Kursa kods LauZ3148

Kredītpunkti 3

Dārzkopības produkcijas ražošana III

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Irina Sivicka

Mg. agr.

author asoc. prof.

Dace Siliņa

Dr. agr.

Kursa anotācija

Daiļdārzkopības saimnieciskā un estētiskā nozīme. Dekoratīvo augu klasifikācija, raksturojums. Intensīvās tehnoloģijas kokaugu pavairošanā un audzēšanā. Stādaudzētavas struktūra, teritorijas organizācija. Garšaugu, ārstniecības augu, ēdamo ziedu, netradicionālo dārzeņu, kultivējamo sēņu bioloģiskās īpatnības, ekoloģiskās prasības un audzēšanas metodes. Saimniekošanas tehnoloģiskais risinājums, risku analīze un efektivitātes novērtējums. Augu sortiments, tā izvēles pamatprincipi. Apstādījumu projekta saturs un uzdevumi. Apstādījumu projekta izstrāde, tāmes sastādīšanas pamatprincipi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina dekoratīvo augu, garšaugu un ārstniecības augu, ēdamo ziedu, netradicionālo dārzeņu un kultivējamo sēņu klasifikāciju, pavairošanas veidus, audzēšanas tehnoloģijas un ražošanas resursus – 1. un 3. kontroldarbs, praktiskais darbs
Prot praktiski pielietot un analizēt informāciju par stādaudzēšanas nozares aktualitātēm, kā arī aprēķināt nozarei nepieciešamos resursus, analizēt netradicionālās saimniekošanas efektivitāti – 1. un 2. kontroldarbs, patstāvīgie un praktiskie darbi
Ir kompetenti dekoratīvo augu stādaudzēšanas, apstādījumu projektēšanas un ierīkošanas teorētiskajos un praktiskajos aspektos, spēj izvērtēt tirgus situāciju un izvēlēties piemērotāko specializācijas virzienu konkrētā saimniecībā/uzņēmumā – 3. kontroldarbs, patstāvīgie un praktiskie darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Stādaudzēšanas nozares raksturojums, ražošanas resursu raksturojums. Dekoratīvo augu klasifikācija un raksturojums. Dekoratīvo augu pavairošanas veidu raksturojums, īpatnības. Ģeneratīvā un veģetatīvā pavairošana. 9 h lekcijas, patstāvīgais un praktiskais darbs
2. Dekoratīvo augu audzēšanas tehnoloģijas, to raksturojums, salīdzinājums, novērtējums.
Stādu audzēšanas tehnoloģiskais process. Stādu audzēšanas veidi: kailsakņu stādi (audzēšana atklātā laukā), stādu audzēšana ar slēgto sakņu sistēmu (konteinerstādu veidi). 4 h
1. konrtoldarbs – nozares raksturojums, ražošanas resursi, augu pavairošanas metodes 1 h
3. Stādaudzētavu veidi un specializācija. Stādaudzētavu struktūra, organizācija, aprīkojums. Normatīvie akti dekoratīvo augu stādu audzēšanā. Augu pases. 4 h
4. Ekoloģisko faktoru nozīme augu augšanā un attīstībā. Ekoloģiskie faktori - abiotiskie, edafiskie, orogrāfiskie (reljefa), to iedalījums un nozīme. 2 h
5. Dekoratīvo augu dzimtu raksturojums, augu sortiments un to izvēles pamatprincipi. 4 h lekcijas un praktiskais darbs
6. Apstādījumu projekta izstrādes pamatprincipi, apstādījumu ierīkošanas darbu secība un plānošana. Apstādījumu kopšana. Tāmes, to sastādīšanas pamatprincipi. Normatīvie akti apstādījumu ierīkošanā. 7 h lekcijas un praktiskais darbs
2. kontroldarbs – ekoloģiski faktori, audzēšanas tehnoloģijas, stādaudzētavu struktūra un organizācija, apstādījumu projekts, tāme 1 h
7. Netradicionālās saimniekošanas virzieni, to konkurētspējas vērtējums, attīstības iespējas. Ražošanas resursi. 4 h
8. Garšaugu un ārstniecības augu, ēdamo ziedu, netradicionālo dārzeņu, kultivējamo sēņu produkcijas ražošana un saimnieciski ekonomiskā nozīme. 4 h lekcijas un praktiskais darbs
3. kontroldarbs – garšaugi, ārstniecības augi, ēdamie ziedi, kultivējamās sēnes 1 h
9. Garšaugu, ārstniecības augu, ēdamo ziedu un netradicionālo dārzeņu audzēšanas izmaksu un realizācijas cenas aprēķini. 4 h
10. Kultivējamo sēņu audzēšanas riski, audzēšanas tehnoloģijas. 3 h lekcijas un patstāvīgais. darbs

