Kursa kods LauZ3127

Kredītpunkti 3

Materiālu pretestība II

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Aivars Kaķītis

Dr. sc. ing.

author pasn.

Mārtiņš Dauvarts

Bc. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi2021, Fizika I

LauZ3167, Materiālu pretestība I

Mate1029, Matemātika I

Mate1030, Matemātika II

Meha4008, Teorētiskā mehānika I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iegūt pamatzināšanas par materiālu stiprību un tās noteikšanas paņēmieniem, kā arī par konstrukciju pamatelementu aprēķina metodēm. Šajā kursa daļā tiek apgūti konstrukciju deformāciju aprēķini, saliktie slogojumi, statiski nenoteicamu sistēmu atrisināšana, ļodzes slogojums, dinamiskās un trieciena slodzes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - studenti prot materiālu un konstrukciju stiprības, noturības un deformāciju inženiertehnisko aprēķinu principus. Zināšanu novērtēšana – kontroldarbi un patstāvīgo darbu aizstāvēšana.
Prasmes - spēj radoši izmantot materiālu pretestības metodes un paņēmienus inženiertehnisku konstrukciju stiprības, stabilitātes un deformāciju aprēķinos. Novērtēšana – laboratorijas darbu un patstāvīgo aizstāvēšana.

Kompetence - Spēj patstāvīgi risināt inženierteh-niskas problēmas, izveidot aprēķina shēmas reālām konstrukcijām un veikt nepieciešamos aprēķinus iekārtu konstruēšanas darbu izpildei. Novērtēšana – laboratorijas darbu un patstāvīgo darbu aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Elastīgo pārvietojumu aprēķina enerģētiskās metodes (2h L, 2h PrD; 4h PstD)
2. Mora integrālis, tā izmantošana deformāciju aprēķinos (2h PrD; 4h PstD)
3. Vereščagina paņēmiens, tā izmantošana deformāciju aprēķinos (2h PrD; 4h PstD)
4. Elastīgo pārvietojumu noteikšana (2h LabD; 2h PstD) (1. laboratorijas darbs).
5. Elastīgo pārvietojumu aprēķins (2h PstD) (1. kontroldarbs).
6. Saliktie slogojumi. Greizā liece. Spriegumu un deformāciju aprēķini (2h L, 2h PrD; 4h PstD)
7. Deformāciju noteikšana greizajā liecē (2h LabD.; 2h PstD) (2. laboratorijas darbs).
8. Saliktie slogojumi. Ekscentriskā spiede. Šķēluma kodols (1h L, 2h PrD; 4h PstD)
9. Spriegumstāvokļa noteikšana ekscentriskajā spiedē (2h PrD; 4h PstD) (2. kontroldarbs)
10. Statiski nenoteicamas sistēmas. Spēku metodes kanoniskie vienādojumi. Daudzkārt statiski nenoteicami uzdevumi (1h L, 2h PrD; 4h PstD)
11. Statiski nenoteicamas sistēmas (2h PstD) (3. kontroldarbs)
12. Ļodzes slogojums. Eilera formula kritiskā spēka noteikšanai, tās lietošana. Koeficienta φ metode stieņa izmēru noteikšanai ļodzē (2h L, 1h PrD; 4h PstD)
13. Ļodzes procesa izpēte (4h LabD.; 4h PstD) (3. Laboratorijas darbs)

14. Inerces spēku ievērtēšana aprēķinos. Dinamiskās un trieciena slodzes. Materiāla nogurums. Ilgizturības aprēķini (1h PrD; 4h PstD)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kurss noslēdzas ar eksāmenu. Lai kārtotu eksāmenu:
• Sekmīgi (vismaz 4 balles) jāuzraksta visi (divi) kontroldarbi (paaugstināt vērtējumu var konsultācijās);
• Aizstāvēti visi čtri laboratorijas darbi;
• Ieskaitīti visi pareizi atrisinātie patstāvīgie darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba laikā studenti padziļināti apgūst lekcijās iztirzātās tēmas:
1. Patstāvīgais darbs: Aprēķināt liektas sijas deformāciju dotajā punktā, izmantojot divas metodes.
2. Patstāvīgais darbs: Aprēķināt vienreiz statiski nenosakāma plakana rāmja stiprību.
3. Patstāvīgais darbs: Aprēķināt max spēku slogojumā šķērsā spiede.

4. Patstāvīgais darbs: Aprēķināt sijas izturību ļodzē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmens veidojas kā sekmīgi nokārtoti kontroldarbi, laboratorijas darbi un patstāvīgie darbi. Studējošais izskaidro aprēķina gaitu un pamato to ar teorijas principiem.

Obligātā literatūra

1. Ziemelis I., Kaķītis A., Dominieks L. Materiālu pretestība. Jelgava: LLU, 2008. 376 lpp.

2. Hibbeler R. Statics and Mechanics of Materials. 5th edition. Pearson, 2016. 936 p.

Papildliteratūra

1. Lavendelis E. Materiālu pretestība. Rīga: Zvaigzne, 1986. 341 lpp.

2. Auzukalns J. Materiālu pretestība uzdevumos. Rīga: Zvaigzne, 1973. 742 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Gere J. M. Mechanics of Materials. 6th ed. [tiešsaiste] [skatīts 13.12.2020.]. Pieejams: https://docs.google.com/file/d/0B-fBr8ucz0m4ZGRmdy1yckZXSWM/edit

Piezīmes

Obligātais studiju kurss profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Mašīnu projektēšana un ražošana” pilna un nepilna laika studentiem 3. kursa 5. semestrī.