Kursa kods LauZ3014

Kredītpunkti 3

Netradicionālā dārzkopība

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums28.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Irina Sivicka

Mg. agr.

Kursa anotācija

Garšaugu un ārstniecības augu klasifikācija, agrobioloģiskais un saimnieciskais raksturojums, ģeneratīvā un veģetatīvā pavairošana, kultivēšana, šķirņu izvēles nosacījumi un ģenētisko resursu saglabāšanas metodes. Ēdamo ziedu, netradicionālo dārzeņu, kultivējamo sēņu bioloģiskās īpatnības, ekoloģiskās prasības un audzēšanas metodes. Netradicionālās produkcijas ražas novākšana, uzglabāšana un realizācija.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina garšaugu, aromātisko un ārstniecības augu, kultivējamo sēņu un netradicionālo dārzeņu audzēšanas tehnoloģijas, to kultivēšanai nepieciešamos resursus, saimniekošanas specializācijas izvēles nosacījumus – kontroldarbi, praktiskie darbi;
Prot izvēlēties piemērotāko audzēšanas tehnoloģiju, aprēķināt nozarei nepieciešamos resursus – praktiskie darbi;

Ir kompetenti izvērtēt ekoloģiskos un ekonomiskos apstākļus piemērotāka specializācijas virziena izvēlei – kontroldarbi, praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Netradicionālā dārzkopība kā lauksaimniecības virziens, specializācijas virziena izvēles nosacījumi, statistikas rādītāju analīze, nozares ekonomiskie aspekti. 2 stundas
2. Aromātiskie un ārstniecības augi, to klasifikācija, kultivēšanas vēsturiskie aspekti, saimnieciskā nozīme, agrobioloģiskais raksturojums, audzēšanas un pavairošanas metodes, ražas ievākšana, uzglabāšana un realizācija. Garšaugu pielietojuma dažādība. Ieskats ārstniecības augu kontraindikācijās. 4 stundas
3. Garšaugu ģenētiskie resursi, to saglabāšanas un izpētes nozīmība pasaulē un Latvijā. 1 stunda
4. Ēdamie ziedi, to audzēšanas, ievākšanas, uzglabāšanas un pielietojuma specifika. 2 stundas
5. 1. kontroldarbs. 1 stunda
6. Netradicionālie dārzeņi, to bioloģiskais un botāniskais raksturojums, uzturvērtība, audzēšanas vispārīgie principi un priekšnoteikumi, pavairošana, ražas novākšana un realizācija, ekonomiskais pamatojums. 2 stundas
7. Kultivējamās sēnes, to saimnieciski ekonomiskā nozīme un audzēšanas tehnoloģijas. Sēņu attīstībai nepieciešamie apstākļi un to nodrošināšana. 3 stundas
8. 2. kontroldarbs. 1 stunda

Praktiskie darbi – garšaugu iepazīšana
1. Garšaugu iepazīšana, ģeneratīvā un veģetatīvā pavairošana. 4 stundas
2. Garšaugu stādījumu plānošana. 4 stundas
3. Garšaugu un ārstniecības augu, ēdamo ziedu, netradicionālo dārzeņu audzēšanai nepieciešamo resursu plānošana, izmaksu aprēķināšana. 4 stundas
4. Kultivējamo sēņu audzēšanas risku analīze. 2 stundas

5. Austersēņu audzēšanas plānošana, telpas noslogojuma aprēķināšana. 2 stundas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.

Ieskaitei tiek pielaisti studenti, kas ieguvuši sekmīgu vērtējumu kontroldarbos, ir izstrādājuši un aizstāvējuši praktiskos darbus.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktisko darbu izstrāde pēc dotā uzdevuma, izmantojot papildmateriālus (izdales materiālus, zinātnisko literatūru un citus informācijas avotus), darbi tiek izstrādāti individuāli un prezentēti.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites gala vērtējums ir vidējā atzīme no studiju kursa laikā rakstītajiem kontroldarbiem un izstrādātajiem praktiskajiem darbiem.

Kontroldarbi un praktiskie darbi tiek vērtēti ar atzīmi.

Obligātā literatūra

1. Entrepreneurship in Rural Areas Through the Production and Exploitation of Medicinal and Aromatic Plants. Ed. by Bobit D. M., Ciufu M,m Ghinea V., Līcīte L. et al. Jelgava: LLU, 2018. 255 p.
2. Medicinal and Aromatic Plants. Agricultural, commercial, ecological, legal, pharmacological and Social Aspects. R. J. Borgers, L. E. Craker, D.Lange (eds.). Wageningen: Springer Netherlands, 2006. 312 p.

3. Žukauska I. Netradicionālā dārzkopība. Studiju materiāls. Jelgava: LLU, 2008. 123 lpp.

Papildliteratūra

1. Vaivare M., Lūkina B., Kučere A, Labas higiēnas prakses vadlīnijas kaltētu garšaugu, tējas un ārstniecības augu pirmapstrādei, pārstrādei un realizācijai bioloģiskajā lauksaimniecībā. Rīga: LBLA, 2006. 31 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Interneta resursi, dažādi informatīvie materiāli.
Nozares žurnāli: Dārzs un drava, Dārza pasaule, Profesionālā Dārzkopība u.c.

Zinātniskie žurnāli: Agronomy Research, Horticultural Science, Acta Horticulturae u.c.

Piezīmes

Profesionālā bakalaura studiju programma “Lauksaimniecība”, kvalifikācija “Agronoms ar specializāciju dārzkopībā”.