Kursa kods LauZ3145

Kredītpunkti 6

Dzīvnieku ēdināšana

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums09.04.2019

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Lilija Degola

Dr. agr.

Priekšzināšanas

LauZ2052, Barības līdzekļi

LauZ4243, Lopbarības ražošana

Kursa anotācija

Barības vielu noteikšana dzīvnieku ēdināšanā un produkcijas ražošanā. Barības izlietojums dzīvnieku produkcijas ražošanai. Pamatprincipi, prasības dzīvnieku ēdināšanas organizēšanā un plānošanā. Dzīvnieku ēdināšanas normēšana. Barības devu sastādīšana dažādu sugu vecuma, produktivitātes grupu dzīvniekiem, lai iegūtu maksimālu produkcijas iznākumu ar minimālu barības patēriņu, saglabājot labu dzīvnieku veselību, reprodukcijas spējas, ilgmūžību. Datorprogrammu pielietojums barības devu optimizēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Iegūst zināšanas par lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanu, par barības normēšanu un lietderīgu izmantošanu. Sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi.
Studenti iegūs prasmes sastādīt barības devas dzīvniekiem un plānot barības ekonomisku izlietojumu. Sekmīga praktisko darbu izpilde.
Būs kompetenti diskutēt un argumentēt par lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanas nozīmīgumu produkcijas ražošanā. Sekmīgs kursa nobeiguma eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana kā lopkopības produktu ražošanas pamats. Lekcijas 2h
2. Govju ēdināšanas pamatprasības, ēdināšana ziemā, barības devu sastādīšana. Lekcijas 4h, praktiskie darbi 4h
3. Govju ēdināšana pārejas periodos un vasarā, barības devu sastādīšana.Lekcijas 2h, praktiskie darbi 2h
4. Vaislas buļļu ēdināšana, barības devu sastādīšana. Lekcijas 2h, praktiskie darbi 2h
5. Teļu ēdināšana līdz 6 mēnešu vecumam. Lekcijas 2h, praktiskie darbi 2h
6. Teļu un jaunlopu ēdināšana pēc 6 mēnešu vecumam, barības devu sastādīšana. Lekcijas 2h, praktiskie darbi 2h
1. kontroldarbs par govju un teļu ēdināšanu.
7. Liellopu nobarošana, nobarošanas veidi, barības devu sastādīšana. Lekcijas 2h, praktiskie darbi 2h
8. Aitu un kazu ēdināšana, barības devu sastādīšana. Lekcijas 2h, praktiskie darbi 2h
9. Zirgu ēdināšana, barības devu sastādīšana. Lekcijas 2h, praktiskie darbi 2h
2. kontroldarbs par gaļas liellopu, aitu, kazu un zirgu ēdināšanu.
10. Cūku ēdināšanas pamatprasības, barības maisījumu un barības devu sastādīšana. Lekcijas 2h, praktiskie darbi 4h
11. Sivēnu ēdināšana dažādos vecuma periodos, papildpiebarošanas veidi. Lekcijas 2h, praktiskie darbi 2h
12. Putnu ēdināšanas pamatprasības, ēdināšanas veidi. Lekcijas 2h, praktiskie darbi 2h
13. Barības vielu vajadzība un putnu ēdināšanas normēšana. Lekcijas 2h, praktiskie darbi 3h
3. kontroldarbs par cūku un putnu ēdināšanu.
14. Trušu un kažokzvēru ēdināšanas pamatprincipi. Lekcijas 2h, praktiskie darbi 2h
15. Saražotās lopbarības izlietošanas plāns. Lekcijas 1h, praktiskie darbi 1h
16. Zinātniskie pētījumi un to organizācijas pamatprincipi dzīvnieku ēdināšanā. Lekcijas 1h
4. kontroldarbs par trušu un kažokzvēru ēdināšanu un lopbarības izlietošanas plānu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi, nostrādāti un ieskaitīti praktiskie darbi, sekmīgi nokārtots nobeiguma eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students patstāvīgi studē populārzinātnisko literatūru.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu un eksāmenu var iegūt, ja vismaz 50% jautājumu ir atbildēti pareizi.
Nostrādāto praktisko darbu novērtē saskaņā ar praktiskajā uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību. Bez sekmīgu kontroldarbu uzrakstīšanas un praktisko darbu izpildes nevar kārtot eksāmenu.
Kursa nobeigumā studenti, kuri semestra laikā ir ieguvuši kontroldarbos atzīmi 7 (labi) un augstāk, var saņemt atzīmi eksāmenā no kontroldarbos iegūtajām atzīmēm. Atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no kontroldarbu vērtējumiem.

Obligātā literatūra

1.Osītis U. Dzīvnieku ēdināšana kompleksā skatījumā. Ozolnieki, 2004.363.lpp.
2.Latvietis J. Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana. 2.izd. Rīga: Zvaigzne, 1991. 197 lpp.
3.Osītis U. Barības līdzekļu novērtēšana atgremotāju ēdināšanā. Jelgava: LLKC, 1998. 102 lpp.
4.Osītis U. Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanas praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1987. 211.lpp.
5.Latvietis J., Sprūžs J., Osītis U. Normējošie kritēriji un kvalitātes prasības kombinētās spēkbarības gatavošanai. Jelgava: LLU, 1998. 28 lpp.
6.Latvietis J. Lopbarības katalogs. Rīga: Latvijas Zinību biedrība, 1996. 85 lpp.
7.Degola. L., Trūpa A., Aplociņa E. Lopbarības ķīmiskās analīzes un sagremojamība. SIA Drukātava, ISBN 978-9984-48-219-4, 2016. 52. lpp.

Papildliteratūra

1.Latvietis J. Lopbarība. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, ISBN 978-9984-48-096-1, 2013. 308. Lpp. 2. Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, 2013. 47. Lpp. 3. Minerālvielas liellopiem. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki, 2016. 35. lpp. 4.Osītis U. Zirgu ēdināšana. Jelgava: Proventus Farms Pluss, 2007. 289 lpp. 5.Osītis U. Gaļas liellopu ēdināšana. Jelgava, LLU, 2000. 47. lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Populārzinātnisks žurnāls “Saimnieks”. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. Populārzinātnisks žurnāls “Agrotops” AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.

Piezīmes

LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai Lauksaimniecība, kvalifikācijai ciltslietu zootehniķis.