Kursa kods LauZ3157

Kredītpunkti 3

Lauksaimniecības zemju pārvaldība

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums10.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Aldis Kārkliņš

Dr. habil. agr.

Priekšzināšanas

LauZ2042, Augsnes zinātne

Kursa anotācija

Dabas apstākļi, to ietekmes raksturojums. Lauku attīstības jēdziens. Zeme, kā dabas objekts un ražošanas līdzeklis. Zemes resursu uzskaite. Plāni un kartes, to pielietošana. Kadastrs. Zemesgrāmata. Zemes izmantošanas mērķi un lietojuma jēdziens. Zemes lietošanas veidi: iedalījums, raksturojums un apzīmējums dabā un kontūrplānos. Zemes vērtēšana: būtība, uzdevumi, metodika. Ražošanas specializācija un saimniecības teritorijas organizācija atkarībā no zemes kvalitātes. Lauksaimniecības zemju monitorings Latvijā. Latvijas lauksaimniecības zemju raksturojums: stāvoklis un izmaiņas. Teritoriālplānošana, tās būtība un saistība ar iekšsaimniecības teritorijas plānošanu. Zemes pārvaldības institūcijas Latvijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kurss veltīts lauksaimniecības zemes izmantošanas racionālai plānošanai un saimniecības teritorijas organizēšanai. Mērķis – sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas zemes resursu organizācijas, uzskaites un novērtēšanas jautājumos. Studenti gūst zināšanas un izpratni par lauksaimniecības zemes pārvaldības pamatjautājumiem, to praktisko pielietošanu. Apgūst prasmes darbā ar kartogrāfiskiem materiāliem, normatīvo dokumentāciju. Izstrādā iemaņas lauksaimniecības uzņēmumu iekšsaimniecības teritoriālā un ražošanas plānošanā. Ieskaite ar atzīmi.

Kursa saturs(kalendārs)

Teorētiskā daļā, lekciju tematika
1. Ievads. Jēdziens par lauksaimniecības zemes pārvaldību, tās mērķis un uzdevumi. 2 h
2. Dabas apstākļi. Teritorijas organizācija. 2 h
3. Plāni un kartes, to izmantošana. Lauku reģistra ģeogrāfiskā informācijas sistēma. 2 h
4. Zemes kadastra pamati. 2 h
5. Zemes vērtēšana. 2 h
6. Zemes vērtēšanas praktiskie aspekti. Augsnes bonitēšana. 2 h
7. Zemes kvalitāte un lauksaimnieciskās ražošanas specializācija. 2 h
8. Zemes pārvaldības institūcijas. 2 h

Praktisko darbu saraksts
1. Kartogrāfiskais materiāls (plāni un kartes), ko izmanto zemes pārvaldībā. Prasme orientēties un strādāt ar dažāda mēroga plāniem un kartēm. 2 h
2. Zemes lietošanas veidu un paveidu apzīmējumi plānos un platības aprēķināšana. 2 h
3. Zemes eksplikācijas sastādīšana modeļsaimniecībai. 2 h
4. Zemes kadastrālā vērtēšana pielietojot Latvijā pieņemto metodiku. 2 h
5. Saimniecības lauku organizācijas projektu sastādīšana (zemes lietošanas veidu plāns, sējumu izvietojuma plāns), ceļi u.c. infrastruktūras objekti. 2 h
6. Teritorijas kompaktuma analīze modeļsaimniecībai. 2 h
7. Lauksaimnieciskās darbības datu uzskaite un noformēšanas kārtība piemērojot Centrālās statistikas pārvaldes uzskaites principus. 4 h

Mājas darbu saraksts
1. Literatūras studijas programmas jautājumu apguvei.
2. Praktisko darbu rezultātu apstrāde un pārskatu noformēšana.
3. Patstāvīgi apgūstamās tēmas (netiek skatītas lekcijās), vingrinājumi un iemaņas izmantojot studiju literatūru.

