Kursa kods LauZ2040

Kredītpunkti 6

Augsnes zinātne un agroķīmija

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums04.12.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Adrija Dorbe

Mg. agr.

author prof. (Emeritus)

Aldis Kārkliņš

Dr. habil. agr.

author

Ināra Līpenīte

Dr. agr.

Priekšzināšanas

LauZ2046, Lauksaimniecības resursi

Kursa anotācija

Studenti gūst priekšstatu par augsnes funkcijām, īpašībām, auglību un ielabošanas pasākumiem, par augu barošanos, mēslošanas līdzekļiem un to pielietošanu. Tiek apskatīti augšņu agroķīmiskās izpētes, degradācijas un augšņu klasifikācijas jautājumi. Studenti apgūst mēslošanas sistēmas izstrādes pamatprincipus un tās efektivitātes novērtēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Spēj noteikt augsnes morfoloģiskās īpašības – praktiskie darbi
2. Spēj veikt augsnes fizikālo un ķīmisko īpašību noteikšanu. Ir kompetence izvērtēt un interpretēt iegūtos rezultātus - laboratorijas darbi
3. Ir zināšanas un prasmes augsnes diagnostikā. Spēj veikt augsnes diagnostiku un klasifikāciju – laboratorijas un praktiskie darbi
4. Pārzina augsnes veidošanos faktorus, tās fizikālās, ķīmiskās un bioloģiskās īpašības. Ir izpratne par augsnes organisko vielu un tās veidošanos. Zināšanas par augsnes ūdeni. – 1. kontroldarbs.

5. Pārzina augsnes zinātnē un agroķīmija lietotās mērvienības, spēj tās savstarpēji salīdzināt – praktiskie darbi
6. Spēj novērtēt augsnes reakciju un izvēlēties atbilstošu kaļķošanas materiālu un tā devu pēc dažādām metodēm – laboratorijas un praktiskie darbi
7. Pārzina augsnes agroķīmisko īpašību noteikšanas principus. Spēj izvērtēt augsnes pēc noteiktajām agroķīmiskajām īpašībām. – praktiskie darbi
8. Pārzina augsnes kaļķošanas pamatprincipus un tehnoloģijas Zina augsnes agroķīmiskās īpašības, to nozīmi augu barošanās. Pārzina augu barošanas pamatprincipus. Ir izpratne par rūpnieciski ražotajiem minerālmēsliem. Pārzina dažādus organisko mēslojumu veidus, to nozīmi un pielietojumu lauksaimnieciskajā ražošanā. - 2. kontroldarbs.

9. Pārzina plašāk lietotos minerālmēslus. Spēj raksturot to fizikālās un ķīmiskās īpašības, skaidrot to pielietojumu – praktiskie un laboratorijas darbi
10. Spēj aprēķināt nepieciešamo minerālmēslu daudzumu dažādiem kultūraugiem - praktiskie darbi
11. Spēj aprēķināt organiskā mēslojuma plānoto daudzumu. Noteikt kūtsmēslu krātuves ietilpību. Spēj izvērtēt un noteikt organiskā mēslojuma lietojuma nepieciešamību un daudzumu, ievērojot kultūraugu īpatnības un vides prasības - praktiskie darbi
12. Pārzina minerālmēslu un organisko mēslošanas līdzekļu pielietotajās tehnoloģijās. Ir kompetenti izvēlēties minerālmēslus kultūraugu mēslošanai. Prot plānot mēslošanas līdzekļu lietošanu. Zina minerālmēslu un organisko mēslošanas līdzekļu lietošanas agronomiskās un ekoloģiskās prasības. Ir izpratne par augsnes degradāciju. - 3. kontroldarbs.

