Kursa kods LauZ3147

Kredītpunkti 4.50

Dārzkopības produkcijas ražošana I

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums10.12.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Kaspars Kampuss

Dr. agr.

Priekšzināšanas

Biol1001, Botānika

Biol3014, Augu fizioloģija I

Aizstātais kurss

LauZB020 [GLAUB020] Dārzkopības produkcijas ražošana I

Kursa anotācija

Augļaugu daudzveidība, ekoloģiskās prasības, audzēšanas īpatnības, pavairošanas metodes un stādu audzēšana, un kvalitatīvas produkcijas ražošana. Laboratorijas un praktiskajos darbos studenti iegūst padziļinātu izpratni par augļaugiem un praktiskas iemaņas augļaugu pavairošanā, audzēšanā, kopšanā un kvalitātes vērtēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina augļaugu klasifikāciju, daudzveidību un bioloģiskās īpatnības – 1. kontroldarbs.
2. Pārzina augļaugu pavairošanas metodes, stādu audzēšanas organizāciju un to realizācijas nosacījumus – 2. kontroldarbs.
3. Pārzina augļu dārza ierīkošanu un kopšanu – 3. kontroldarbs.
4. Prot pazīt augļaugus, patstāvīgi veikt galvenās darba operācijas augļaugu pavairošanā un stādu izaudzēšanā, stādījumu ierīkošanā, kopšanā, ražas novākšanā un ražas kvalitātes vērtēšanā – laboratorijas un praktiskie darbi.

5. Ir kompetents patstāvīgi studēt un apkopot informāciju, plānot augļu un ogu ražošanu, sagatavot prezentācijas, kā arī pamatot savus lēmumus un argumentēt viedokli – patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

I Ievads (3 h)
1. Augļkopības vieta lauksaimniecības produkcijas ražošanas sistēmā, tās tautsaimnieciskā nozīme, aktualitātes un perspektīvas. Augļu un ogu nozīme pilnvērtīgā uzturā ¬– 1 h
2. Normatīvie akti, kas saistoši augļkopībā - 1 h
3. Auglaugu klasifikācija, sistemātika – 1 h
II Augļaugu daudzveidība un bioloģiskās īpatnības (21 h)
4. Augļaugu daudzveidība, identifikācija – 2 h
5. Augļaugu botānisko un bioloģisko īpatnību ietekme uz to audzēšanu un izmantošanu – 6 h
6. Augļaugu uzbūve, uzbūves īpatnību ietekme uz dārza kopšanu, ražošanu un mūžu - 2 h
7. Augļaugu veģetācijas un miera periodu īpatnības, to ietekme uz ražošanu un ziemcietību - 1 h
8. Augļaugu ražas veidošanās un ražas kopšana. Ražošanas periodiskums – 1 h
9. Augļaugu šķirnes – 2 h
10. Augļu un ogu ražas vērtēšana, novākšana un uzglabāšana - 4 h.
11. Augļu ražas kvalitātes analīze. Kvalitatīvas ražas iegūšana – 2 h
1. Kontroldarbs. Ievads. Augļaugu daudzveidība un bioloģiskās īpatnības
III Augļaugu pavairošana (10 h)
12. Augļaugu ģeneratīvas un veģetatīvas pavairošanas metodes – 1 h.
13. Augļaugu pavairošanas ar sēklām tehnoloģijas – 1 h
14. Augļaugu veģetatīvas pavairošanas metodes iesakņojot - 2 h
15. Augļaugu pavairošana potējot – 3 h
16. Stādu audzēšanas veidi: kailsakņu stādi, stādi ar slēgto sakņu sistēmu. Stādu audzēšanas tehnoloģiskais process. Stādaudzētavu veidi. Kokaudzētavu struktūra, pavairojamā materiāla izvēle – 1 h.
17. Noteikumi par augļaugu pavairojamo materiālu. Sertificēts un standartmateriāls. Augu pases – 1 h .
2. Kontroldarbs. Augļaugu pavairošana
IV Augļu dārzu izveide un kopšana (10 h)
18. Augļu un ogu dārzu vietas izvēles nosacījumi, dārzu sistēmas un ierīkošanas tehnoloģiskie procesi -5 h
19. Augsnes un augu kopšana dārzā, vainagu veidošanas īpatnības atkarībā no dārzaugu sugas, potcelma, augu vecuma un dārza veida - 5 h
3. Kontroldarbs. Augļu dārzu izveide un kopšana
Seminārs par patstāvīgo darbu – prezentācijas par izvēlētu tēmu saistībā ar augļaugu ražošanu, kvalitāti un tirgu – 2 h.
Prezentācija par patstāvīgo darbu – konkrētas augļu/ogu produkcijas ražošanas ekonomiskais un tehnoloģiskais plāns – 1 h

