Kursa kods LauZ3087

Kredītpunkti 3

Dārzkopība

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.12.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Kaspars Kampuss

Dr. agr.

Priekšzināšanas

Biol1001, Botānika

Biol3006, Augu fizioloģija II

Biol3014, Augu fizioloģija I

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar dārzaugu daudzveidību, ekoloģiskajām prasībām, audzēšanas īpatnībām, pavairošanas metodēm un stādu audzēšanu, un kvalitatīvas produkcijas ieguves priekšnoteikumiem. Laboratorijas un praktiskajos darbos studenti iegūst padziļinātu izpratni par dārzaugiem un praktiskas iemaņas dārzaugu pavairošanā, audzēšanā, kopšanā un kvalitātes vērtēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Studenti pārzina dārzaugu klasifikāciju, pavairošanas metodes, stādu audzēšanas tehnoloģijas un organizāciju – 1. kontroldarbs
2. Studenti pārzina dārzaugu daudzveidību, ekoloģiskās prasības, dārza ierīkošanas, kopšanas un novākšanas pamatus – 2. kontroldarbs
3. Prot pazīt dārzaugus, veikt galvenās darba operācijas dārzaugu pavairošanā, stādījumu ierīkošanā, kopšanā, ražas novākšanā un ražas kvalitātes vērtēšanā – laboratorijas un praktiskie darbi

4. Ir kompetents patstāvīgi studēt un apkopot informāciju, sagatavot prezentācijas, kā arī pamatot un argumentēt savu viedokli – patstāvīgais darbs

Kursa saturs(kalendārs)

I Ievads (2 h)
1. Dārzkopības vieta lauksaimniecības produkcijas ražošanas sistēmā, tās tautsaimnieciskā nozīme, aktualitātes un perspektīvas Augļu un dārzeņu nozīme pilnvērtīgā uzturā ¬– 1 h
2. Dārzaugu klasifikācija, sistemātika – 1 h
II Dārzaugu pavairošana (8 h)
3. Dārzaugu ģeneratīvas un veģetatīvas pavairošanas metodes – 1 h.
4. Viengadīgu un daudzgadīgu dārzaugu ģeneratīvās pavairošanas tehnoloģijas – 1 h
5. Dārzaugu veģetatīvas pavairošanas metodes iesakņojot - 1 h
6. Dārzaugu pavairošana potējot – 3 h
7. Stādu audzēšanas veidi: kailsakņu stādi, stādi ar slēgto sakņu sistēmu. Stādu audzēšanas tehnoloģiskais process. Stādaudzētavu veidi. Kokaudzētavu struktūra, pavairojamā materiāla izvēle, noteikumi par augļaugu pavairojamo materiālu – 1 h.
1. kontroldarbs. Ievads Dārzkopībā, dārzaugu pavairošana

III Dārzaugu audzēšana (22 h)
8. Dārzaugu daudzveidība – 2 h
9. Dārzaugu veģetācijas un miera periodu īpatnības, to ietekme uz ražošanu un ziemcietību. Augļaugu ražas veidošanās un ražas kopšana. Ražošanas periodiskums - 1 h
10. Augļu ražas kvalitātes analīze. Kvalitatīvas ražas iegūšana Augļaugu šķirnes – 3 h
11. Dārzu vietas izvēles nosacījumi, dārzu sistēmas un ierīkošanas tehnoloģiskie procesi -1 h
12. Augsnes un augu kopšana dārzā, vainagu veidošanas īpatnības atkarībā no dārzaugu sugas, potcelma, augu vecuma un dārza veida - 4 h
13. Dārzaugu ražas novākšana un uzglabāšana - 1 h.
14. Dārzeņu daudzveidība, morfoloģiskās un bioloģiskās īpatnības, un ekoloģiskās prasības – 2 h
15. Dekoratīvo augu klasifikācija un daudzveidība -2 h
16. Dekoratīvo augu stādu audzēšanas un realizācijas īpatnības – 1 h
17. Seminārs “Dārzeņu un dekoratīvo augu audzēšana atklāta lauka un segto platību apstākļos” – 4 h

2. kontroldarbs. Dārzaugu audzēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Ieskaitei tiek pielaisti studenti, kas ieguvuši sekmīgu vērtējumu kontroldarbos, ir izstrādāti un ieskaitīti praktiskie un laboratorijas darbi un sekmīgi prezentēts patstāvīgais darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Individuālais darbs - pētījums par konkrētu dārzeņu/dekoratīvo augu audzēšanas īpatnībām. Tas sastāv no profesionālās un zinātniskās literatūras apskata par visiem galvenajiem ar konkrētā kultūrauga audzēšanu un izmantošanu saistītajiem aspektiem. Darbu prezentē studentu grupai seminārā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites gala vērtējums ir vidējā atzīme no semestra laikā rakstītajiem kontroldarbiem un individuālā darba atzīmes.
Laboratorijas, praktisko un individuālā darba uzdevumu novērtē saskaņā ar laboratorijas, praktiskā un individuālā darba uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.

