proceedings of the scientific and practical conference "Harmonious Agriculture"
2. Ikgadējās LLU zinātniskās konferences "Research for Rural Development" raksti. International Scientific Conference "Research for Rural Development". Research for rural development : international scientific conference proceedings. [Tiešsaiste] [Skatīts 14.03.2017.] Pieejams: http://www2.llu.lv/research_conf/proceedings.htm
3. Alsiņa R. (2005) Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes. Mācību līdzeklis ekonomikas profila bakalauru un profesionālo programmu studijām. Rīga, Rīgas Tehniskā universitāte, 229 lpp.
4. Auziņa A., Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L. (2004) Plānošana un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Biznesa augstskola Turība SIA, Rīga, 144 lpp.
5. Muška A. (2005) Uzņēmējdarbības plānošana. Studiju materiāls. Rīga : KIF "Biznesa komplekss", 96 lpp.
6. Slavinska I. (2005) Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole. Rīga, Biznesa augstskola "Turība", 175 lpp.
7. Vasiļjeva L. (2005) Maza uzņēmuma biznesa ekonomika un plānošana, Rīga, Rīgas Tehniskā universitāte, 75 lpp
8. Zvirbule-Bērziņa A. (2006) Ražošanas menedžments. Rīga : Turība, 150 lpp.

9. Zariņa V. Strēle I. (2009) Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga, Lietišķās informācijas dienests, 105.lpp.

Papildliteratūra

1. Baļšakovs S. (2008). Inovatīvā darbība Latvijā. Rīga: Zvaigzne ABC, 323 lpp.

2. Gerbers M. E. (2014). Uzņēmējdarbības meistarība. Ko zina ikviens veiksmīgs uzņēmējs. Zoldnera izdevniecība, 219 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Interneta resursi: www.vaad.gov.lv; www.lad.gov.lv; www.zm.gov.lv; www.pvd.gov.lv
2. Publikācijas par lauksaimniecības uzņēmējdarbību nozares žurnālos “Saimnieks LV”, “Agrotops”, “Latvijas lopkopis” u.c.
3. Scopus datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.scopus.com
4. Web of Science datubāzes [tiešsaiste]. Pieejams: https://apps.webofknowledge.com
5. ScienceDirect Freedom Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.sciencedirect.com
6. EBSCO eBook Academic Collection datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=0&sid=5b9d8f4e-5779-40cd-9b4b-5e20f3d1432b%40pdc-v-sessmgr02
7. EBSCOhost datubāzes[tiešsaiste]. Pieejams: http://search.ebscohost.com/

8. Wiley Online Journals datubāze [tiešsaiste]. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/

Piezīmes

Obligāts kursa darbs LF profesionālās bakalaura studiju programmas „Lauksaimniecība” kvalifikācijas Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs pilna un nepilna laika studentiem 8. semestrī.