Kursa kods LauZ3169

Kredītpunkti 3

Augu aizsardzība II

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2020

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Gunita Bimšteine

Dr. agr.

Priekšzināšanas

LauZ3168, Augu aizsardzība I

Kursa anotācija

Studenti programmā iepazīstas ar Augu aizsardzības organizācijas struktūru un normatīvajiem aktiem, nozīmīgāko kultūraugu kaitīgo organismu ierobežošanas metodēm un līdzekļiem. Augu aizsardzības līdzekļu klasifikāciju un iedarbības mehānismiem. Iepazīstas ar kaitīgo organismu radītajiem ekonomiskajiem zaudējumiem un to novēršanas iespējām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par kultūraugu kaitīgo organismu ierobežošanas iespējām un ekonomisko efektivitāti. Prasmes novērtēt situāciju konkrētās saimniecībās saistībā ar pielietoto augu aizsardzības sistēmu. Kompetenti vērtēt augu aizsardzības likuma un normatīvo dokumentu ievērošanu un spēt izvēlēties racionālu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas sistēmu.

Kursa rezultātu vērtēšana:
Semestra laikā pēc atsevišķu programmas sadaļu apgūšanas studenti rakstveidā kārto četrus kontroldarbus.
Patstāvīgais darbs – augu aizsardzības līdzekļu lietošanas sistēma, jau studiju kursā Augu aizsardzība I, nejauši izvēlētā kultūrauga aprakstīto kaitīgo organismu ierobežošanai.
Pabeidzot kursu studenti kārto eksāmenu.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas 16 h
1. Kultūraugiem kaitīgo organismu radītie zaudējumi. Augu aizsardzības sistēma Latvijā. Pesticīdu lietošanas reglamentācija. Augu aizsardzības likums. Augu aizsardzībā lietotās metodes (2h).
2. Darba drošība strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem. Individuālie augu aizsardzības līdzekļi (1h).
3. Pesticīdu klasifikācija: pēc ķīmiskā sastāva, pēc ierobežojamā kaitīgā organisma, pēc iekļūšanas veida organismā, iedarbības rakstura un iedarbības mehānisma (1h)
4. Pesticīdu pielietošanas veidi: Augu apsmidzināšana. Miglošana. Sēklu kodināšana un tās veidi. Sausā, mitrā un slapjā kodināšana. Sēklu inkrustācija. Telpu fumigācija. Augsnes apstrāde ar pesticīdiem. Pesticīdu pielietošanas veidu priekšrocības un trūkumi (2h).
5. Pesticīdu preparatīvās formas: pulveri suspensijai, emulsiju koncentrāti, granulas, disperģējošas granulas, suspensiju koncentrāti, emulsiju koncentrāti, ūdens šķīdumi u.c. Preparātiem pievienotās papildvielas: Atšķaidītāji. Emulgatori un stabilizatori. Virsmas aktīvās vielas. Papildvielas, kuras uzlabo preparātu fizikāli ķīmiskās īpašības (1h).
6. Agronomiskā toksikoloģija. Toksikoloģija kā zinātne, tās galvenais pētniecības uzdevums. Jēdziens par saindēšanos un indēm. Indes deva kā toksiskuma mērs. Sliekšņu devas, letālā deva. Selektivitātes jēdziens. Selektivitātes koeficients. Selektivitāti noteicošie faktori (1h)
7. Pesticīdu klasifikācija pēc akūtā toksiskuma. Pesticīdu gaistāmība. Kumulācijas spējas un kumulācijas koeficients. Kancerogenitāte. Embriotoksiskums. Mutagenitāte. Teratogenitāte. Alerģiskās īpašības. Sensibilitāte (2h).
8. Kaitīgo organismu izturība (rezistence) pret pesticīdiem. Dabīgā un iegūtā izturība. Kaitīgo organismu izturības ierobežošana. Preparātu regulāras nomaiņas nozīme (1h)
9. Pesticīdu ietekme uz apkārtējo vidi. Pesticīdu cirkulācija dabā. Pesticīdu saglabāšanās gaisā, ūdenī, augsnē. Pesticīdu pārvietošanās un sadalīšanās augsnē. Augsnes mikroorganismu loma pesticīdu sadalīšanā (2h).
10. Pesticīdi kaitēkļu ierobežošana insekticīdi, insektoakaricīdi, akaricīdi un to klasifikācija. Pieskares - zarnu un augu intoksikācijas iedarbības preparāti. Bioloģiski aktīvās vielas kaitēkļu ierobežošanai un monitoringam (1h).
11. Fungicīdi. Fungicīdu klasifikācija. Fungicīdu selektivitāte. Fungicīdu pielietošanas ekonomiskais un bioloģiskais pamatojums. Pieskares - aizsargājošas iedarbības fungicīdi. Pieskares - aizsargājošas un ārstējošas iedarbības fungicīdi. Sistēmiskas iedarbības fungicīdi. Bioloģiskie līdzekļi augu slimību ierobežošanai. Fungicīdi – sēklu kodnes (1h)
12. Herbicīdi. Herbicīdu klasifikācija. Pieskares un sistēmas herbicīdi. Herbicīdu selektivitātes īpatnības. Herbicīdu iedarbības mehānisms, to pielietošanas veidi un termiņi. Herbicīdu devas izvēle (1h).

