Kursa kods LauZ3159

Kredītpunkti 1.50

Bakalaura darbs I

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums02.12.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Daina Kairiša

Dr. agr.

author prof.

Daina Jonkus

Dr. agr.

author asoc. prof. (Emeritus)

Dzidra Kreišmane

Dr. agr.

Priekšzināšanas

LauZ4010, Pētījumu metodika

LauZ2109, Pētījumu metodika

Aizstātais kurss

LauZB007 [GLAUB007] Bakalaura darbs I

Kursa anotācija

Studenti izvēlas pētnieciskā darba tēmu un bakalaura darba vadītāju, apgūst iemaņas bakalaura darba uzdevuma sagatavošanā, darba mērķu un uzdevumu izstrādāšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par konkrētajā nozarē un apakšnozarē veiktajiem pētījumiem, jaunu pētījumu nepieciešamību, zinātnisko pētījumu tematiku Lauksaimniecības fakultātē, citās Latvijas lauksaimniecības zinātniskajās institūcijās, darba mērķa noformulēšanu, ar to saistīto uzdevumu izvirzīšanu. Prasmes noformulēt pētījuma mērķi un tā izpildei izvirzāmos uzdevumus, noformēt bakalaura darba uzdevumu. Kompetence - students ir kompetents vērtēt pētījuma aktualitāti un nepieciešamību, noformulēt pētījuma tēmu, kā arī pieskaņot to atbilstoši savām interesēm un iespējām.

Vērtēšana: bakalaura darba tēmas, mērķa, uzdevumu un to izpildes apstākļu prezentēšana grupā, piedaloties bakalaura darbu vadītājiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Bakalaura darba aktualitātes identifikācija un definēšana. 2 h
2. Bakalaura darba tēmas un vadītāja izvēle. 2 h
3. Bakalaura darba tēmas apspriešana un saskaņošana ar darba vadītāju. 6 h

4. Bakalaura darba mērķa un uzdevumu formulēšana, darba uzdevuma sagatavošana. 6 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Bakalaura darba mērķa, uzdevumu un pētījuma apstākļu prezentēšana un darba uzdevuma iesniegšana bakalaura darba vadītājam. Ja atbilstoši bakalaura darba tēmai līdz bakalaura darba uzdevuma iesniegšanai iegūti pirmie rezultāti, tad tie pēc darba vadītāja norādījumiem, jāveic iegūto datu apkopojums.
Kavēta darba izpildīšana jāveic LBTU noteiktā kārtībā bakalaura darba vadītāja noteiktā laikā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Interneta resursu un citu informācijas avotu studijas, patstāvīgais darbs bakalaura darba tēmas, darba mērķa un uzdevumu formulēšanai. Darba rezultātu noformēšana un prezentēšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas un studiju darbu noformēšanas nosacījumiem atbilstoši noformēts un prezentēts patstāvīgais darbs.

Obligātā literatūra

1. Zinātniskie raksti un publikācijas par izvēlēto bakalaura darba tēmu.

2. Kārkliņš A., Kreišmane Dz. Studiju darba izpilde un noformējums: metodiskie norādījumi Lauksaimniecības fakultātes studentiem. 6. papild. un pārstr. izdevums. Jelgava: LLU, 2020. 69 lpp.

Papildliteratūra

Zinātnisko rakstu krājumi augkopībā un lopkopībā.

Periodika un citi informācijas avoti

Nozares zinātniskie žurnāli un interneta resursi.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss LF profesionālās bakalaura studiju programmas „Lauksaimniecība” pilna laika studentiem 5. semestrī un nepilna laika studentiem 7. semestrī.