Kursa kods LauZ2058

Kredītpunkti 1.50

Ģeoloģija un augsnes zinātne II

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author

Roberts Vucāns

Dr. agr.

Aizstātais kurss

LaukB005 [GLMEB004] Ģeoloģija un augsnes zinātne II

Kursa anotācija

Tiek sniegtas zināšanas par augsni - tās izcelšanos, veidošanos, attīstību, īpašībām, klasifikāciju, ekoloģiskām funkcijām. Studiju kursa apguves mērķis ir iepazīt augsni, lai racionāli to izmantotu un aizsargātu to kā svarīgu un neaizstājamu ekosistēmas sastāvdaļu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti gūst zināšanas par augsni, tās izcelšanos, veidošanos, attīstību, īpašībām, klasifikāciju, ekoloģiskām funkcijām. Apgūst prasmes augšņu morfoloģijā, fizikālā un ķīmiskā analīzē. Izstrādā iemaņas augsnes apstākļu novērtējumā un patstāvīgu lēmumu pieņemšanā dažādos ar augsnes tematiku saistītos jautājumos, spējā sniegt konsultācijas nespeciālistiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads.
2 Augsnes veidošanās faktori.
3 Augsnes organiskā viela.
4 Augsnes ķīmiskais sastāvs.
5 Augsnes koloidālās īpašības.
6 Augsnes šķīdums.
7 Augsnes struktūra.
8 Augsnes morfoloģiskās īpašības.
9 Augsnes vispārējās fizikālās un fizikāli-mehāniskā īpašības.
10 Augsnes termofizikālās un aerofizikālās īpašības.
11 Augsnes hidrofizikālās īpašības.
12 Augsnes ģenēze un evolūcija.
13 Augsnes profila uzbūve.
14 Augsnes klasifikācija.
15 Latvijas augsnes.
16 Augsnes degradācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudījuma veids ieskaite ar atzīmi. Sekmīgi jābūt uzrakstiem 2 kontroldarbiem, ieskaitītiem visiem laboratorijas darbiem. Akumulējošas ieskaites atzīmes saņemšanai kontroldarbu vērtējumu summai jābūt lielākai par 12 punktiem (ja zemāks - rakstisks pārbaudījums visas programmas ietvaros).

Obligātā literatūra

1. Nikodemus O., Kārkliņš A., Kļaviņš M., Melecis V. Augsnes ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 254 lpp.
2. Latvijas augšņu noteicējs. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2009. 240 lpp.
3. Augsnes diagnostika un apraksts. Sast. A. Kārkliņš. Jelgava: LLU, 2008. 336 lpp.
4. Ģeoloģija, augsne, agroķīmija: Metodiskie norādījumi mācību praksei. Prof. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2008. 88 lpp.

Papildliteratūra

1. Stinkule A., Kļaviņš M. Ģeoķīmijas pamati. Rīga: LU, 2000. 255 lpp.
2. Encyclopedia of Soils in the Environment. Ed. in chief D. Hillel. Amsterdam ... [etc.]: Elsevier Academic Press, 2005. Vol. I: 548 p.; vol. II: 542 p., vol. III: 570 p., vol. IV: 459 p.
3. Soil Atlas of Europe. European Soil Bureau Network, European Commission. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005. 128 p.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai Vide un ūdenssaimniecība.