Kursa kods LauZ3053

Kredītpunkti 4.50

Laukkopība

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums16.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author

Andris Bērziņš

Dr. agr.

author

Maija Ausmane

Dr. agr.

Priekšzināšanas

LauZ2046, Lauksaimniecības resursi

Kursa anotācija

Studenti apgūst zināšanas par laukkopību kā zinātni, pētniecības objektu un metodēm. Kursā iekļauti: zemkopības likumi; augu dzīves faktori, to praktiskās regulēšanas iespējas laukkopībā; nezāļu bioloģiskās īpatnība un klasifikācija; lauku un ražas nezāļainības novērtēšana, nezāļu ierobežošana; kultūraugu maiņas, augsekas un zemkopības sistēmas; kultūraugu vieta augsekā; augseku ieviešana un apgūšana,; augsnes apstrādes pamatojums; augsnes apstrādes veidi, paņēmieni, sistēmas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina kultūraugu maiņu, nezāļu sugas, to bioloģiskās īpatnības un nezāļu ierobežošanu, augsnes apstrādes sistēmas – 1. – 3. kontroldarbs.
2. Spēj atpazīt nezāļu sugas, novērtēt sējumu nezāļainību un izvēlēties optimālākos nezāļu ierobežošanas paņēmienus – laboratorijas darbi, kolokviji.

3. Prot novērtēt kultūraugu maiņas nepieciešamību un plānot augsnes apstrādi. Spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus un rast risinājumus dažādos apstākļos. Būs kompetenti vadīt darbus laukkopībā un/vai konsultēt zemniekus par laukkopības jautājumiem – laboratorijas darbi, kolokviji.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads: studiju kursa struktūra, sagaidāmie rezultāti, uzdevumi.
Laukkopības zinātniskie pamati:
2. Laukkopības pamatlikumi, to nozīme tehnoloģiju izvēlē
3. Augu augšanas faktori, to regulēšana laukkopībā – augu barības vielu režīms, to regulēšanas iespējas un paņēmieni, ūdens un gaisa režīmi, agrofitocenožu gaismas un temperatūras režīma regulēšana
Nezāles un to ierobežošana:
4. Jēdziens par nezālēm un to kaitīgumu, nezāļu kaitīguma robežsliekšņi; nezāļu bioloģiskās īpašības; klasifikācija.
5. Nezāļainība, tās noteikšanas metodes. Nezāļu ierobežošana – ierobežošanas pasākumi: tiešie – mehāniskie, ķīmiskie, fizikālie, bioloģiskie; netiešie – profilaktiskie, organizatoriskie, fitocenotiskie;
6. Nezāļu ierobežošanas metodes – provocēšanas, smacēšanas, mērdēšanas; integrētā nezāļu ierobežošana.

1. kontroldarbs: Nezāļu ierobežošana saskaņā ar to bioloģiskajām īpašībām.

Augsnes apstrādes veidi un sistēmas:
7. Ieskats augsnes apstrādes vēsturē; augsnes apstrādes pamatojums, uzdevumi un to izpilde;
8. Augsnes apstrādes tehnoloģiskās operācijas jeb procesi; augsnes apstrādes veidi un paņēmieni. 9. Augsnes pamatapstrādes veidi; augsnes virspusējās apstrādes veidi. Augsnes pamatapstrāde, pirmssējas apstrāde, pēcsējas apstrāde.
10. Augsnes apstrādes sistēmas, to iedalījums pēc audzējamajiem kultūraugiem. Konvencionālās augsnes apstrādes sistēmas, minimālās augsnes apstrādes sistēmas. Speciālās augsnes apstrādes sistēmas – erodēto augšņu, kūdras augšņu, pārmitru augšņu apstrāde.

2. kontroldarbs: Augsnes apstrādes sistēmas.