Obligātā literatūra

1. Augļkopība. Red. L. Ikase. Dobeles novads: LV Augļkopības institūts, 2015. 544 lpp.
2. Dembovskis A., Drudze I. Gailīte M. u.c. Dārzeņkopība: lauka dārzeņu audzēšana: rokasgrāmata. Pūre : Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacija, 2007. 284 lpp.
3. Gailītis M.,Gailīte M. Augļu un dārzeņu kvalitātes novērtēšanas rokasgrāmata valsts inspektoriem. Rīga : Rigana, 2002. 96 lpp.
4. Plīse E. Dārzeņu kaitēkļi. Ozolnieki: LLKC, 2004. 98 lpp.
5. Apstādījumu veidotāju ceļvedis. Rīga, 2006 (izmantojami arī citu gadu izdevumi)
6. Latvijas ieteicamo krāšņumaugu sortiments: lakstaugi un rozes. Atb. red. S. Ieviņa. Rīga: Zinātne, 1991. 231 lpp.
7. Palmšēna I. Koki un krūmi: dārzkopja enciklopēdija. Rīga: Jumava, 2006. 237 lpp.

8. Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 452 lpp.

Papildliteratūra

1. Sudrabs J. 1960 Augļkopība. Rīga: LVI, 679. lpp (arī citi laidumi)
2. Skrīvele M., Ikase L. 2013. Latvijas ābeles. Rīga: Jumava, 136 lpp.
3. Kārkliņš J., Skrīvele M., Kaufmane E., Ikase L. 2007. Plūmju šķirnes. LVAI, Dobele, 204 lpp.
4. Kārkliņš J. 2004. Bumbieru šķirnes. Dobele, 299 lpp.
5. Ruisa S., Kaufmane E. 2008. Ķiršu, aprikožu un persiku šķirnes. Latvijas Pomoloģija, Izd. Latvijas Valsts Augļkopības institūts, 216 lpp.
6. Strautiņa S., Kalniņa I. 2019. Avenes un to audzēšana. Rīga: Jumava
7. Strautiņa S., Kaufmane E. 2011. Dobeles ceriņi. Rīga: Jumava, 96.lpp.
8. Skrīvele M., Rubauskis E., Strautiņa S. 2011. Augļu koku un ogulāju veidošana. Rīga: Zvaigzne ABC, 96.lpp.
9. Vēsturiskie dārzi. Šķirņu katalogs. Kviklys D., Gelvonauskiene D., Karkleliene R., Juškevičiene D., Dambrauskiene E., Uselis N., Lanauskas J., Ikase L., Lepse L., Kaufmane E., Feldmane D., Dēķena Dz., Zeipiņa S. Babtai: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras filialas Sodininkystės ir daržininkystės institutas, 2019. 175 p.
brīvpieejas informācijas avots: http://fruittechcentre.eu/sites/default/files/2019-03/skirnu_katalogs_elektroniska_versija_HG.pdf
10. Gough, Bob. An encyclopedia of small fruit [elektroniskais resurss] / Bob Gough. Binghamton, N.Y. : Haworth Food & Agricultural Products Press, 2007. 161 p.
11. Temperate and subtropical fruit production. D. I. Jackson, N. E. Looney (ed.). 2nd edition. UK: CABI Publishing, 2006. 332 p.

12. The Encyclopedia of Fruit and Nuts. J. Janick, R.E. Paull. (ed.). Wallingford, UK; Cambridge, MA: CAB International, 2008. 954 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Acta Horticulturae ISSN: 0567-7572
2. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences. brīvpieejas informācijas avots: https://content.sciendo.com/view/journals/prolas/prolas-overview.xml?tab_body=overview un konkrēti:
2017. gada 71. sējums Nr. 3: https://content.sciendo.com/view/journals/prolas/71/3/prolas.71.issue-3.xml
2013. gada 67. sējums Nr.2: https://content.sciendo.com/view/journals/prolas/67/2/prolas.67.issue-2.xml
3. Zinātniski praktisko konferenču “Līdzsvarota Lauksaimniecība” rakstu krājumi (brīvpieejas): http://www.lf.llu.lv/lv/lidzsvarota-lauksaimnieciba
4. Žurnāls "Agrotops"
5. “Profesionālā Dārzkopība” - e-žurnāls (brīvpieejas): http://fruittechcentre.eu/lv/profesionala-darzkopiba
6. Fruit Quarterly - e-žurnāls (brīvpieejas): http://nyshs.org/fruit-quarterly/past-issues/

7. Obstbau - https://www.obstbau.org/

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss Profesionālās bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība", kvalifikācija agronoms ar specializāciju laukkopībā.