Kursa kods LauZ3142

Kredītpunkti 3

Lopkopība II

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits18

Semināru un praktisko darbu stundu skaits14

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums27.02.2024

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Aiga Nolberga-Trūpa

Dr. agr.

author lekt.

Elita Aplociņa

Mg. agr.

author pasn.

Dace Bārzdiņa

Mg. agr.

Kursa anotācija

Studiju kursa apguve dod iespēju studentiem iepazīties ar lopkopības nozaru tautsaimniecisko nozīmi, to raksturojumu un attīstības perspektīvām Latvijā. Studenti iegūst zināšanas par lauksaimniecības dzīvnieku un mājputnu sugām, šķirnēm un krosiem, to izveidošanas vēsturi, izmantošanas virzienu un izplatību, to izaudzēšanas tehnoloģiju, produktivitātes novērtēšanas metodēm un ciltsdarba organizāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst zināšanas par dažādu lauksaimniecības dzīvnieku un mājputnu bioloģiskajām īpatnībām, audzēšanas un ēdināšanas tehnoloģijām, produkciju un tās kvalitātes vērtēšanas principiem. Sekmīgi nokārtoti kontroldarbi.
Studenti iegūst prasmes izvērtēt konkrētās sugas un vecuma grupas dzīvniekiem un putniem piemērotās turēšanas tehnoloģijas, aizpildīt nepieciešamo pamat dokumentāciju, novērtēt produkcijas kvalitāti raksturojošos lielumus. Praktisko darbu un patstāvīgo darbu sekmīga izstrāde.
Studiju kursa apguves rezultātā, studenti ir kompetenti izvērtēt dzīvnieku un putnu atbilstību izvēlētajam ražošanas virzienam, novērtēt pielietotās turēšanas tehnoloģijas atbilstību konkrētajiem apstākļiem, norādīt dzīvnieku turētājam uz pieļautajām kļūdām dzīvnieku reģistrā un kvalitatīvas produkcijas ieguvē. Sekmīgi nokārtota studiju kursa noslēguma ieskaite ar atzīmi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Aitkopības nozares raksturojums, tās stāvoklis Latvijā. Aitu šķirnes, to izvēles iespējas. Aitu reģistra kārtība. (L - 2 h; Pr. d. - 1 h )
2. Aitu etoloģija, labturība un turēšana. Aitu pārraudzības un ciltsdarba datu analīze. (L - 1 h; Pr. d. - 1 h)
3. Aitu ēdināšanas pamatprincipi un īpatnības. Barības devu analīze dažāda vecuma un dzimuma aitām. (L - 1 h; Pr. d. - 1 h)
4. Aitu gaļas produktivitātes kāpināšanas un kvalitātes uzlabošanas iespējas. Pielietotās audzēšanas metodes. Aitu gaļas produktivitātes datu analīze (L - 1 h; Pr. d. - 1 h )
5. Kazkopības nozares raksturojums Latvijā. Kazkopības tautsaimnieciskā nozīme. Kazu bioloģiskās īpatnības. (L - 1 h; Pr. d. - 1 h)
6. Pazīstamākās kazu šķirnes pasaulē un Latvijā. Kazu eksterjers. Izlase un atlase. (L - 2 h; Pr. d. - 1 h)
7. Kazu mītnes. Kazu turēšana un kopšana. Kazu ēdināšanas īpatnības. (L - 1 h; Pr. d. - 1 h)
8. Kazu piens un piena produkti. Piena daudzumu ietekmējošie faktori. Piena ražības uzskaite un novērtēšana. Kazu ganāmpulka struktūra, atražošanas plānošana. (L - 1 h; Pr. d. - 1 h )
9. Putnkopības stāvoklis Latvijā. Putnkopības tautsaimnieciskā nozīme. Konstitūcija un eksterjers. (L - 2 h; Pr. d. - 1 h)
10. Mājputnu izcelšanās. Šķirņu klasifikācija un izveidošanās. Piemērotākās sugas, šķirnes, krosi olu un gaļas ražošanai. Dažādu mājputnu šķirņu analīze. (L - 2 h; Pr. d. - 1 h)
11. Mājputnu labturības prasības. Dējējvistu un broileru turēšanas metodes. Bioloģisko un saimniecisko īpašību raksturojums (ātraudzība, auglība, dējības intensitāte u.c.). (L - 1 h; Pr. d. - 1 h)
12. Mājputnu ēdināšanas īpatnības. Barības līdzekļi un barības piedevas to izmantošana putnu ēdināšanā. Ēdināšanas normēšanas principi. (L - 1 h; Pr. d. - 1 h)
13. Putnu olu kvalitāte inkubācijā un pārtikā. Olu kvalitātes datu analīze. (L - 1 h; Pr. d. - 1 h)
14. Putnu gaļas kvalitāte, tās datu analīze. (L - 1 h; Pr. d. - 1 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai studenti studiju kursā varētu kārtot gala pārbaudījumu - ieskaiti ar atzīmi, studentiem jāizpilda studiju kursa noteiktais darba apjoms, kontroldarbi, praktiskie darbi, patstāvīgie darbi, ieskaites atbilstoši studiju kursa specifikai, saņemot pozitīvu vērtējumu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Katra praktiskā darba laikā studenti saņem individuālus jeb grupu uzdevumus, kurus nepieciešams izpildīt un aizstāvēt. Aitkopības praktiskajos darbos studējošie izpilda 4 patstāvīgi uzdotos darbus, kuru izpilde ir e-studiju vide vai auditorijas darbs atkarībā no praktiskā darba izpildes veida. Par kazkopības jautājumiem ir 1 patstāvīgais darbs (zinātniskā raksta analīze), ko nepieciešams prezentēt, un 1 patstāvīgais darbs (krustvārdu mīklas sastādīšana), ko nepieciešams izpildīt. Putnkopības praktiskajos darbos studējošie izpilda 6 patstāvīgos darbus, kuru izpilde ir e-studiju vide vai auditorijas darbs atkarībā no praktiskā darba izpildes veida.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Aitkopības sadaļā sekmīgs vērtējums ieskaitē ar atzīmi ir, ja vismaz 40% jautājumu ir pozitīvas atbildes. Sekmīgi izstrādāti 4 patstāvīgie (praktiskie) darbi, kur katrs darbs tiek vērtēts ar 15%. Kazkopības sadaļā paredzēta 1 prezentācija par patstāvīgo darbu (30%), 1 patstāvīgais darbs (10%) un ieskaites tests ar 2 vērtējumiem (30% + 30%). Studiju kursā putnkopības sadaļā sekmīgs vērtējums kontroldarbā, ja vismaz 40% jautājumu ir pozitīvas atbildes. Sekmīgi izstrādāti 6 patstāvīgie (praktiskie) darbi, kur katrs darbs tiek vērtēts ar 10%. Vidējā atzīme par putnkopības, kazkopības un aitkopības jautājumiem tiek aprēķināta. Studiju kursa Lopkopība II apguves gala pārbaudījuma - ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo svērto vērtējumu no visu ieskaišu vērtējumiem. Noslēguma vērtējumā tiek ņemts vērā studiju kursā Lopkopība I iegūtais gala vērtējums.

