Kursa kods LauZ3141

Kredītpunkti 4.50

Lopkopība I

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums18.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Lilija Degola

Dr. agr.

author pasn.

Iveta Kļaviņa-Blekte

Mg. biol.

author pasn.

Lāsma Cielava

Mg. agr.

Priekšzināšanas

LauZ3145, Dzīvnieku ēdināšana

Vete2023, Dzīvnieku anatomija un fizioloģija

Aizstātais kurss

LauZB037 [GLAUB037] Lopkopība I

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar lopkopības nozaru tautsaimniecisko nozīmi, to raksturojumu un attīstības perspektīvām Latvijā un citās pasaules valstīs. Iegūst informāciju par govju, gaļas liellopu cūku, zirgu šķirnēm, to izveidošanas vēsturi, izmantošanas virzieniem, izaudzēšanas tehnoloģijām un produktivitātes novērtēšanas metodēm. Iepazīstas ar ciltsdarba organizāciju Latvijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Iegūst zināšanas par govju, cūku, zirgu bioloģiskajām īpatnībām, audzēšanas tehnoloģijām, produkciju un tās kvalitātes vērtēšanas principiem. Sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi.
Studenti iegūst prasmi izvērtēt konkrētās sugas un vecuma grupas dzīvniekiem piemērotās turēšanas tehnoloģijas, aizpildīt nepieciešamo pamatdokumentāciju, novērtēt produkcijas kvalitāti raksturojošos lielumus. Praktisko darbu sekmīga izpilde.
Studiju kursa apguves rezultātā, studenti ir kompetenti izvērtēt govju, cūku un zirgu atbilstību izvēlētajam ražošanas virzienam, novērtēt pielietotās turēšanas tehnoloģijas atbilstību konkrētajiem apstākļiem, norādīt dzīvnieku turētājam uz pieļautajām kļūdām dzīvnieku reģistrā un kvalitatīvas produkcijas ieguvē. Sekmīga kursa nobeiguma ieskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Govkopības tautsaimnieciskā nozīme un nozares raksturojums Latvijā, Eiropas Savienībā un Pasaulē. Lekcija 1h.
2. Novietņu un ganāmpulku reģistrācija, dzīvnieku apzīmēšana. Govkopības nozari regulējošā Latvijas un Eiropas Savienības likumdošana. Lekcija 1h, praktiskie darbi 2h.
3. Slaucamo govju un gaļas govju šķirnes, to raksturojums. Teļu un jaunlopu augšanas un attīstības kontrole. Lekcija 1h, praktiskie darbi 2h.
4. Liellopu dzīvmasas uzskaite. Absolūtais un relatīvais dzīvmasas pieaugums. Eksterjers, tā vērtēšanas metodes. Lekcija 1h, praktiskie darbi 2h.
5. Govju piena ražības uzskaite, izslaukuma un piena sastāvu ietekmējošie faktori. Piena ražības analīze. Lekcija 1h, praktiskie darbi 3h.
6. Liellopu gaļas ražotājspēja (dzīvmasa, ātraudzība, nobarojums, kautmasa, kautiznākums, liemeņa kvalitāte u.c.). Lekcija 1h, praktiskie darbi 3h.
1.kontroldarbs. Govju un gaļas liellopu audzēšana.
7. Cūkkopības tautsaimnieciskā nozīme un tās attīstība Latvijā. Cūkkopības stāvokļa raksturojums dažādās pasaules valstīs. Lekcija 1h.
8. Cūku dzimumcikls, grūsnība. Cūku auglību, pienīgumu un ātraudzību ietekmējošie faktori. Barības izmantošanas spēja. Lekcija 1h, praktiskie darbi 2h.
9. Cūku šķirņu klasifikācija. Latvijā audzējamo cūku šķirņu raksturojums (Latvijas baltā, Lielā baltā, Landrases u.c.). Lekcija 1h, praktiskie darbi 2h.
10. Cūku ganāmpulka struktūra. Vaislas ganāmpulka atražošanas varianti. Lecināšanas un mākslīgās apsēklošanas izmantošana. Lekcija 1h, praktiskie darbi 2h.
11. Cūku nobarošanas teorētiskie pamati. Nobarošanas veidi. Nobarošanās intensitāti ietekmējošie faktori. Lekcija 1h, praktiskie darbi 3h.
12. Dažādu cūku grupu turēšanas īpatnības. Ciklogrammas. Lekcija 1h, praktiskie darbi 3h.
2. kontroldarbs. Cūkgaļas ražošana.
13. Zirgkopības nozares vispārīgs raksturojums, situācija Latvijā. Zirgu izmantošanas virzieni. Zirgu šķirņu klasifikācija.Zirgu reģistrācija un identifikācijas metodes. Zirgu krāsu un pazīmju apraksts. Lekcija 1h, praktiskie darbi 2h.
14. Selekcijas darbs zirgkopībā. Audzēšanas metodes. Zirgu saimnieciski derīgās īpašības, to vērtēšanas metodes. Zirgu audzēšana. Zirga eksterjera raksturojums, tā nozīme zirga izmantošanas virzienu izvēlē un veselības risku identificēšanā. Zirga kondīcijas vērtējums. Lekcija 1h, praktiskie darbi 2h.
15. Zirgu turēšana un kopšana, ņemot vērā labturības nosacījumus. Lekcija 1h, praktiskie darbi 2h.
16. Turēšanas sistēmas un tehnoloģijas. Atbilstošas turēšanas izvērtējuma metodes. Lekcija 1h, praktiskie darbi 2h.
3. kontroldarbs. Zirgkopība