13. Pārzina augu barības elementu bilances aprēķinu principus - praktiskie darbi
14. Spēj noteikt lietoto mēslošanas līdzekļu lietošanas agronomisko un ekonomisko efektivitāti - praktiskie darbi

15. Spēj sagatavot prezentāciju par kultūrauga mēslošanas īpatnībām, argumentēt savu viedokli - praktiskie darbi

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas (24 h)
1. Augsnes veidošanās faktori un procesi.
2. Augsnes sastāvs un fizikālās īpašības.
3. Augsnes bioloģija. Augsnes organiskā viela.
4. Augsnes ūdens veidi, to pieejamība augiem.
5. Augsnes ķīmiskās īpašības.
Pārzina augsnes veidošanos faktorus, tās fizikālās, ķīmiskās un bioloģiskās īpašības. Ir izpratne par augsnes organisko vielu un tās veidošanos. Zināšanas par augsnes ūdeni – 1. kontroldarbs.

6. Augsnes kaļķošana.
7. Augsnes agroķīmiskā izpēte.
8. Augsnes auglība un augu barošanās.
9. Minerālmēsli.
10. Organiskie mēslošanas līdzekļi, to lietošana.
Pārzina augsnes kaļķošanas pamatprincipus un tehnoloģijas Zina augsnes agroķīmiskās īpašības, to nozīmi augu barošanās. Pārzina augu barošanas pamatprincipus. Ir izpratne par rūpnieciski ražotajiem minerālmēsliem. Pārzina dažādus organisko mēslojumu veidus, to nozīmi un pielietojumu lauksaimnieciskajā ražošanā. - 2. kontroldarbs.

11. Mēslošanas sistēmas.
12. Mēslošanas līdzekļu lietošanas tehnoloģijas un efektivitāte.
13. Augsne, mēslojums un vides kvalitātes.
14. Augsnes degradācija.
15. Augšņu klasifikācija, kartēšana, zemes vērtēšana.
Pārzina minerālmēslu un organisko mēslošanas līdzekļu pielietotajās tehnoloģijās. Ir kompetenti izvēlēties minerālmēslus kultūraugu mēslošanai. Prot plānot mēslošanas līdzekļu lietošanu. Zina minerālmēslu un organisko mēslošanas līdzekļu lietošanas agronomiskās un ekoloģiskās prasības. Ir izpratne par augsnes degradāciju. - 3. kontroldarbs.

Laboratorijas darbu darbi (24 h)
1. Augsnes analīze. Augsnes skeleta noteikšana.
2. Aktīvā un apmaiņas skābuma noteikšana.
3. Augsnes ūdensizturīgas struktūras noteikšana.
4. Augiem izmantojamā fosfora un kālija noteikšana augsnē.
5. Augsnes diagnostika. Augsnes morfoloģiskās pazīmes. Augsnes krāsa, granulometriskais sastāvs (lauka metode), struktūra, sakārta, jaunveidojumi, lipīgums un plastiskums.
6. Augsnes profila uzbūve, ģenētisko horizontu identifikācija.
7. Minerālmēslu analīze. Minerālmēslu kvalitatīvā analīze. Galveno fizikālo īpašību noteikšana, raksturojums.
Praktisko darbi (16 h)
1. Augsnes zinātnē un agroķīmijā lietotās mērvienības, to savstarpējā saistība. Galveno aprēķinu metodika.
2. Kaļķošanas normu un devu aprēķini (lauku kultūraugiem, siltumnīcās).
3. Augsnes agroķīmiskās īpašības un augsnes auglība.
4. Latvijas augšņu klasifikācija: automorfās, pushidromorfās un hidromorfās augsnes. Augsnes tipu un apakštipu noteikšana.
5. Minerālmēsli. Galvenie slāpekļa, fosfora, kālija, kompleksie un mikroelementus saturošie mēslošanas līdzekļi. Minerālmēslu pazīšana.
6. Minerālmēslu lietošanas normu, devu un nepieciešamās uzglabāšanas telpas (noliktavas) aprēķins.
7. Organiskie mēslošanas līdzekļi. Organisko mēslošanas līdzekļu ieguves aprēķins, krātuvju ietilpības aprēķins.
8. Augu barības elementu bilance. Augu barības elementu iznesas, bilances un izmantošanas koeficientu aprēķins. Rezultātu interpretācija.

