Kursa kods LauZ2056

Kredītpunkti 3

Ģeoloģija un augsnes zinātne

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums05.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Aldis Kārkliņš

Dr. habil. agr.

Aizstātais kurss

LaukB002 [GLMEB001] Ģeoloģija un augsnes zinātne

Kursa anotācija

Ģeoloģijas pamati. Zemes garozas sastāvs. Ģeoloģiskie procesi. Ģeomorfoloģijas un hidroģeoloģijas pamati. Augsnes veidošanās procesa vispārējā shēma un augsnes veidošanās faktori. Augsnes profila veidošanās. Augsnes morfoloģiskās pazīmes. Augsnes minerālā un organiskā daļa. Humusa veidošanās, sastāvs, uzbūve un īpašības. Augsnes reakcija un buferspēja. Augsnes vispārējās fizikālās, fizikālimehāniskās un termofizikālās īpašības. Augsnes auglība, ģenēze un klasifikācija. Latvijas augsnes. Augsnes degradācija un iekultivēšana. Augsnes kartēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa novērtējums notiek trīs līmeņos:
1. Katras lekcijas noslēgumā tiek rakstīts tests. Atbildot pareizi uz 80% testa jautājumu (kumulatīvi), iespējamais kursa novērtējums ir 4 balles.
2. Ja testos pareizi atbildēts uz mazāk nekā 80% jautājumu vai vēlas palielināt novērtējumu, kārto rakstisko ieskaiti. Maksimālais iespējamais punktu skaits 6.

3. Ja testos un ieskaitē nav izdevies savākt nepieciešamo punktu skaitu vai ja vēlas palielināt novērtējumu, kārto mutisko ieskaiti. Maksimālais iespējamais punktu skaits 10.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Lekcija “Zemes garozas veidošanās, ķīmiskais sastāvs, ģeoloģiskie procesi I”.
2. Lekcija “Iežu veidošanās, ģeoloģiskie procesi II”.
3. Lekcija “Iežu veidošanās, ģeoloģiskie procesi III”.
4. Lekcija “Augsnes veidošanās faktori I”.
5. Lekcija “Augsnes veidošanās faktori II”.
6. Lekcija “Augsnes adsorbcijas komplekss”.
7. Lekcija “Augsnes adsorbcijas komplekss, tā loma augsnes veidošanās procesos”.
8. Lekcija “Augsnes veidošanās procesi I”.
9. Lekcija “Augsnes veidošanās procesi I”.
10. Lekcija “Latvijas augšņu klasifikācijas sistēma”
11. Lekcija “Hidromorfas augsnes”.
12. Lekcija “Automorfas augsnes I”.
13. Lekcija “Automorfas augsnes II”.
14. Lekcija “Pushidromorfas augsnes I”.
15. Lekcija “Pushidromorfas augsnes II”.
16. Lekcija “Augšņu kartēšana”.

Laboratorijas darbi:
1. Laboratorijas darbs “Augsnes skeletainības noteikšana”.
2. Laboratorijas darbs “Augsnes aktīvā un apmaiņas skābuma noteikšana”.
3. Laboratorijas darbs “Augsnes organiskās vielas noteikšana”.
4. Laboratorijas darbs “Augsnes fosfora un kālija noteikšana”.
5. Laboratorijas darbs “Augsnes morfoloģija I”.
6. Laboratorijas darbs “Augsnes morfoloģija II”.
7. Laboratorijas darbs “Augsnes morfoloģija III”.
8. Laboratorijas darbs “Augsnes morfoloģija IV”.
9. Laboratorijas darbs “Augsnes morfoloģija V”.
10. Laboratorijas darbs “Augsnes morfoloģija VI”.
11. Laboratorijas darbs “Augsnes tilpummasas noteikšana”.
12. Laboratorijas darbs “Augsnes maksimālās mitrumietilpības noteikšana”.
13. Laboratorijas darbs “Augsnes apakštipa noteikšana I”.
14. Laboratorijas darbs “Augsnes apakštipa noteikšana II”.
15. Laboratorijas darbs “Augsnes apakštipa noteikšana III”.
16. Laboratorijas darbs “Augsnes analīžu interpretēšana”.

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudījuma veids - ieskaite ar atzīmi. Jābūt sekmīgi uzrakstītiem 2 kontroldarbiem, ieskaitītiem visiem laboratorijas darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi gatavo atbildes uz pasniedzēja izvirzītajiem jautājumiem saistībā ar lekciju tematiku. Patstāvīgi pabeidz un iesniedz laboratorijas darbu protokolus.

Obligātā literatūra

1. Latvijas augšņu noteicējs. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2009. 240 lpp.
2. Augsnes diagnostika un apraksts. Sast. A. Kārkliņš. Jelgava: LLU, 2008. 336 lpp.
3. Ģeoloģija, augsne, agroķīmija: Metodiskie norādījumi mācību praksei. Prof. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU, 2008. 88 lpp.
4. Kārkliņš A. Zeme, augsne, mēslojums: Terminu skaidrojošā vārdnīca. Jelgava: LLU. 2012. 477 lpp.

Papildliteratūra

1. Soil Atlas of Europe. European Soil Bureau Network, European Commission. 2005. 128 p.
2. Soil Atlas of the Northern Circumpolar Region. European Soil Bureau Network, European Commission. 2010. 144 p.
3. European Atlas of Soil Biodiversity. European Soil Bureau Network, European Commission. 2010. 128 p.

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas ″Zemes ierīcība un mērniecība″ pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijas.