Kursa kods LauZ3005

Kredītpunkti 3

Lauksaimniecības likumdošana

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums24.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof. (Emeritus)

Dzidra Kreišmane

Dr. agr.

author pasn.

Laura Joma

Mg. paed.

Priekšzināšanas

LauZ2046, Lauksaimniecības resursi

Kursa anotācija

Vispārējā daļā studenti iegūst izpratni par likumdošanas procesu Latvijā, par sabiedrības iespēju iesaistīties un ietekmēt to. Uzņēmējdarbību ietekmējošā vispārējā normatīvo dokumentu bāze, finanšu jautājumus ietekmējošie normatīvi, lauksaimniecības uzņēmuma darbībai saistošie reglamentējumi. Studiju kursa speciālajā daļā ietverti jautājumi par LV un ES likumdošanas procesu lauksaimniecībā un normatīvo dokumentu izstrādāšanas kārtību. Lauksaimniecības biedrību iespēja ietekmēt šo procesu. Augkopības un lopkopības nozares un pārtikas drošību regulējošie normatīvie dokumenti. Savstarpējā atbilstība un atbalsata maksājumus regulējošie normatīvie dokumenti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst zināšanas par uzņēmējdarbības vispārīgajām prasībām lauksaimniecības uzņēmējdarbībā, lauksaimniecību regulējošo normatīvo dokumentu izstrādāšanas un apstiprināšanas gaitu, iesaistīto pušu atbildību un iespējām, galvenajām normatīvajos dokumentos noteiktajām normām.
Studenti iegūst prasmi orientēties normatīvo dokumentu klāstā un lietot tos konkrētās situācijās lauksaimniecības produkcijas ražošanas un aprites procesā, kā arī uzņēmumu attīstības iespēju izmantošanai. Studenti ir kompetenti novērtēt lauksaimnieciskās ražošanas un produkcijas aprites procesa dažādo posmu un darbību atbilstību normatīvajiem dokumentiem.
1. Pārzina uzņēmuma dibināšanas kārtību atkarībā no uzņēmējdarbības formas – 1. kontroldarbs
2. Pārzina vispārējās tiesību normu prasības uzņēmējdarbībā – 2. Kontroldarbs
3. Pārzina savstarpējās atbilstības prasības un nosacījumus to izpildīšanai lauksaimniecībā – elektroniski pildāms tests
4. Spēj sagatavot prezentācijas un informatīvos materiālus par normatīvajos dokumentos noteiktām prasībām studenta izvēlētā lauksaimniecības jomā – prezentācija seminārā

5. Pārzina lauksaimniecības nozari regulējošos normatīvos dokumentus – 3. kontroldarbs

Kursa saturs(kalendārs)

1. Uzņēmējdarbības likumdošanas process: normatīvo dokumentu hierarhija, likumu un MK noteikumu spēkā stāšanās
2. Uzņēmumu reģistrēšanu, dibināšanu un reorganizāciju reglamentējošā tiesiskā bāze.
3. Likumdošana par nodokļiem un nodevām. Nodokļu un nodevu sistēma LR, nodokļu maksātāju un administrētāju tiesības un pienākumi.
1. kontroldarbs: Uzņēmuma reģistrēšanas un dibināšanas process.
4. Finanšu uzskaiti un analīzi reglamentējošie dokumenti.
5. Likums Par grāmatvedību. Valsts obligātās sociālās iemaksas, to iemaksas kārtību nosakošie normatīvi.
6. Darba tiesības reglamentējošā normatīvā bāze. Darba likums. Būvniecības likumdošana.
7. Preču tirdzniecību un reklamēšanu nosakošā normatīvā bāze. Patērētāju tiesību aizsardzība.
8. Lauksaimniecības uzņēmumiem saistošie apdrošināšanas normatīvi.
2. kontroldarbs: vispārējā uzņēmējdarbību reglamentējošie normatīvie akti.
9. Galvenie lauksaimniecības nozari reglamentējošie normatīvie dokumenti
10. Lauksaimniecības un lauku attīstības likums, likuma mērķis un saturs.
11. Savstarpējās atbilstības prasības Latvijā un normatīvo dokumentu ietvars.
Tests: Savstarpējās atbilstības prasības un nosacījumi to izpildīšanai
12. Augkopības nozares normatīvo aktu bāze.
13. Tiesiskais pamats lopkopībai un ciltsdarbam.
14. Kvalitātes politika. Bioloģisko lauksaimniecību regulējošie ES un LR normatīvie akti
Seminārs: referāta prezentācija par normatīvajos dokumentos noteiktām prasībām studenta izvēlētā lauksaimniecības jomā.
15. Lauksaimniecības atbalstu regulējošie normatīvie dokumenti
16. Traktortehnikas izmantošanu regulējošie normatīvie akti.

