Kursa kods LauZ3122

Kredītpunkti 3

Biškopība

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums20.01.2020

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author

Marta Liepniece

Mg. agr.

Priekšzināšanas

Biol1001, Botānika

LauZ3175, Agroekoloģija un vides aizsardzība

Kursa anotācija

Bišu nozīme tautsaimniecībā un ekoloģijā. Biškopības vēsture, dravošanas metodes Latvijā un pasaulē. Bišu saimes sastāvs, dzīve un darbība. Medus bite un tās pasugas. Selekcijas pamatprincipi. Biškopības produkti, to iegūšana un izmantošana. Medus un citu biškopības produktu ražošanas organizēšana. Dravu organizācija, bišu barība, nektāraugi, kultūraugu apputeksnēšana. Bišu slimības un kaitēkļi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina bišu saimes sastāvu, dzīvi un darbību, bites anatomiju un fizioloģiju, bišu pasugas - praktiskais darbs un 1. kontroldarbs.
Pārzina bišu produktu daudzveidību un dravošanas metodes, bišu barības bāzi, nektāraugus, bišu slimības un kaitēkļus biškopībā - 2. un 3. kontroldarbs.
Prot izvēlēties piemērotākās dravošanas metodes dažādu biškopības produktu iegūšanai un metodes bišu slimību un kaitēkļu ierobežošanai - praktiskais darbs, 4. kontroldarbs.

Kompetence ierīkot dravu un vadīt darbus dravā. Izvērtēt bišu barības bāzi. Sastādīt bišu barības bāzes un kultūraugu apputeksnēšanas plānu un veikt apputeksnēšanas efektivitātes novērtēšanu - praktiskais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Medus bišu nozīme tautsaimniecībā un ekosistēmā. Biškopības vēsture. 2h
2. Medus bišu saimes bioloģija. Bišu saimes satāvs un to īpatņu darbība. 2h
3. Medus bites anatomija un fizioloģija: gremošanas, asinsrites, elpošanas un nervu sistēmas uzbūve. 2h
4. Medus bišu pasugas. Bišu selekcija. Selekcijas darba nozīme, īpatnības, uzdevumi un metodes. 2h
5. Medus bišu māšu audzēšana, to novērtēšana un nomaiņa. 1h
6. Medus bišu slimību klasifikācija un to izplatības iespējas. Pasākumi slimību ierobežošanai. 2h
7. Kaitēkļi biškopībā, to ierobežošanas iespējas. 2h
8. Biškopības inventārs un dravu ierīkošana. Nepieciešamais inventārs dažādu bišu produktu ražošanai. Inventārs bišu māšu audzēšanai. 2h
9. Saimju kopšana, pavairošanas metodes. 1h
10. Saimju sagatavošana ienesumam un dažādu produktu ražošanai. Iegūto produktu pirmapstrāde. 3h
11. Bišu barības bāze. Bišu barības avoti. Nektārs, tā veidošanos un izdalīšanos veicinoši un ietekmējoši faktori. 2h
12. Kultivējamie nektāraugi, un to izmantošana. Nepārtraukta ienesuma nodrošināšanas pasākumi. 2h

13. Medus bišu izmantošana kultūraugu apputeksnēšanā. Pasākumu komplekss efektīvas apputeksnēšanas nodrošināšanai. 1h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.

Jābūt nostrādātiem visiem praktiskajiem darbiem. Četru kontroldarbu vidējai atzīmei jābūt vismaz 4 balles.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras studijas, praktisko darbu rezultātu apstrāde un noformēšana.
Grupu darbs praktisko nodarbību laikā.

Sagatavošanās kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējums ir vidējais vērtējums no četriem kontroldarbiem. Gala atzīme var tikt paaugstināta par vienu balli, ja praktisko darbu vērtējums ir 7.5 un vairāk.

Obligātā literatūra

1. Biškopība (1970) J. Ārgaļa red. Rīga: Zvaigzne, 487 lpp.
2. Ritmanis Z. (2004) Medus un citi biškopības produkti. Rīga: Nordik, 264 lpp.
3. Šteiselis J. (2009) Biškopība iesācējiem. Rīga: Zvaigzne ABC, 147 lpp

4. The hive and the honey bee : a new book on beekeeping which continues the tradition of “Langstroth on the hive and the honeybee”. 1992. Ed. Graham J.M. Hmilton, Illinois: Dadant & Sons, p 1324

Papildliteratūra

1. Dade H.A. (2009) Anatomy and Dissection of the Honeybee. Oxford: Alden press Cardiff: International Bee Research Association, 158 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1 . Nozares žurnāls “Biškopis”

2. Journal of apiculture science.

Piezīmes

Obligātais kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Lauksaimniecība”, agronoms ar specializāciju dārzkopībā un laukkopībā pilna laika studentiem 4. un nepilna laika studentiem 5. semestrī.