Kursa kods LauZ3125

Kredītpunkti 1.50

Inženierdarba pamati II

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Ilmārs Dukulis

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Ruslans Šmigins

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

LauZB001 [GLAUB001] Inženierdarba pamati

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: aplūkot inženierdarba specifiku, inženieruzdevumu risināšanas stratēģiju un metodes, inženierdarba racionālu organizāciju, kā arī darbu noformēšanas noteikumus un iegūto zināšanu praktisko pielietojumu ar specialitāti saistīta inženierdarba izpildē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par sistēmisko pieeju inženieruzdevumu risināšanā, pētīšanas metodēm un paņēmieniem, teorētisko un empīrisko pētījumu veikšanu, pētījumu rezultātu ieguves, apstrādes un novērtēšanas metodēm;
Prasmes - izvēlēties pētījuma tematu, izvirzīt pētījuma mērķi un hipotēzi, meklēt un apstrādāt informāciju, izvēlēties piemērotu pētījumu metodiku un to realizēt, noformēt pētījuma pārskatu un to prezentēt;

Kompetence - strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, veikt ar specialitāti saistītas problēmas izpēti un dot savu risinājumu, kā arī pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Pētījumu metodikas izvēle vai izstrāde. (1 h lekc.)
2. Teorētiskie pētījumi. (1 h lekc.)
3. Modelis, tā definīcija un veidošanas nepieciešamība. Modeļu veidi. (1 h lekc.)
4. Modelēšanas rīki. Optimizācija. (1 h lekc.)
5. Empīriskā pētīšana, tās veidi un metodes. (1 h lekc.)
6. Izmēģināšanas iekārtu struktūra un klasifikācija. (1 h lekc.)
7. Empīrisko pētījumu rezultātu formas un piemēri. (1 h lekc.)
8. Pētījumu rezultātu apstrāde. Matemātiskās statistikas izmantojamās metodes. (1 h prakt.d.)
9. Pētījumu rezultātu analīze. (1 h prakt.d.)
10. Pētījumu efektivitātes novērtējums un darba noslēgums. (1 h prakt.d.)
11. Secinājumu un ieteikumu sagatavošana. (1 h prakt.d.)
12. Pārskats, tā struktūra, sastādīšana un noformēšana. (1 h prakt.d.)
13. Rezultātu pasniegšana un ieviešana. Autortiesību aizsardzība. (1 h lekc.)
14. Dažādu prezentāciju analīze. (1 h prakt.d.)
15. Inženierdarba prezentācijas sagatavošana. (1 h prakt.d.)
16. Inženierdarba rezultātu prezentācija. (1 h prakt.d.)
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Izstrādāti visi praktiskie darbi; sekmīgi izpildīti četri kontroldarbi, izstrādāts un prezentēts inženierdarbs. Katrs kontroldarbs tiek vērtēts 10 ballu sistēmā. Kontroldarbus var pildīt tikai norādītajos laikos. Ieskaites vērtējums ir atkarīgs no divu semestru kontroldarbu vidējā vērtējuma un inženierdarba vērtējuma.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem un praktiskajiem darbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 50% jautājumu atbildēti pareizi. Ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no kontroldarbu vidējās atzīmes.

Obligātā literatūra

1. Dukulis I. Lekcijas TF studentiem inženierdarba pamatos (2011) [tiešsaiste]. [skatīts 25.11.2011.] Pieejamas: http://www.llu.lv/tf/Ilmars_Dukulis/idp.htm
2. Garrison, Ervan G. A history of engineering and technology: artfull methods. – 2nd ed. – CRC Press ltd., 2004. – 348 p. (Pieejama pie kursa atbildīgā mācībspēka)
3. Holman J.P. Experimental methods for engineers: 6th edition. – McGraw-Hill, Inc., 2005. – 616 p. (Pieejama pie kursa atbildīgā mācībspēka)

Papildliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel: mācību līdzeklis. – Rīga: Datorzinību centrs, 2003. – 352 lpp.
2. Prezentēšana: mācību līdzeklis [kompaktdisks]. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF profesionālā bakalaura studiju programmas "Lietišķā enerģētika" obligātajā daļā 3. semestrī pilna un 4. semestrī nepilna laika studijās.