4. Sagatavošanās kontroldarbiem.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti un ieskaitīti visi praktiskie darbi. Sekmīgs novērtējums visos kontroldarbos. Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students saņem praktisko darbu paketi – modeļsaimniecības zemes plānu un veicamā darba aprakstus. Individuāls darbs auditorijā un patstāvīgi. Semestra laikā – 2 kontroldarbi par noteiktām tēmām. Praktisko darbu (četru) pārbaude un ieskaitīšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu kontrole. Semestra laikā jākārto 2 rakstiski kontroldarbi, kuru tematika aptver lekcijā skartos jautājumus un praktisko darbu vielu, kā arī patstāvīgi apgūto materiālu, atbilstoši studiju priekšmeta programmas apjomam. Iespējamais iegūstamo punktu skaits – 20. Ieskaites kvalitatīvais novērtējums veidojas kā kontroldarbu vidējais novērtējums (sekmīgas ieskaites vērtējumam abiem kontroldarbiem ir jābūt sekmīgiem), atzīme par praktiskajiem darbiem – to izpildes precizitāte, kvalitāte un savlaicīgums. Semestra laikā studentam tiek dota iespēja atkārtoti labot (vienu reizi) tikai viena kontroldarba (pirmā) atzīmi, jeb arī ārpus nodarbību plānā paredzētā laika, rakstīt tikai vienu (pirmo) nerakstīto kontroldarbu. Lekciju un praktisko darbu apmeklējums obligāts. Līdz gala ieskaitei (sekmīgai) jābūt nostrādātiem un ieskaitītiem visiem nodarbību plānā paredzētajiem praktiskajiem darbiem, un abiem kontroldarbiem jābūt novērtētiem ar atzīmi 4 vai augstāk.

Obligātā literatūra

1. Boruks A.(2004). Dabas apstākļi un to ietekme uz agrovidi Latvijā. Rīga. 166 lpp.
2. Boruks A., Kārkliņš A., Nikodemus O. (2002). Augsnes izpētes un zemes novērtējuma metodikas pilnveidošanas problēmas. Skrīveri. 148 lpp.
3. Kārkliņš A. (2012). Zeme, augsne, mēslojums: Terminu skaidrojošā vārdnīca. Jelgava: LLU. 477 lpp.
4. Butāne A., Lasteniece V. (2000). Lauku saimniecību formēšana un konsolidācija: Mācību līdzeklis LIF Zemes ierīcības studentiem. Jelgava: LLU. 77 lpp.
5. Jankava A., Locmers M. (2002). Lauku saimniecību teritorijas projektēšana. Jelgava: LLU. 138 lpp.
6. Kadastrs (2012). Rīga: Valsts Zemes dienests. 312 lpp.
7. Latvijas Republikas Zemes likumdošanas akti.
8. Mērniecība (2007). Sast. B. Helfriča. 1. – 3. sēj. Jelgava: LLU.
9. Zemes lietošanas veidu apzīmējumi kartogrāfiskajos attēlos (mērogi 1:5000 ... 1:10 000 (2000). Sast. H. Kanaviņš, A. Palabinska. Jelgava: LLU. 26 lpp.

10. Studiju materiāli E-studiju vietnē.

Papildliteratūra

1. Boruks A. (1995). Zemnieks, zeme un zemkopība Latvijā. Rīga. 449 lpp.
2. Boruks A. (1996). Lauksaimniecības reģionālā specializācija un teritoriālais izvietojums Latvijā. Rīga. 168 lpp.
3. Zemes izmantošana un kadastrs Latvijā (2001) A. Boruka red. Rīga. 408 lpp.
4. Kanaviņš H. (2000). Zemes kadastrs. Jelgava: LLU. 110 lpp.
5. Helfriča B. u.c. (2007). Ģeodēzija. Galv. red. U. Zuments. Rīga: Valsts aģentūra „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra”. 262 lpp.
6. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes (2001). Rīga: VZD. 204 lpp.

7. Zemes reformai – atslēga uz īpašumu (2012). Rīga: VZD. 335 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.vzd.gov.lv – Valsts Zemes dienesta mājas lapa.
2. www.kadastrs.lv – Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portāls.
3. www.zemesgramata.lv – LR Zemesgrāmata (Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata).
4. www.zm.gov.lv – LR Zemkopības ministrijas mājas lapa.
5. www.lad.gov.lv – Lauku atbalsta dienesta mājas lapa.
6. www.meteo.lv – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājas lapa.
7. www.likumi.lv – „Latvijas Vēstneša” tiesību aktu vortāls.

8. Zinātniskās publikācijas, periodika, INTERNET resursi.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss (A daļa) LF profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Lauksaimniecība” (IKK42621) specializācijas virzieniem laukkopība pilna laika 3. kursa 5. semestris un nepilna laika 4. kursa 7. semestris.