Praktiskie darbi – 16h
1. Darba drošība strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem. Individuālie augu aizsardzības līdzekļi (2h).
2. Fungicīdi – sēklu kodņu tehniskā efektivitāte (2h).
3. Bordo šķīdums. Virsmas spraiguma koeficents (2h).
4. Datu drošības lapu izpēte (2h).
5. Fungicīdu lietošanas ekonomiskā efektivitāte (2h).
6. Ar AAL lietošanu saistītu uzdevumu rēķināšana (4h)

7. Referātu aizstāvēšana (2h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Nostrādāti praktiskie darbi.
2. Sekmīgi nokārtoti četri kontroldarbi:
1. Tests individuālā darba drošība augu aizsardzībā.
2. Tests normatīvie dokumenti augu aizsardzībā.
3. AAL toksikoloģija un terminoloģija.
4. Nepieciešamā pesticīda daudzuma aprēķināšana.

3. Sagatavots un semināra gaitā prezentēts patstāvīgais darbs par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas sistēmu, jau studiju kursā Augu aizsardzība I, nejauši izvēlētā kultūrauga aprakstīto kaitīgo organismu ierobežošanai.

Eksāmenu kārto pēc praktisko darbu nodarbību nostrādāšanas, sekmīgas kontroldarbu nokārtošanas un patstāvīgā darba prezentēšanas.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Rakstisks patstāvīgais darbs par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas sistēmu, jau studiju kursā Augu aizsardzība I, nejauši izvēlētā kultūrauga aprakstīto kaitīgo organismu ierobežošanai.
Patstāvīgas literatūras un normatīvo aktu studijas, gatavojoties pārbaudes darbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Praktisko darbu izpildes vērtējums – izpildīts/nav izpildīts.
2. Testu vērtējums atkarīgs no iegūto punktu skaita (20 jautājumi, no kuriem jābūt pareizi atbildētiem vismaz 16).
3. Nepieciešamā pesticīda daudzuma aprēķināšana – kopā 10 uzdevumi, lai būtu ieskaitīts, jābūt pareizi izrēķinātiem 9.

4. Referāta vērtēšanas kritēriji: referāta prezentēšana un autora spēja atbildēt uz jautājumiem un iesaistīties diskusijā par referātā apskatītajiem jautājumiem, referāta noformējuma atbilstība Lauksaimniecības fakultātes noteikumiem par studiju darbu izpildi un noformējumu.

Obligātā literatūra

1. World Compendium The Pesticide Manual. Ed. by – in chief. C.D.S. Tomlin, BCPC, 2006. - 1348 p.
2. Turka I. Pesticīdu lietošana augu aizsardzībā. LLKC, Ozolnieki, 2003. - 159 lpp.

3. Rokasgrāmata augu aizsardzības līdzekļu droša lietošana cilvēkam un videi, LAALRUTA, 2013. - 52. lpp.

Papildliteratūra

Interneta resursi - www.vaad.gov.lv

Periodika un citi informācijas avoti

1. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164
2. Saimnieks LV. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598 3. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457

Piezīmes

Obligāts LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai "Lauksaimniecība" studiju virzienā Lauksaimniecības uzņēmumu vadītājs, pilna un nepilna laika studijās.