3. kontroldarbs: lauksaimniecības nozari regulējošie normatīvie dokumenti

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Ieskaites uzdevumu veido:
1. Semestra laikā izpildīti kontroldarbi;
2. tests par studiju kursā apgūto teorētisko vielu;
3. praktiskie uzdevumi un to prezentācija par studiju kursā apgūtajām tēmām;
4. referāts un tā prezentācija par normatīvajos dokumentos noteiktām prasībām studenta izvēlētā lauksaimniecības jomā.
Visiem kontroldarbiem, testiem, referātam un praktiskajiem darbiem jābūt ieskaitītiem.

Kavēto praktisko darbu izstrāde LLU noteiktā kārtībā, nenokārtoto kontroldarbu atkārtota kārtošana pasniedzēja noteiktā laikā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Interneta materiālu studijas par lauksaimniecības nozari reglamentējošiem normatīviem aktiem.
Referāta sagatavošana un prezentēšana.

Gatavošanās testiem un kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējums ir vidējā atzīme no studiju kursa vispārīgās un speciālās daļas novērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Komerclikums. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 158/160(2069/2071), 04.05.2000, „Ziņotājs”, 22, 22.11.2001 [Tiešsaiste][skatīts 18.10.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=5490
2. Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību. Publicēts: Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 6/7, 13.02.1992. [Tiešsaiste][skatīts 18.10.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=72428
3. Par nodokļiem un nodevām. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 26, 18.02.1995.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 7, 13.04.1995. [Tiešsaiste][skatīts 18.10.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam
4. Lauksaimniecības un lauku attīstības likums. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 64, 23.04.2004.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 10, 29.04.2004. [Tiešsaiste][skatīts 30.09.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=87480
5. Augu aizsardzības likums. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 388/399, 30.12.1998.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2, 28.01.1999. [Tiešsaiste][Skatīts 30.09.2019] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=51662

6. Pārtikas aprites uzraudzības likums. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 60/61, 06.03.1998.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 7, 02.04.1998. [Tiešsaiste][skatīts 30.09.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=47184

Papildliteratūra

1. Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas mājaslapa. [Tiešsaiste][skatīts 30.09.2019.]. Pieejams: http://llka.lv/noderiga-informacija/likumdosana/

2. Lauksaimnecības biedrību mājaslapas

Periodika un citi informācijas avoti

1. Savstarpējā atbilstība. [Tiešsaiste][skatīts 30.09.2019.]. Pieejams: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/savstarpeja-atbilstiba/
2. Interneta resursi: www.vaad.gov.lv; www.lad.gov.lv; www.zm.gov.lv; www.pvd.gov.lv

3. Publikācijas par izmaiņām un skaidrojumu lauksaimniecības regulējumā nozares žurnālos “Saimnieks LV”, “Agrotops”, “Latvijas lopkopis” u.c.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss LF profesionālās bakalaura studiju programmas „Lauksaimniecība” pilna laika studentiem 4. semestrī un nepilna laika studentiem 6. semestrī.