Kursa kods LauZ3167

Kredītpunkti 4.50

Materiālu pretestība I

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Aivars Kaķītis

Dr. sc. ing.

author pasn.

Mārtiņš Dauvarts

Bc. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi2021, Fizika I

Mate1029, Matemātika I

Mate1030, Matemātika II

Meha4008, Teorētiskā mehānika I

Aizstātais kurss

VidEB013 [GVIEB013] Materiālu pretestība I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iegūt pamatzināšanas par materiālu stiprību un tās noteikšanas paņēmieniem, kā arī par konstrukciju pamatelementu aprēķina metodēm. Šajā kursa daļā tiek apgūti iekšējo spēku faktori un to epīru konstruēšana, saliktais spriegumstāvoklis, stiprības teorijas, stiprības aprēķini konstrukciju pamatslogojumos, stiepē, spiedē, virsmas spiedē, cirpē, vērpē, liecē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - prot materiālu un konstrukciju stiprības, noturības un deformāciju inženiertehnisko aprēķinu principus. Ir izpratne par epīru konstruēšanu un pielietošanu. Zināšanu novērtēšana – kontroldarbi un patstāvīgo darbu aizstāvēšana.
• Prasmes - prot abstrahētā un analītiskā veidā apskatīt dažādu inženiertehnisku konstrukciju stiprības, stabilitātes un deformāciju nosacījumus. Novērtēšana – laboratorijas darbu un patstāvīgo darbu aizstāvēšana.

• Kompetence - spēja izmantot materiālu pretestības pamatprincipus praktiskajā un zinātniskajā darbībā, kā arī tehniski inovatīvu procesu izgudrošanā un īstenošanā. Spēj patstāvīgi risināt inženiertehniskas problēmas, izveidot aprēķina shēmas reālām konstrukcijām un veikt nepieciešamos aprēķinus iekārtu konstruēšanas darbu izpildei. Novērtēšana – laboratorijas darbu un patstāvīgo darbu aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Materiālu pretestības pamathipotēzes - (1h L; 1h PstD).
2. Šķēlumu laukumu ģeometriskie raksturotāji, to aprēķini – (2h L; 2h PrD; 8h PstD).
3. Šķēlumu metode. Iekšējo spēku faktoru epīras pamatslogojumiem. Diferenciālsakarības liecē – (2h L; 2h PrD; 8h PstD).
4. Šķēlumu metode. Iekšējo spēku faktoru epīras pamatslogojumiem – (2h PstD) (1. kontroldarbs).
5. Spriegumi. Stiepes (spiedes) slogojums. Huka likums – (1h L; 2h PrD; 6h PstD).
6. Tērauda pārbaude stiepē – (2h LabD; 2h PstD) (1. laboratorijas darbs).
7. Stiepes diagramma plastiskiem un trausliem materiāliem. Pieļaujamais spriegums. Stiprības aprēķins stiepē. Virsmas spiede – (2h L; 2h PrD; 4h PstD).
8. Elastības moduļa un Puasona koeficienta noteikšana – (2h LabD; 2h PstD) (2. laboratorijas darbs).
9. Spriegumi stiepta stieņa šķēlumos. Saliktais spriegumstāvoklis. Plaknes un telpas spriegum-stāvoklis – (2h L; 1h PrD; 4h PstD).
10. Spriegumi stiepta/spiesta stieņa šķēlumos – (1h PstD) (2. kontroldarbs).
11. Vispārinātais Huka likums. Deformācijas telpas spriegumstāvoklī - (2h L; 1h PrD; 2h PstD).
12. Tīrās bīdes slogojums. Metināto un kniedēto savienojumu aprēķini – (2h L; 1h PrD; 2h PstD).
13. Stiprības teorijas – (2h L; 2h PstD).
14. Vērpes slogojums. Apaļstieņu vērpe. Stiprības aprēķins vērpē - (2h L; 1h PrD; 6h PstD).
15. Vērpes slogojums. Apaļstieņu vērpe. Stiprības aprēķins vērpē – (1h PstD) (3. kontroldarbs).
16. Bīdes moduļa noteikšana vērpē – (2h LabD.; 4h PstD) (3. Laboratorijas darbs).
17. Lieces slogojums. Lieces normālie un tangenciālie spriegumi - (2h L; 1h PrD; 6h PstD).
18. Lieces tangenciālie spriegumi. Stiprības aprēķini liecē. Sijas racionāls šķērsgriezums – (2h L; 1h PrD; 4h PstD).
19. Spriegumu noteikšana tīrajā liecē – (2h LabD; 2h PstD) (4. Laboratorijas darbs).
20. Sijas liektās ass diferencialvienādojums un tā integrēšana – (2h L; 2h PrD; 4h PstD).

21. Lieces slogojums. Lieces normālie un tangenciālie spriegumi – (1h PstD) (4. kontroldarbs).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite veidojas sekojoši:
• Sekmīgi (vismaz 4 balles) jāuzraksta visi kontroldarbi (paaugstināt vērtējumu var konsultācijās);
• Aizstāvēti visi četri laboratorijas darbi;

• Ieskaitīti visi pareizi atrisinātie mājas darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba laikā studenti padziļināti apgūst lekcijās skatītās tēmas un izpilda patstāvīgos darbus:
1. Patstāvīgais darbs: Aprēķināt šķēluma laukuma ģeometriskos raksturotājus saliktai sijai.
2. Patstāvīgais darbs: Noteikt locītas un liektas sijas iekšējo spēku faktoru epīras.
3. Patstāvīgais darbs: Aprēķināt konsolsijas izturību stiepē-spiedē.
4. Patstāvīgais darbs: Veikt stiprības aprēķinu vērpē.

5. Patstāvīgais darbs: Aprēķināt sijas izturību liecē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite veidojas kā sekmīgi nokārtoti kontroldarbi, laboratorijas darbi un patstāvīgie darbi. Studējošais izskaidro aprēķina gaitu un pamato to ar teorijas principiem.

Obligātā literatūra

1. Ziemelis I., Kaķītis A., Dominieks L. Materiālu pretestība. Jelgava: LLU, 2008. 376 lpp.

2. Russell Hibbeler. Statics and Mechanics of Materials. Pearson; 5th edition, 2016. 936 p.

Papildliteratūra

1. Lavendelis E. Materiālu pretestība. Rīga: Zvaigzne,1986. 341 lpp.

2. Auzukalns J. Materiālu pretestība uzdevumos. Rīga: Zvaigzne, 1973. 742 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Gere J. M. Mechanics of Materials. 6th ed. [tiešsaiste] [skatīts 13.12.2020.]. Pieejams: https://docs.google.com/file/d/0B-fBr8ucz0m4ZGRmdy1yckZXSWM/edit

Piezīmes

Obligātais studiju kurss profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „ Mašīnu projektēšana un ražošana” pilna un nepilna laika studentiem 2. kursa 4. semestrī.