Код курса LauZ3084

Кредитные пункты 4

Общее количество часов160

Kоличество часов лекций32

æоличество лабораторных работ32

Количество часов самостоятельной работы студента96

Дата утвеждения курса22.03.2021

Разработчики курса

author

Jānis Gailis

author

Biruta Bankina

Учебная литературa

1. Miezīte O. (2017) Meža aizsardzība. 2. daļa. Meža fitopatoloģija. Jelgava, studentu biedrība “Šalkone”, 175 lpp.
2. Bankina B., Bimšteine G. Exercises in Basic Plant Pathology [elektroniskais resurss]. Jelgava: LLU, 2017. 27 p.
3. Plīse E., Bičevskis M. Meža entomoloģija.- Jelgava.-2001.-294 lpp.

4. Plīse E. Kokaugu kaitēkļi. – Jelgava. – 2004. – 239. lpp.

Дополнительная литература

1. Tainter F.H., Baker F.A. Principles of forest pathology – John Wiley&Sons, INC.-1996.
2. Kaitēkļi un slimības kokaudzētavās. Rokasgrāmata. Izdevējs – A/S „Latvijas valsts meži”, 2006. – 128. lpp.
3. Rupais A. Kokaugu kaitēkļu sugu noteicējs pēc bojājumiem augļu dārzos un apstādījumos. – R.: Valsts Augu aizsardzības dienests, 1999.

4. Ozols G. Priedes un egles dendrofāgie kukaiņi Latvijas mežos. R.: Zinātne, 1985

Периодика и другие источники информации

1. Baltic forestry. [ tiešsaiste]. Vol. 1, no. 1 (1995)- Kaunas : Lithuanian Forest Research Institute. sēj. ISSN 1392-1355. [skatīts 08.12.2014.]. Pieejams: http://www.balticforestry.mi.lt/bf/index.php?option=com_content&view=category&id=14&Itemid=110
2. Forest pathology. ISSN: 1439-0329. [skatīts 08.12.2014.]. Pieejams Wiley datubāzē: http://dx.doi.org/10.1111/(ISSN)1439-0329
3. Journal of Applied Ecology : an official journal of the British Ecological Society. [tiešsaiste]. Vol. 1 (May 1964)- Oxford : Blackwell Scientific Publications, 1964- sēj. ISSN: 1365-2664. [skatīts 08.12.2014.]. Pieejams Wiley datubāzē: http://dx.doi.org/10.1111/(ISSN)1365-2664