Kursa kods LauZ3085

Kredītpunkti 4.50

Zirga un jātnieka sagatavošanas pamati

Zinātnes nozareDzīvnieku un piena lopkopības zinātne

Zinātnes apakšnozareLopkopība

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums28.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Iveta Kļaviņa-Blekte

Mg. biol.

Aizstātais kurss

LaukB007 [GDZLB002] Zirga un jātnieka sagatavošanas pamati

Kursa anotācija

Studenti tiek iepazīstināti ar jātnieku sagatavošanas principiem, līmeņiem un būtiskākajiem ietekmējošajiem faktoriem, atsevišķi apskatot jātnieka uzsēdi un tās nozīmi, kā arī zirga vadības līdzekļus. Uzmanība tiek pievērsta zirgu kustību biomehānikai, mācīšanās nosacījumiem, sagatavošanas principiem un līmeņiem. Studenti apgūst drošības principus saskarsmē ar zirgiem, prasmi izvēlēties un pareizi pielāgot darbam ar zirgu nepieciešamo inventāru.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst zināšanas zirga mācīšanās teorijas un kustību biomehānikas pamatos, kā arī par zirga sagatavošanas principiem un līmeņiem, ietverot kumeļa un jaunzirga sākotnējo apmācību, zirga sagatavošanu zem segliem darbam manēžā, ar kavaletēm, pāri šķēršļiem un apvidū; par jātnieka sagatavošanas līmeņiem, uzsēdes nozīmi darbā ar zirgiem (sekmīgi nokārtoti kontroldarbi par lekciju un praktisko darbu tēmām).
Studenti apgūst prasmi pielietot drošas saskares principus, atrodoties zirga tuvumā; izvēlēties un pielāgot konkrētajam uzdevumam darbā ar zirgu atbilstošu inventāru, ievērojot arī zirga eksterjera īpatnības; sagatavot zirgu treniņam; izveidot un attīstīt pareizu uzsēdi, identificēt, analizēt un labot savas un citu jātnieku uzsēdes kļūdas, kā arī pielietot pamata vadības līdzekļus atkarībā no uzdevuma un situācijas (praktisko iemaņu apguve praktiskajos darbos stallī).
Studiju kursa noslēgumā students ir kompetents iegūtās zināšanas un prasmes par zirga un jātnieka sākotnējo sagatavošanu pielietot savā tālākajā darbībā. (praktisko iemaņu apguve un sekmīgi nokārtoti kontroldarbi).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads jātnieka sagatavošanā. Vispārīgs raksturojums un ietekmējošie faktori. Sagatavošanas līmeņi.
2. Jātnieka uzsēde, tās nozīme, tipi un pielietojums. Cilvēka balsta un kustību aparāta raksturojums, individuālās atšķirības. Jātnieka stāvoklis zirga mugurā un ķermeņa kustību koordinēšana ar zirga kustībām.
3. Galvenās uzsēdes kļūdas, to cēloņi un risinājumi.
4. Zirga vadības līdzekļi, to mijiedarbība un pielietojums.
1. kontroldarbs: Jātnieka uzsēdes nozīme, uzsēdes tipu raksturojums, zirga vadības līdzekļu pielietojums vēlamās zirga reakcijas iegūšanai.
5. Ievads zirgu sagatavošanā. Zirgu sagatavošanas mērķis. Klasiskā zirgu sagatavošanas sistēma, sagatavošanas līmeņi.
6. Drošība saskarē ar zirgiem. Pareiza zirga kopšana un sagatavošana treniņam.
7. Zirgu daba. Zirgu maņas, raksturīgā uzvedība. Sociālās organizācijas tipi. Zirgu savstarpējā komunikācija, ķermeņa valodas nozīme, dažādu emocionālo stāvokļu galvenās pazīmes.
8. Zirgu mācīšanās teorija. Mācīšanās process, ietekmējošie faktori. Zirgu mācīšanās veidi: asociatīvā (operantā un klasiskā) un neasociatīvā mācīšanās. Mācīšanās teorijas praktisks pielietojums zirga apmācībā.
9. Zirga biomehānikas pamati. Zirga balsta un kustību aparāta uzbūve un anatomiski noteiktās kustību spējas. Saliekšanās un izstiepšanās muskuļu ķēdes, to darbības principi, nodrošinot biomehāniski pareizu stāju un kustības.
10. Atbilstoša zirgu sagatavošanas inventāra izvēle, ņemot vērā zirga eksterjeru un izmantošanas virzienu.
2. kontroldarbs: zirgu sagatavošamas mērķi un uzdevumi. Zirgu mācīšanās teorijas praktisks pielietojums. Biomehāniski pareizas zirga stājas un kustību raksturojums.
11. Kumeļa sākotnējā apmācība.
12. Zirga pamatsagatavošana. Iepazīstināšana ar apmācībai nepieciešamo inventāru un apkārtējo vidi. Darbs uz zemes: darbs rokās, kordā un brīvajās kustībās pār šķēršļiem. Zirga iejāšana.
13. Zirga sagatavošana zem segliem.
14. Darbs pār kavaletēm.
15. Darbs pār šķēršļiem.
16. Darbs apvidū.
3. Kontroldarbs: Kumeļa un zirga pamatsagatavošanas principi, metodes un vingrinājumi vispusīgai zirga fizisko spēju attīstīšanai.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi par lekciju un praktisko darbu tēmām.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgas literatūras studijas un mācībspēka konsultācijas par lekcijās un praktiskajos darbos apgūtajām tēmām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējumu (ieskaiti ar atzīmi) veido semestra laikā nokārtoto kontroldarbu vidējais vērtējums.

Obligātā literatūra

1. Von Dietze S. (2010) Balance in movement: How to achieve perfect seat. London: J.A.Allen. 224 p.
2. Klimke. R (2000) Basic Training of the Young Horse. – The Lyons Press. – 144 p.
3. McGreevy P., McLean A. (2010) Equitation Science. Chichester: Wiley – Blackwell, 314 p.
4. The Principles of Riding (2005) German National Equestrian Federation – Buchingham: Kenilworth Press. 192 p.

Papildliteratūra

1. The Horse (1997) / ed. Evans J. W. etc., New York: W. H. Freeman. 844 p.
2. Higgins G., Martin S. (2009) How Your Horse Moves: A unique visual guide to improving performance. David & Charles, 160 p.

Piezīmes

Izvēles studiju kurss Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības un Veterinārmedicīnas fakultāšu pamatstudiju studentiem.