Kursa kods LauZ3137

Kredītpunkti 3

Laukkopība

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums31.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author

Andris Bērziņš

Dr. agr.

author

Maija Ausmane

Dr. agr.

Priekšzināšanas

LauZ2046, Lauksaimniecības resursi

LauZ3053, Laukkopība

Kursa anotācija

Saimniecības ražošanas līmeņa izpēte un raksturojums. Augseku sistēmas projektēšana saimniecībai, saskaņā ar vietējiem augsnes un agroklimatiskajiem apstākļiem. Augsnes apstrādes un nezāļu ierobežošanas plāna izstrāde. Kursa projekts tiek izstrādāts reālai vai modeļsaimniecībai vai balstīts uz zinātniskā darba eksperimentu bāzes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Studenti gūs zināšanas un spēju parādīt šo zināšanu izpratni par augseku organizāciju saimniecībā, par ražošanas līmeņa vērtēšanu.
2. Apgūs prasmes racionāli izmantot zemi, plānot augseku shēmas, pratīs novērtēt kultūraugu maiņas nepieciešamību un plānot augsnes apstrādi.

3. Būs kompetenti augseku sistēmas projektēšanā, laukkopības darbu vadīšanā un zemnieku konsultēšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

Kursa darbā ietveramā informācija:
1. Ievads. Kursa darba mērķis un uzdevumi. Darba aktualitāte, tā teorētiskā un praktiskā nozīme.
2. Literatūras apskats par kursa darbā ietvertajiem jautājumiem, izmantojot zinātnisko, populāri – zinātnisko literatūru.
3. Saimniecības vispārējais raksturojums, specializācijas virziens, ražošanas apjomi, pārskats par saimniecības zemes bilanci.
4. Līdzšinējā augsekas vai augu maiņas raksturojums saimniecībā.
5. Augseku sistēmas projektēšana saimniecībai.
6. Teritorijas tehnoloģisko apstākļu raksturojums, zemju iedalījums zemes noderīguma grupās.
7. Iespējamo augseku plānošana saimniecībā saskaņā ar tās specializāciju.
8. Augseku sistēmas projekta izstrādāšana.
9. Augseku shēmu sastādīšana, to pamatojums.
10. Augsekas apgūšanas plāna sastādīšana.
11. Augsekas rotācijas tabulas sastādīšana.
12. Trūda bilances aprēķins augsekai.
13. Augsnes apstrādes un nezāļu ierobežošanas plāns augsekai.

14. Kursa darba iesniegšana ar dekāna rīkojumu noteiktajā laikā. Kursa darba prezentēšana un publiska aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kvalitatīvi, pēc noformēšanas noteikumiem izpildīts, teorētiski pamatots, analītiski veikts, aizstāvēts un pozitīvi novērtēts patstāvīgais darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgās literatūras studijas un kursa darba izstrāde pēc dotajiem uzdevumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Atbilstoši prasībām izstrādāts, noformēts un sekmīgi aizstāvēts kursa darbs.

Obligātā literatūra

1. Lapiņš D., Kažotnieks J. (2000) Laukkopība.- Ozolnieki, LLKC, 247 lpp
2. Klovāns J.,Kroģere R., Pogodins S., Rubenis J. (1983.) Zemkopība / S Pogodina red. - Rīga, Zvaigzne, 290 lpp.

3. Kroģere R. (1984.) Zemkopības praktikums. - Rīga, Zvaigzne, 120 lpp.

Papildliteratūra

1. Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā. (1999) - Jelgava, LLU.- 103 lpp.
2. Rubenis J., Lapiņš D. (1992.) Bioloģiskā zemkopība. - Rīga, LZB, 44 lpp.

3. Riekstiņš A. Laukkopība. Talsi. Valsts Graudaugu selekcijas institūts, 2008., 416 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agro Tops
2. Saimnieks LV
3. LLKC materiāli par bruto peļņas aprēķinu zemnieku saimniecībās, tehnoloģiju pilnveidošanu laukkopībā.

4. Zinātniskie žurnāli, kas pieejami LLU FB abonētajās datu bāzēs.

Piezīmes

Obligātais kurss. Lauksaimniecības fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Lauksaimniecībā”, Agronoms ar specializācijas virzienu laukkopībā