Kursa kods LauZ3148

Kredītpunkti 4.50

Dārzkopības produkcijas ražošana III

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Irina Sivicka

Mg. agr.

author asoc. prof.

Dace Siliņa

Dr. agr.

Aizstātais kurss

LauZB021 [GLAUB021] Dārzkopības produkcijas ražošana III

Kursa anotācija

Daiļdārzkopības saimnieciskā un estētiskā nozīme. Dekoratīvo augu klasifikācija. Tehnoloģijas augu pavairošanā un audzēšanā. Stādaudzētavu veidi, specializācijas izvēle, struktūra, teritorijas organizācija, audzēšanas procesa mehanizācija un automatizācija. Garšaugu, ārstniecības augu, ēdamo ziedu, netradicionālo dārzeņu, kultivējamo sēņu bioloģiskās īpatnības, ekoloģiskās prasības un audzēšanas metodes. Saimniekošanas tehnoloģiskais risinājums, risku analīze un efektivitātes novērtējums. Augu sortiments, tā izvēles pamatprincipi. Apstādījumu projekta saturs un uzdevumi, tāmes sastādīšanas pamatprincipi. Dārza ierīkošanas un kopšanas pamatprincipi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina dekoratīvo augu, garšaugu un ārstniecības augu, ēdamo ziedu, netradicionālo dārzeņu un kultivējamo sēņu klasifikāciju, pavairošanas veidus, audzēšanas tehnoloģijas un ražošanas resursus – 1. un 3. kontroldarbs, praktiskais darbs
Prot praktiski pielietot un analizēt informāciju par stādaudzēšanas nozares aktualitātēm, aprēķināt nepieciešamos resursus, analizēt netradicionālās saimniekošanas efektivitāti – 1. un 2. kontroldarbs, patstāvīgie un praktiskie darbi.
Ir kompetenti dekoratīvo un netradicionālo augu audzēšanas teorētiskajos un praktiskajos aspektos, spēj izvērtēt tirgus situāciju un izvēlēties piemērotāko specializācijas virzienu konkrētā saimniecībā/uzņēmumā – 3. kontroldarbs, patstāvīgie un praktiskie darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Stādaudzēšanas nozares raksturojums, ražošanas resursu raksturojums. Dekoratīvo augu klasifikācija un raksturojums. 2 h (lekcijas)
2. Dekoratīvo augu pavairošanas veidi un metodes. Ģeneratīvā un veģetatīvā pavairošana. 7 h (lekcijas, patstāvīgais un praktiskais darbs)
3. Dekoratīvo augu audzēšanas tehnoloģijas (atklātā laukā un ar slēgto sakņu sistēmu), tehnoloģiskais process, mehanizācija un automatizācija. 4 h (lekcijas)
1. konrtoldarbs – ražošanas resursi stādaudzēšanā, augu pavairošanas metodes 1 h
4. Stādaudzētavu veidi un specializācija. Stādaudzētavu struktūra, organizācija, aprīkojums. Normatīvie akti dekoratīvo augu stādu audzēšanā. 6 h (lekcijas un praktiskais darbs)
5. Ekoloģisko faktori un to nozīme augu augšanā un attīstībā. 2 h
6. Dekoratīvo augu dzimtu raksturojums, augu sortiments, to izvēles pamatprincipi. 4 h (lekcijas un praktiskais darbs)
7. Apstādījumu projekta izstrādes pamatprincipi, ierīkošanas darbu secība un plānošana. Tāmes, to sastādīšanas pamatprincipi. Normatīvie akti apstādījumu ierīkošanā. 5 h (lekcijas un praktiskais darbs)
2. kontroldarbs – ekoloģiski faktori, audzēšanas tehnoloģijas, stādaudzētavu struktūra un organizācija 1 h
8. Netradicionālās saimniekošanas virzieni, to konkurētspējas vērtējums, attīstības iespējas. Ražošanas resursi. 4 h
9. Garšaugu un ārstniecības augu, ēdamo ziedu, netradicionālo dārzeņu, kultivējamo sēņu produkcijas ražošana un saimnieciski ekonomiskā nozīme. 4 h (lekcijas un praktiskais darbs)
3. kontroldarbs – garšaugi, ārstniecības augi, ēdamie ziedi, kultivējamās sēnes 1 h
10. Garšaugu, ārstniecības augu, ēdamo ziedu un netradicionālo dārzeņu audzēšanas izmaksu un realizācijas cenas aprēķini. 4 h
11. Kultivējamo sēņu audzēšanas riski, audzēšanas tehnoloģijas. 3 h (lekcijas un patstāvīgais darbs)