Laboratorijas/praktisko darbu tēmas:
• Augļaugu pazīmju aprakstīšana un piederības noteiktam taksonam identificēšana pēc dotā auga paraugiem.
• Augļaugu sakņu un vainaga sistēmas uzbūve
• Augļu optimālā novākšanas laika noteikšanas metodes.
• Augļu novākšana un ražas parametru aprēķini
• Augļu produkcijas kvalitatīvo un kvantitatīvo parametru izmaiņas glabāšanas procesā
• Doto augļu šķirņu sensora un agronomiska novērtēšana, šķirņu daudzveidības analīze un izvēles nosacījumi.
• Augļu kvalitātes novērtēšana dotajam paraugam pēc tirgus un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Kvalitātes pazemināšanās cēloņu analītiska izpēte dotajos augļu paraugos
• Augļaugu pavairošanas veidi, pavairošanas ar spraudeņiem dažādas metodes.
• Augļaugu pavairošana potējot, un potēta stāda izaudzēšana, galveno potēšanas paņēmienu apguve
• Augļu koku vainaga veidošanas pamati un vainaga kopšana. Dārza kopšanas un uzturēšanas sistēmas.

• Ogulāju vainaga veidošanas un kopšanas pamati

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens.

Pie eksāmena tiek pielaisti studenti, kas ieguvuši sekmīgu vērtējumu kontroldarbos, ir izstrādāti un ieskaitīti praktiskie un laboratorijas darbi un sekmīgi prezentēts patstāvīgais darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Augļaugu tirgus izpēte – noskaidrojot un salīdzinot augļu un ogu produkcijas sortimentu un cenas 2 atšķirīgās tirdzniecības vietās.
2. Individuālais darbs „Komerciālas augļu/ogu produkcijas ražošanas projekts”, ietverot īsu (2-3 lpp) literatūras apskatu, veicamo ierīkošanas un kopšanas darbu aprakstu un izmaksas, Ganta diagrammu ierīkošanas un kopšanas darbiem, iegūstamās produkcijas potenciālo apjomu, realizācijas virzienus un vērtē šī projekta ekonomiskos rezultātus.
Darbus iesniedz rakstiski un prezentē studentu grupai.

3. Prezentācija – pētījums par augļaugu ražošanu, kvalitāti un tirgu (10-15 min). Darbu prezentē studentu grupai seminārā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena gala vērtējums ir vidējā atzīme no eksāmena vērtējuma un semestra laikā rakstītajiem kontroldarbiem un individuālo darbu atzīmes.
Iespējams iegūt akumulējošo eksāmena vērtējumu kā aritmētisko vidējo atzīmi no semestra laikā rakstīto kontroldarbu un individuālo darbu atzīmes, ja to vērtējums ir ne zemāks par 7.

Laboratorijas, praktisko un individuālā darba uzdevumu novērtē saskaņā ar laboratorijas, praktiskā un individuālā darba uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.

Obligātā literatūra

1. Augļkopība. Red. L. Ikase. Dobeles novads: LV Augļkopības institūts, 2015. 544 lpp.
2. Temperate and Subtropical Fruit Production. (1999)/ Ed. by D. Jackson and Looney N. E. 2nd ed. Portland: Timber Press. 400 p.