Patstāvīgo un praktisko darbu tematika:
stādaudzēšanas nozares analīze
Augu pavairošana
Dekoratīvo augu dzimtu raksturojums, augu sortiments
Apstādījumu projekta analīze
Augu audzēšanas izmanksu un realizācijas cenu aprēķins

Kultivējamo sēņu audzēšanas risku analīze

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Mutiskais eksāmens.
Gala vērtējums ir vidējā atzīme, ko veido:
- vidējā aritmētiskā atzīme no 3 kontroldarbiem
- eksāmena atzīme.
Visiem patstāvīgajiem un praktiskajiem darbiem jābūt izstrādātiem, aizstāvētiem un ieskaitītiem.
Kontroldarbiem jābūt sekmīgi nokārtotiem.

Akumulējošo vērtējumu iegūst tad, ja izpildīti visi nosacījumi un vidējā atzīme ir virs 6.5. Ja vidējā atzīme ir zem 6.5, jākārto eksāmens un iegūta atzīme ir gala atzīme.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgo darbu izstrāde pēc dotā uzdevuma, izmantojot papildmateriālus (zinātnisko literatūru un citus informācijas avotus).
Patstāvīgie un praktiskie darbi tiek izstrādāti grupās un prezentēti.

Praktiskais darbs par augu pavairošanu – grupās, pēc dotā uzdevuma, apkopotos rezultātus publiski prezentē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Patstāvīgais darbs par konkrētu tēmu – vērtē ar atzīmi vai ieskaitīts/neieskaitīts
Praktiskais darbs – vērtē ar atzīmi.

Mutiskais eksāmens – tiek vērtēts ar atzīmi

Obligātā literatūra

1. Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 452 lpp.
2. Entrepreneurship in Rural Areas through the Production and Exploitation of Medicinal and Aromatic Plants. Ed. By Bobit D. M., Ciufu M., Ghinea V., Līcīte L. et al. Jelgava: LLU, 2018. 255 p.
3. Medicinal and aromatic plants. Agricultural, commercial, ecological, legal, pharmacological and social aspects. R. J. Bogers, L. E. Craker, D. Lange (eds.). 2006. 312 p.
4. Hartmann H. T., Kester D. E., Davies F. T., Geneve R. L. 1997. Plant Propagation. Principles and practices. Univ. of California, 770 p.
5. Krüssman G. 1997. Die Baumschule. Berlin: Parey Buchverlag. 982 S.
6. Žukauska I. Netradicionālā dārzkopība. Studiju materiāls. Jelgava: LLU, 2008. 123 lpp.

7. Griķis A. 1995. Apstādījumu ierīkošana un kopšana. Apgāds „Jāņa sēta”. 77 lpp.

Papildliteratūra

1. Vaivare M., Lūkina B., Kučere A. Labas higiēnas prakses vadlīnijas kaltētu garšaugu, tējas un ārstniecības augu pirmapstrādei, pārstrādei un realizācijai bioloģiskajā lauksaimniecībā. Rīga: Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija. 2006. 31 lpp.
2. Lesoe T. Sēnes. Rokasgrāmata. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 1998. 304 lpp.
3. Evans E., Blazich F. Plant Propagation by Stem Cuttings, tiešsaite: https://content.ces.ncsu.edu/
plant-propagation-by-stem-cuttings-instructions-for-the-home-gardener
4. Майер А. Д. (1968). Размножение садовых растений. Москва: Мир, 630 c.

5. Хессайон Д. Т. (1998) Все о декоративных деревьях и кустарниках. Москва: Кладезь, 128 с.

Periodika un citi informācijas avoti

Interneta resursi, dažādi informatīvie materiāli.
Nozares žurnāli:
Dārzs un drava,
Dārza pasaule,

Landscape architecture.

Piezīmes

Profesionālā bakalaura studiju programma “Lauksaimniecība”, kvalifikācija “Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs”.