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nostrādāti praktiskie darbi, sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi par katru (govju un gaļas liellopu, cūku, zirgu) dzīvnieku sugu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students patstāvīgi studē populārzinātnisko literatūru.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 50% jautājumu ir atbildēti pareizi.
Nostrādāto praktisko darbu novērtē saskaņā ar praktiskajā uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību. Bez sekmīgu praktisko darbu izpildes nevar kārtot gala ieskaiti.
Kursa nobeiguma ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no 3 kontroldarbu vērtējumiem. Students iegūst vērtējumu ieskaitīts, bet iegūtā atzīme tiek iekļauta nākošā semestrī sekojošā studiju kursā Lopkopība II LauZ3142 gala vērtējumā.

Obligātā literatūra

1.Moderna piena ražošanas ferma (tehnoloģija, tehnika, apsaimniekošana/ J. Priekuļa redakcijā. Jelgava: LLU, 2012, 240. lpp.
2. Piena lopkopība. Rokasgrāmata/A. Jemeļjanova redakcijā. Sigulda: Sigra, 2001. 191. lpp.
3. Dairy Science and Technology: Second edition. P. Walstra, J.T.M. Wouters., T.J. Geurts. London: Taylor & Francis, 2006, p.763.
4. Seržāns A. Zirgkopība.- Rīga: Zvaigzne, 1986. 222 lpp.
5. Warren J., Borton A., Hintz H. (1997) The Horse. – 2nd ed. – New York: W. H. Freeman and Company. 860 p.
6. Frape D. (2008) Equine nutrition and feeding. John Wiley & Sons. 664 pp.
7. NRC (National Research Council)( 2007) Nutrient Requirements of Horses. 6th ed. Washington: National Academies Press. 341 pp. https://www.nap.edu/read/11653/chapter/1
8. Z. Bērziņa, D. Kairiša, A. Laurs, J. Priekulis, S. Štrausa, A. Veģe. Liellopu un cūku mītnes: tehnoloģija un aprīkošana. Zemkopības ministrija, Rīga, Latvija, 2003, 96-186 lpp.
9. Ilsters A. Aprīkojums un izmaksas cūkkopībā. LLU Ulbrokas Zinātnes centrs, 2001,171. lpp.
10. NRC Nutrient requirements of swine. 11th rev. ed. The National Academies Press, Washington, D.C., 2012, 400 pp., https://www.nap.edu/catalog/13298/nutrient-requirements-of-swine-eleventh-revised-edition
11. Patience J.F., Thacker P.A. and de Lange C.F.M. Swine nutrition guide. 2nd edition, Published by Prairie Swine Centre Inc., Canada, 1995, 274 pp. http://www.prairieswine.com/publications-psc/pdf-sng/PREFACE.PDF

Papildliteratūra

Ciltsdarba programma govkopībā
http://www.ldc.gov.lv/lv/ciltsdarbs/
Ciltsdarba programma Latvijā audzētajām cūku šķirnēm 2017. gadam un tuvākai perspektīvai līdz 2026. gadam http://www.ccc.lv/docs/ciltsdarba_new.pdf
Ciltsdarba programma zirgkopībā.
http://lszaa.lv/ciltsdarbs/ciltsdarba-programma/

Periodika un citi informācijas avoti

1. Saimnieks. Saimnieks LV. Rīga : TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. Agrotops. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.

Piezīmes

Obligāts Veterinārmedicīnas specialitātes profesionālās studiju programmai.