Код курса LauZ3069

Кредитные пункты 1.50

Общее количество часов40

Kоличество часов лекций8

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

Количество часов самостоятельной работы студента24

Дата утвеждения курса16.03.2011

Разработчики курса

author

Ilmārs Dukulis

author

Ruslans Šmigins

Учебная литературa

1. Dukulis I. Lekcijas TF studentiem inženierdarba pamatos (2011) [tiešsaiste]. [skatīts 25.11.2011.] Pieejamas: http://www.llu.lv/tf/Ilmars_Dukulis/idp.htm
2. Garrison, Ervan G. A history of engineering and technology: artfull methods. – 2nd ed. – CRC Press ltd., 2004. – 348 p. (Pieejama pie kursa atbildīgā mācībspēka)

3. Holman J.P. Experimental methods for engineers: 6th edition. – McGraw-Hill, Inc., 2005. – 616 p. (Pieejama pie kursa atbildīgā mācībspēka)

Дополнительная литература

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel: mācību līdzeklis. – Rīga: Datorzinību centrs, 2003. – 352 lpp.
2. Prezentēšana: mācību līdzeklis [kompaktdisks]. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004.