Augseku zinātniskie pamati:
11. Jēdziens par augsekām, ar tām saistīto terminu skaidrojums; augseku attīstības vēsture.
12. Kultūraugu maiņa, tās nepieciešamības cēloņi, organizācija;
13. Augseku sistēmas projektēšana.
14. Augsnes apstrāde un nezāļu ierobežošana augsekā.

3. kontroldarbs: Kultūraugu maiņas agronomiskā nozīme.

Lauksaimniecības sistēmas:
15. Ilgtspējīgās, konvencionālās, bioloģiskās.
16. Laukkopība kā lauksaimniecības sistēmas sastāvdaļa.

Laboratorijas darbi (32 h)
1. Nezāļu bioloģiskā klasifikācija – 1 h.
2. 2. Nezāļu sugu noteikšana pēc herbārijiem (79 sugas, latviskie un latīniskie nosaukumi un bioloģiskās grupas) (kolokvijs) - 4 h.
3. Nezāļu sēklu un sakņu sistēmu noteikšana (kolokvijs) – 4 h.
4. Nezāļu dīgstu noteikšana (kolokvijs) – 3 h.
5. Augsnes agrofizikālās īpašības, augsnes struktūra un tās ūdensizturība – 2 h.
6. Augsnes sakārtas un augsnes tilpummasas noteikšana - 4 h
7. Augsekas. Kultūraugu vieta augsekā - 2 h.
8. Augseku shēmu sastādīšana ar dažādiem uzdevuma nosacījumiem - 2 h
9. Rotācijas tabulu sastādīšana - 1 h.
10. Augseku organizācija. Teritorijas tehnoloģiskie apstākļi -1 h
11. Augseku sistēmu projektēšana - 3 h
12. Augsekas apgūšanas plāna, kontroltabulu sastādīšana – 2 h.
13. Augsnes auglības atražošanas vērtējums augsekā. Trūda bilance - 1 h.

14. Augsnes apstrādes un nezāļu ierobežošanas plāna sastādīšana – 2 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens.
Eksāmena uzdevumu veido tests par studiju kursā apgūto teorētisko vielu.
Visiem kolokvijiem un kontroldarbiem jābūt nokārtotiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgās literatūras studijas, laboratorijas darbu rezultātu izvērtēšana, nezāļu herbāriju, dīgstu un sēklu kolekcijas apgūšana, gatavošanās kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena uzdevuma vērtējuma un studiju kursa kontroldarbu un laboratorijas darbu kolokviju kumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba vai eksāmena testu var iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi.
Ja kontroldarbu vidējā atzīme ir vismaz „7”, eksāmena teorētisko testu var nepildīt un kā teorētiskā testa vērtējumam pielīdzināt vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu un kolokviju atzīmēm.

Obligātā literatūra

1. Lapiņš D., Kažotnieks J. (2000) Laukkopība.- Ozolnieki, LLKC, 247 lpp.
2. Klovāns J.,Kroģere R., Pogodins S., Rubenis J. (1983.) Zemkopība / S Pogodina red. - Rīga, Zvaigzne, 290 lpp.

3. Kroģere R. (1984.) Zemkopības praktikums. - Rīga, Zvaigzne, 120 lpp.

Papildliteratūra

1. Riekstiņš A. Laukkopība. Talsi. Valsts Graudaugu selekcijas institūts, 2008., 416 lpp.
2. Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā. (1999) - Jelgava, LLU.- 103 lpp.

3. Rubenis J., Lapiņš D. (1992.) Bioloģiskā zemkopība. - Rīga, LZB, 44 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agro Tops
2. Saimnieks LV
3. LLKIC materiāli par bruto peļņas aprēķinu zemnieku saimniecībās, tehnoloģiju pilnveidošanu laukkopībā.

4. Zinātnisko žurnālu un konferenču krājumu raksti

Piezīmes

Obligātais kurss. Lauksaimniecības fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma. „Lauksaimniecībā”, Agronoms ar specializāciju laukkopībā un dārzkopībā.