Kursa kods LauZ2050

Kredītpunkti 4.50

Putnkopība

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums02.04.2019

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Aiga Nolberga-Trūpa

Dr. agr.

author pasn.

Dace Bārzdiņa

Mg. agr.

Aizstātais kurss

LauZB027 [GLAUB027] Putnkopība

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina studentus ar tēmām, kas saistītas ar mājputnu stāvokli Latvijā, mājputnu bioloģiskajām un saimnieciski derīgajām īpašībām, mājputnu šķirņu un krosu raksturojumu, to izvēli olu un gaļas ražošanai. Studenti iegūst zināšanas par mājputnu ēdināšanu, audzēšanu, mājputnu bioloģiskajām un saimnieciski derīgajām īpašībām augstvērtīgas un ekonomiski izdevīgas putnkopības produkcijas ražošanā, labturības prasībām un tehnoloģiskiem risinājumiem putnkopības nozarē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti prot orientēties mājputnu šķirņu un krosu izvēlē, ēdināšanā un labturībā. Studenti prot izmantot literatūru un zināšanas ekonomiski izdevīgas putnkopības produkcijas ieguvē, kā arī studenti apgūst mājputnu audzēšanas un ēdināšanas tehnoloģijas, produkcijas un tās kvalitātes vērtēšanas principus. Sekmīgi nokārtoti kontroldarbi. Studenti iegūst prasmes izvērtēt, izskaidrot un diskutēt par jautājumiem putnkopības nozarē. Praktisko darbu sekmīga izstrāde. Rezultātā izglītojamie ir kompetenti izvēlēties konkrētiem ražošanas apstākļiem piemērotāko putnu šķirni, audzēšanas un ēdināšanas tehnoloģiju, analizēt iegūtās produkcijas kvalitāti. Sekmīgi nokārtots eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Putnkopības stāvoklis Latvijā. Putnkopības tautsaimnieciskā nozīme. Mājputnu izcelšanās. (L- 3 h; Pr.d. -3 h)
2. Mājputnu šķirņu klasifikācija, to raksturojums. Piemērotākās sugas, šķirnes un krosi olu un gaļas ražošanai. (L- 3 h; Pr.d. -3 h)
3. Mājputnu anatomija un fizioloģija, tās saistība ar produktivitāti. Mājputnu konstitūcija un eksterjers. (L- 3 h; Pr.d. -3 h)
4. Selekcijas nozīme putnkopībā. Mājputnu bioloģiskās un produktīvās jeb saimnieciski derīgās īpašības. (L- 3 h; Pr.d. -3 h) 1. kontroldarbs par mājputnu audzēšanu, bioloģiskajām un saimnieciski derīgajām īpašībām.
5. Mājputnu ēdināšanas īpatnības un pamatprincipi. Atsevišķu barības vielu nozīme mājputnu ēdināšanā. (L- 3 h; Pr.d. -3 h)
6. Barības līdzekļi un barības piedevas, to izmantošana mājputnu ēdināšanā. (L- 3 h; Pr.d. -3 h)
7. Inkubācija, tās tehnoloģiskās īpatnības. Pārtikas olu ražošanas tehnoloģijas. Profilaktiskie pasākumi mājputnu fermā. (L- 3 h; Pr.d. -3 h)
8. Mājputnu gaļas ražošanas tehnoloģijas. Mājputnu gaļas kvalitātes novērtēšana ( L- 3 h; Pr.d. -3 h) 2. kontroldarbs par mājputnu ēdināšanas pamatprincipiem un produkcijas ražošanas tehnoloģijām.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai studenti studiju kursā varētu kārtot gala pārbaudījumu – eksāmenu, studentiem jāizpilda studiju kursa noteiktais darba apjoms, kontroldarbi par noteiktām lekciju tēmām, praktisko darbu ieskaite atbilstoši studiju kursa specifikai, saņemot pozitīvu vērtējumu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Katra praktiskā darba laikā studenti saņem individuālus uzdevumus, kurus nepieciešams izpildīt un aizstāvēt. Putnkopības praktiskajos darbos studenti izpilda 3 patstāvīgos darbus, kurus ievieto e-studijās un izpilda e-studijās praktisko darbu ieskaites.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Sekmīgs vērtējums kontroldarbā un eksāmenā. Izstrādātos praktiskos darbus novērtē atbilstoši individuālā uzdevumā noteiktajai vērtēšanas kārtībai.

Obligātā literatūra

1. Pieci B. un L. Pieci. Vistkopība. Zvaigzne ABC. 2011. 95.lpp.
2. Ozola E., Līkopa M., Nudiens J. Putnkopība. Rīga. Zvaigzne. 1990. 295.lpp.
3. Latvietis J. Lopbarība. SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Ozolnieki. 2013. 308.lpp.
4. Grīslis Z., Garkāvijs F., Sprūžs J. Lopkopība. Rīga, Zvaigzne. 2001. 356 .lpp.
5. Lauksaimniecības dzīvnieki un to produkcija bioloģiskajā lauksaimniecībā. Monogrāfija. Sigulda. Sigra. 2006. 159-213.lpp.

Papildliteratūra

1. Mājputnu avīze. Lauku Avīze. 1998. 77.lpp.
2. Энциклопедия домашнего птицеводства. Mockba: Клуб семейного досуга, 2010. 352 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dzīvā sēta. Lauku Avīzes Tematiskā avīze.Nr.1 (174), ISSN: 1407-4338. Rīga. 2010. 62.lpp.
2. Latvijas Lopkopis. Ozolnieki. LLKC. Apgāds.
3. Praktiskais Latvietis. Latvijas Mediji. ISSN 14073358.
4. Приусадебное хозяйство. Москва: Сельская новь.
5. Птицеводство.Общество с ограниченной ответственностью "Авиан"/ ISSN: 0033-3239. Москва. Но 1, 2010. 52.с
6. Poultry Science. ISSN: 0032-5791.

Piezīmes

Obligāts kurss LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai lauksaimniecībā ar kvalifikāciju ciltslietu zootehniķis.