Kursa kods LauZ3162

Kredītpunkti 3

Materiālu pretestība II

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums05.12.2012

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātāji

author

Imants Nulle

Dr. sc. ing.

author prof.

Aivars Kaķītis

Dr. sc. ing.

author pasn.

Mārtiņš Dauvarts

Bc. sc. ing.

Aizstātais kurss

LauZ3127 [GLAU3127] Materiālu pretestība II

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iegūt zināšanas par materiālu stiprību un tās noteikšanas paņēmieniem, kā arī par konstrukciju pamatelementu aprēķina metodēm. Šajā kursa daļā tiek apgūti konstrukciju deformāciju aprēķini, saliktie slogojumi, statiski nenoteicamas sistēmas, ļodzes slogojums, dinamiskās un trieciena slodzes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - studenti apgūst materiālu un konstrukciju stiprības, noturības un deformāciju inženiertehnisko aprēķinu principus. Novērtēšana – kontroldarbi un mājas darbu aizstāvēšana.
Prasmes - studenti spēj radoši izmantot materiālu pretestības metodes un paņēmienus inženiertehnisku konstrukciju stiprības, stabilitātes un deformāciju aprēķinos. Novērtēšana – laboratorijas darbu un mājas darbu aizstāvēšana.

Kompetences - spēj patstāvīgi risināt inženiertehniskas problēmas, izveidot aprēķina shēmas reālām konstrukcijām un veikt nepieciešamos aprēķinus iekārtu konstruēšanas darbu izpildei. Novērtēšana – laboratorijas darbu un mājas darbu aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Elastīgo pārvietojumu aprēķina enerģētiskās metodes. Kastiljano teorēma, tās lietojumi – 2h.
2. Mora integrālis, tā izmantošana deformāciju aprēķinos – 2h.
3. Vereščagina paņēmiens, tā izmantošana deformāciju aprēķinos – 2h.
4. Elastīgo pārvietojumu aprēķins liecē, piemēri – 2h (Praktiskais darbs).
5. Elastīgo pārvietojumu noteikšana – 2h (Laboratorijas darbs).
6. Kontroldarbs par elastīgo pārvietojumu aprēķinu.
7. Saliktie slogojumi. Greizā liece. Spriegumu un deformāciju aprēķini – 2h.
8. Deformāciju noteikšana greizajā liecē – 2h (Laboratorijas darbs).
9. Saliktie slogojumi. Liece+vērpe – 2h.
10. Piedziņas vārpstas aprēķins slogojumā liece+vērpe – 2h (Praktiskais darbs).
11. Spriegumstāvokļa noteikšana saliktā slogojumā liece+vērpe - 2h. (Laboratorijas darbs).
12. Statiski nenoteicamas sistēmas. Spēku metodes kanoniskie vienādojumi. Daudzkārt statiski nenoteicami uzdevumi – 2h.
13. Vienkārt un divkārt statiski nenoteicamas sistēmas. Risinājumu piemēri – 2h. (Praktiskais darbs).
14. Ļodzes slogojums. Eilera formula kritiskā spēka noteikšanai, tās lietošana. Koeficienta φ metode stieņa izmēru noteikšanai ļodzē – 2h.
15. Kolonas aprēķins ļodzē – 2h (Praktiskais darbs).
16. Ļodzes procesa izpēte – 2h (Laboratorijas darbs).
17. Inerces spēku ievērtēšana aprēķinos. Dinamiskās un trieciena slodzes. Materiāla nogurums. Ilgizturības aprēķini - 2h.

18. Kontroldarbs par konstrukciju ilgizturības aprēķinu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kurss noslēdzas ar eksāmenu. Lai kārtotu eksāmenu, jāizpilda patstāvīgie darbi un sekmīgi jāuzraksta kontroldarbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba laikā studenti padziļināti apgūst lekcijās iztirzātās tēmas un izpilda patstāvīgos darbus:
1. Patstāvīgais darbs: Aprēķināt liektas sijas deformāciju dotajā punktā, izmantojot divas metodes.
2. Patstāvīgais darbs: Aprēķināt piedziņas vārpstas izmērus slogojumā liece+vērpe.
3. Patstāvīgais darbs: Aprēķināt vienreiz statiski nenosakāma plakana rāmja stiprību.

4. Patstāvīgais darbs: Aprēķināt sijas izturību ļodzē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbā var iegūt sekmīgu vērtējumu, ja aprēķinos nav pieļautas būtiskas kļūdas un ir paskaidrota aprēķinu gaita. Augstu vērtējumu students saņem, ja laboratorijas un patstāvīgajos darbos izpildītie uzdevumi ir pabeigti, labi noformēti un students pārzina darba izpildes gaitu un prot atbildēt uz jautājumiem.

Obligātā literatūra

1. Ziemelis I., Kaķītis A., Dominieks L. Materiālu pretestība. Jelgava: LLU, 2008. 376 lpp.

2. Russell Hibbeler. Statics and Mechanics of Materials. Pearson; 5th edition, 2016. 936 p.

Papildliteratūra

1. Materiālu pretestība: mācību grāmata augstskolu tehnisko specialitāšu studentiem / E. Lavendelis. Rīga: Zvaigzne, 1986, 340 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Lekcijas un e-studiju materiāli

Piezīmes

Studiju kurs iekļauts TF akadēmiskā bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne apakšprogrammās Autotransports un Lauksaimniecības tehnika 3. kursa 5. semestrī.