3. Janick, Paull, Janick, Jules, and Paull, Robert E. The Encyclopedia of Fruit & Nuts / Edited by Jules Janick and Robert E. Paull. Wallingford, UK ; Cambridge, MA: CAB International, 2008

Papildliteratūra

1. Sudrabs J. 1960 Augļkopība. Rīga: LVI, 679. lpp (arī citi laidumi)
2. Skrīvele M., Ikase L. 2013. Latvijas ābeles. Rīga: Jumava, 136 lpp.
3. Kārkliņš J., Skrīvele M., Kaufmane E., Ikase L. 2007. Plūmju šķirnes. LVAI, Dobele, 204 lpp.
4. Kārkliņš J. 2004. Bumbieru šķirnes. Dobele, 299 lpp.
5. Ruisa S., Kaufmane E. 2008. Ķiršu, aprikožu un persiku šķirnes. Latvijas Pomoloģija, Izd. Latvijas Valsts Augļkopības institūts, 216 lpp.
6. I.Grāvīte (2016) Plūmes. Šķirnes, kopšana, padomi un receptes. Izdevniecība
7. Brūvelis A, Segliņa D. (2014) Smiltsērkšķis. Audzēšana, izmantošana, receptes AS Lauku avīze, 111.lpp.
8. Āboliņš M., Liepniece M., u.c. (2012) Lielogu dzērveņu audzēšana Zvaigzne ABC, 110.lpp.
9. ”Lauku Avīze”, 128.lpp
10. Strautiņa S., Kalniņa I. 2019. Avenes un to audzēšana. Rīga: Jumava,
11. Skrīvele M., Rubauskis E., Strautiņa S. 2011. Augļu koku un ogulāju veidošana. Rīga: Zvaigzne ABC, 96.lpp.
12. Valero, Daniel. Postharvest biology and technology for preserving fruit quality [elektroniskais resurss] / Daniel Valero and Maria Serrano. Boca Raton, Fla. : Taylor & Francis Group, 2010. 287 p.
13. Gough, Bob. An encyclopedia of small fruit [elektroniskais resurss] / Bob Gough. Binghamton, N.Y. : Haworth Food & Agricultural Products Press, c2007. 161 p.

14. Nursery management, tree propagation and marketing. (2013) Nairobi: World Agroforestry Centre, 60 p. http://old.worldagroforestry.org/downloads/Publications/PDFS/MN17565.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Acta Horticulturae ISSN: 0567-7572
2. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences. brīvpieejas informācijas avots: https://content.sciendo.com/view/journals/prolas/prolas-overview.xml?tab_body=overview un konkrēti:
3. 2017. gada 71. sējums Nr. 3: https://content.sciendo.com/view/journals/prolas/71/3/prolas.71.issue-3.xml
2013. gada 67. sējums Nr.2: https://content.sciendo.com/view/journals/prolas/67/2/prolas.67.issue-2.xml
4. Zinātniski praktisko konferenču “Līdzsvarota Lauksaimniecība” rakstu krājumi (brīvpieejas): http://www.lf.llu.lv/lv/lidzsvarota-lauksaimnieciba
5. Žurnāls "Agrotops"
6. “Profesionālā Dārzkopība” - e-žurnāls (brīvpieejas): http://fruittechcentre.eu/lv/profesionala-darzkopiba
7. Fruit Quarterly - e-žurnāls (brīvpieejas): http://nyshs.org/fruit-quarterly/past-issues/
8. “Lauku Avīze” tematiskās avīzes

9. Plant Nursery Management: Principles and Practices. (2014) Ratha Krishnan, Rajwant K. Kalia, J.C. Tewari, M.M. Roy. Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur, 40 p. http://www.cazri.res.in/publications/PRathaKrishnan.pdf

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss Profesionālās bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība", kvalifikācija Lauksaimniecības uzņēmumu vadītājs.