Patstāvīgo un praktisko darbu tematika:
Stādaudzēšanas nozares un stādaudzētavu analīze
Augu pavairošana
Dekoratīvo augu dzimtu raksturojums, augu sortiments
Apstādījumu projekta analīze
Augu audzēšanas izmaksu un realizācijas cenu aprēķins
Kultivējamo sēņu audzēšanas risku analīze

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Mutiskais eksāmens.
Gala vērtējums ir vidējā atzīme, ko veido:
- vidējā aritmētiskā atzīme no 3 kontroldarbiem
- eksāmena atzīme.
Visiem patstāvīgajiem un praktiskajiem darbiem jābūt izstrādātiem, aizstāvētiem un ieskaitītiem.
Kontroldarbiem jābūt sekmīgi nokārtotiem.

Akumulējošo vērtējumu iegūst tad, ja izpildīti visi nosacījumi un vidējā atzīme ir virs 6.5. Ja vidējā atzīme ir zem 6.5, jākārto eksāmens un iegūta atzīme ir gala atzīme.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgo darbu izstrāde - pēc dotā uzdevuma, izmantojot papildmateriālus (nozares literatūru, zinātnisko literatūru un citus informācijas avotus).
Patstāvīgie un praktiskie darbi tiek izstrādāti un publiski prezentēti.
Praktiskais darbs par augu pavairošanu – izstrādā grupā pēc dotā uzdevuma, pamatojumam izmanto informācijas avotus un zinātnisko literatūru, apkopotos rezultātus publiski prezentē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Patstāvīgos un praktiskos darbus – vērtē ar atzīmi vai ieskaitīts/neieskaitīts.

Mutiskais eksāmens – vērtē ar atzīmi

Obligātā literatūra

1. Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 452 lpp.
2. Entrepreneurship in Rural Areas through the Production and Exploitation of Medicinal and Aromatic Plants. Ed. By Bobit D. M., Ciufu M., Ghinea V., Līcīte L. et al. Jelgava: LLU, 2018. 255 p.
3. Medicinal and aromatic plants. Agricultural, commercial, ecological, legal, pharmacological and social aspects. R. J. Bogers, L. E. Craker, D. Lange (eds.). 2006. 312 p.
4. Hartmann H. T., Kester D. E., Davies F. T., Geneve R. L. 1997. Plant Propagation. Principles and practices. Univ. of California, 770 p.
5. Krüssman G. 1997. Die Baumschule. Berlin: Parey Buchverlag. 982 S.
6. Žukauska I. Netradicionālā dārzkopība. Studiju materiāls. Jelgava: LLU, 2008. 123 lpp.

7. Griķis A. 1995. Apstādījumu ierīkošana un kopšana. Apgāds „Jāņa sēta”. 77 lpp.

Papildliteratūra

1. Vaivare M., Lūkina B., Kučere A. Labas higiēnas prakses vadlīnijas kaltētu garšaugu, tējas un ārstniecības augu pirmapstrādei, pārstrādei un realizācijai bioloģiskajā lauksaimniecībā. Rīga: Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija. 2006. 31 lpp.
2. Lesoe T. Sēnes. Rokasgrāmata. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 1998. 304 lpp.
3. Evans E., Blazich F. Plant Propagation by Stem Cuttings, tiešsaite: https://content.ces.ncsu.edu/
plant-propagation-by-stem-cuttings-instructions-for-the-home-gardener
4. Майер А. Д. (1968). Размножение садовых растений. Москва: Мир, 630 c.

5. Хессайон Д. Т. (1998) Все о декоративных деревьях и кустарниках. Москва: Кладезь, 128 с.

Periodika un citi informācijas avoti

Interneta resursi.
Nozares žurnāli:
Dārzs un drava,
Dārza pasaule,

Landscape architecture.

Piezīmes

Profesionālā bakalaura studiju programma “Lauksaimniecība”, kvalifikācija “Lauksaimnieciskās ražošanas vadītājs”.