Obligātā literatūra

1. Pieci B. un Pieci L. Vistkopība. Zvaigzne ABC, 2011. 95 lpp.
2. Latvietis J. Lopbarība. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki. 2013. 308 lpp.
3. Grīslis Z., Garkāvijs F., Sprūžs J. Lopkopība. Rīga, Zvaigzne. 2001. 356 lpp.
4. Ozola E., Līkopa M., Nudiens J. Putnkopība. Rīga. Zvaigzne. 1990. 295 lpp.
5. Piliena K., Sprūžs J. Kazkopība. Talsi. 2007. 100.lpp.
6. Kīnemanis H. Kazkopība. Zvaigzne. 2011. 96. lpp.
7. Kazkopības rokasgrāmata. Elektroniski pieejams: http://www.file//C://Documents%20and%20 Settings/User/My%20Documents/Downloads/kazkopiba_gramata.pdf
8. Norvele G., Kairiša D. Rokasgrāmata aitu audzētājiem. Viļāni:SILF Viļānu tipogrāfija “Renovata”, 2006. 96. lpp. Elektroniski pieejams: http://www. old.llkc.lv/files/biblioteka/201406/20140610-1850-aitu-rokasgramata.pdf
9. Norvele G., Neilands J., Matisāns E. Aitkopība. Rīga: LLU Ulbrokas zinātnes centrs. 2001. 303. lpp.
10. Modern Livestock&Poultry Production 9th Edition: by Frank Flanders, James R. Gillespie. 2015. 1152 p.
11. Broiler Signals Perfect Paperback: by Koos van Middelkoop Maarten de Gussem. 2013. 120 p.
12. Goat Farming Technical Manual. Available electronically: https://www.jica.go.jp/nepal/english/office/others/c8h0vm0000bjww96-att/tm_7
.pdf
13. Pollott G., Trevor Wilson R. Sheep and goats for diverse products and profits. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rural Infrastructure and Agro-Industries Division, Rome. 2009. 42 p.

Papildliteratūra

1. Ciltsdarba programma Latvijā audzētām piena šķirņu kazām 2016 – 2025. gadam. Elektroniski pieejams: http://www. ldc.gov.lv/upload/doc/ciltsdarba_programma_kazam_2016-2025.pdf
2. Ciltsdarba programma Būru šķirnes kazām 2016 – 2025. gadam.
Elektroniski pieejams:ldc.gov.lv/upload/doc/buru_kazu_ciltsdarba_programma_2016_2025.pdf
3. Ciltsdarba programma aitkopībā. Elektroniski pieejams: http://www.ldc.gov.lv/likumdosana/Cilts_prog_aitkopiba_2009.pdf
• 4. Poultry Nutrition and Feeding; by G.M. Pesti, R.I.Bakalli, J.P. Driver, A. Atencio. 2005. 452 p. ISBN-10: 141207536X.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Saimnieks. Rīga: TEE Bio, ISSN 1691-1598
2. Agrotops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds, ISSN 1407-5164.
3. Latvijas Lopkopis. Latvijas Lopkopis. Ozolnieki. LLKC. Apgāds.
4. Dzīvā sēta. Lauku Avīzes Tematiskā avīze. Nr.1 (174), ISSN: 1407- 4338. Rīga. 2010. 62.lpp.
5. Praktiskais Latvietis. Latvijas Mediji. ISSN 14073358.
6. Приусадебное хозяйство. Москва: Сельская новь.
7. Poultry Science. Oxford Academic, ISSN: 0032-5791.
8. Poltry International. ISSN:1682-8356.
9. Poultry World. Available electronically: https://www.poultryworld.net/Digital- Magazine
10. Small Ruminant Research. Available electronically: https://www.sciencedirect.com/journal/small-ruminant-research

Piezīmes

Obligāts Veterinārmedicīnas specialitātes profesionālai studiju programmai.