Kursa kods LauZ2044

Kredītpunkti 3

Laukkopības pamati

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums17.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Gundega Putniece

Dr. agr.

author

Andris Bērziņš

Dr. agr.

author

Maija Ausmane

Dr. agr.

Priekšzināšanas

LauZ2046, Lauksaimniecības resursi

Kursa anotācija

Studenti apgūst laukkopības pamatlikumus, augu dzīves faktorus, to praktiskās regulēšanas iespējas laukkopībā. Nezāļu bioloģiskā īpatnības, klasifikāciju un ierobežošanu. Lauku un ražas nezāļainības novērtēšanu. Jēdziens par kultūraugu maiņu, augsnes apstrādes pamatojumu, augsnes apstrādes veidus un paņēmienus, augsnes apstrādes sistēmas. Laukkopības sistēmas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Studenti pārzina laukkopības likumus un augu dzīves faktorus, apgūst prasmes pazīt nezāļu sugas, novērtēt sējumu nezāļainību, izvēlēties optimālākos nezāļu ierobežošanas paņēmienus - 1. kontroldarbs.
2. Studenti prot novērtēt kultūraugu maiņas nepieciešamību, plānot augsnes apstrādi, prot, noteikt galvenās augsnes agrofizikālās īpašības - 2., 3. kontroldarbs.
3. Spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus dažādos apstākļos.

4. Studenti būs kompetenti vadīt darbus laukkopībā vai sniegt konsultācijas zemniekiem par laukkopības jautājumiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads studiju kursā.
2. Laukkopības likumi. Augu dzīves faktori.
3. Nezāļu bioloģiskā klasifikācija. Galveno, Latvijā izplatītāko nezāļu sugu un bioloģisko grupu raksturojums.
4. Nezāļu ierobežošanas veidi un paņēmieni (provocēšana, smacēšana, mērdēšana).
5. Herbicīdi, to klasifikācija. Herbicīdu vispārējie lietošanas noteikumi.

1. kontroldarbs par iepriekš apgūtajiem tematiem (1. - 5. punkts).

6. Augu maiņa un augsekas laukkopības sistēmās.
7. Augu maiņa. Kultūraugu maiņas nepieciešamības bioloģiskie, fizikālie, ķīmiskie un ekonomiskie cēloņi.
8. Kultūraugu maiņas pamatojums. Kultūraugu piemērotākie priekšaugi un pēcaugi.
9. Agrotehnisko pasākumu plāns augu maiņas sistēmā.

2. kontroldarbs par iepriekš apgūtajiem tematiem (6. - 9. punkts).

10. Augsnes agrofizikālās īpašības, augsnes struktūra, tās ūdensizturība.
11. Augsnes sakārta, tilpummasa un blīvums.
12. Augsnes apstrādes veidi, paņēmieni un to tehnoloģiskie procesi.
13. Augsnes apstrādes sistēmu klasifikācija un diferencējošie faktori.
14. Augsnes pēcsējas apstrādes sistēmu izpildes kvalitātes nozīme augu dzīves faktoru regulēšanā.
15. Augsnes auglības atražošanas vērtējums augsekā. Trūda bilance.
16. Lauksaimniecības sistēmas, to iedalījums.

3. kontroldarbs par iepriekš apgūtajiem tematiem (10. - 16. punkts).

Laboratorijas darbu saraksts (16 h).
1. Nezāļu bioloģiskā klasifikācija.
2. Nezāļu dīgstu apgūšana - 2 h.
3. Nezāļu sēklu un sakņu sistēmu apgūšana - 2 h.
4. Teritorijas tehnoloģiskie apstākļi. Kultūraugu vieta augu maiņā - 2 h.
5. Kultūraugu izvietojums dažādās zemes noderīguma grupās - 2 h.
6. Augsekas. Augseku shēmu sastādīšana - 2 h.
7. Augsnes struktūra.
8. Augsnes sakārtas noteikšana. Augsnes penetrometriskās pretestības noteikšana - 2 h.

9. Augsnes apstrādes un nezāļu ierobežošanas plāna sastādīšana augsekai - 2 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāuzraksta trīs kontroldarbi ar atzīmi pēc noteiktu tēmu apgūšanas. Katrā kontroldarbā trīs teorētiskie jautājumi.
Jāizstrādā un jāatbild laboratorijas darbi.
Kavēto laboratorijas darbu izstrāde LLU noteiktā kārtībā, nenokārtoto kontroldarbu atkārtota kārtošana docētāja noteiktā laikā.
Rakstisks eksāmens studiju kursa noslēgumā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras studijas.
Laboratorijas darbu rezultātu apstrāde un noformēšana.
Gatavošanās kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena atbilžu vērtējuma un studiju kursa kontroldarbu kumulatīvā vērtējuma.
Studenti, kuriem šī studiju kursa kontroldarbu atzīmes vidēji ir vismaz 7, rakstisko eksāmenu var nekārtot un kā vērtējumu saņemt vidējo aritmētisko no studiju kursā paveikto darbu atzīmēm.
Lai varētu eksāmenu kārtot, visiem darbiem, kurus vērtē ar atzīmi, jābūt nokārtotiem vismaz ar 4 ballēm. Neieskaitītie darbi jākārto atkārtoti līdz tiek novērtēti pozitīvi.
Kontroldarbus vērtē ar atzīmi 10 ballu skalā. Laboratorijas darbus ar ieskaitīts vai neieskaitīts.

Obligātā literatūra

1. Horn R., Fleige H., Peth S., Peng X. (2006). Soil Management for Sustainability. Advances in Geoecology 38. Germany: Reiskirchen. 497 p.
2. Kārkliņš A. (2012). Zeme, augsne, mēslojums: Terminu skaidrojošā vārdnīca. Jelgava: LLU. 477 lpp.
3. Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā (1999). Jelgava: LLU. 103 lpp.
4. Lapiņš D., Kažotnieks J. (2002). Laukkopība. Ozolnieki: LLKC. 247 lpp.
5. Reeder R. (2000). Conservation Tillage Systems and Management. Second edition. Iowa: Iowa State University. 270 p.

Papildliteratūra

1. Heyland K.U. (1991). Integrierte Pflanzenproduktion (System und Organisation). Stuttgart: Ulmer. 296 S.
2. Lapiņš D. (1998). Nezāles, un to apkarošana. Jelgava: LLKC. 135 lpp.
3. Lapiņš D., Kažotnieks J. (1998). Augsnes apstrāde. Ozolnieki: LLKC. 97 lpp.
4. Lapiņš D., Lejiņa B. (1997). Augsekas. Ozolnieki: LLKC. 80 lpp.
5. Rubenis J., Lapiņš D. (1992). Bioloģiskā zemkopība. Rīga: LZB. 44 lpp.

6. Воробьев С.А., Каштанов А.Н., Лыков А.М., Макаров И.П. (1991). Земледелие. Под ред. С.А. Воробьева. М.: Агропромиздат. 527 с.

Periodika un citi informācijas avoti

Žurnāli:
Agro Tops

Saimnieks LV

Piezīmes

Obligātais kurss LF profesionālai bakalaura studiju programmai "Lauksaimniecība" kvalifikācijas "Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs" ieguvei