9. Mēslošanas efektivitāte. Mēslošanas līdzekļu lietošanas agronomiskās un ekonomiskās efektivitātes aprēķināšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nosacījumi eksāmena kārtošanā.
1. izstrādāti un ieskaitīti visi laboratorijas darbi;
2. apgūtas visas praktisko darbu tēmas;
3. izpildīti un ieskaitīti mājas darbi;
4. sekmīgi nokārtoti kontroldarbi;
5. apgūta un atbildēta minerālmēslu kolekcija
6. sagatavots un prezentēts ziņojums par viena kultūrauga mēslošanas prasībām un īpatnībām.

Rakstisks eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras studijas atbilstoši mācību programmai
Laboratorijas darbu rezultātu interpretācija un secinājumi
Individuālo uzdevumu izpilde praktisko darbu tēmās
1. mājas darbs. Agroķīmisko īpašību izvērtējums. Veikt konkrētas situācijas izvērtējumu, argumentējot nepieciešamos augsnes agroķīmisko īpašību ielabošanu (sniedz dotās situācijas novērtējumu, veicamos pasākumus un, ja nepieciešams, veic kaļķošanas aprēķinu, iesniedz elektroniskā veidā.).

2. mājas darbs. Kultūraugu mēslošanas īpatnības. Sagatavo prezentāciju konkrētam kultūraugam, pamatojot mēslošanas līdzekļu izvēli (publiska prezentācija).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Izpildot visus eksāmena kārtošanas nosacījumus un iegūstot 3 kontroldarbos par noteiktajām mācību programmas tēmām vidējo atzīmi ne mazāku kā 6 balles, iespējams automātiski pielīdzināt atbilstošo atzīmi eksāmena atzīmei.
Iegūtās balles kontroldarbos neizslēdz iespēju kārtot eksāmenu, atzīmes uzlabošanai. Noteicoša atzīme ir pēc kārtotā eksāmena rezultātiem.

Obligātā literatūra

1. Augsnes ilgtspējīga izmantošana (2008) O. Nikodemus, A. Kārkliņš, M. Kļaviņš, V.Meleckis. Rīga: LU akadēmiskais apgāds. 256 lpp.
2. Latvijas augšņu noteicējs (2009) A. Kārkliņš, I. Gemste, H. Mežals, O. Nikodemus, R. Skujāns. Jelgava: LLU. 240 lpp.
3. Kārkliņš A. (1996) Agroķīmija: Lekciju konspekts, I un II daļas. Rīga: Ražība. 382 lpp.
4. Agroķīmija (1984). J. Naudiņa red. Rīga: Zvaigzne. 325 lpp.
5. Ģeoloģija, augsne, agroķīmija (2008). Metodiskie norādījumi mācību praksei. A. Kārkliņa red. Jelgava: LLU. 88 lpp.
6. Augkopība (2004). A. Ružas red. Jelgava. 374 lpp.
7. Kārkliņš A., Līpenīte I. (2018). Aprēķinu metodes un normatīvi augsnes iekultivēšanai un mēslošanas līdzekļu lietošanai. Jelgava: LLU. 200 lpp.
8. Augsnes diagnostika un apraksts (2008) sast. A. Kārkliņš. Jelgava: LLU. 336 lpp.
9. Augsnes diagnostika un apraksts: Lauku darbu metodika (2007) sast. A. Kārkliņš. Jelgava: LLU. 120 lpp.
10. Riņķis G. (1995). Augu barošanās diagnostika. Jelgava: LLU. 40 lpp.
11. Štikāns J., Kažociņš V., Līpenīte I. (1996). Augu barības elementu izskalošanās meliorētās augsnēs. Jelgava: LLU. 29 lpp.
12. Boruks A. (2004). Dabas apstākļi un to ietekme uz agrovidi Latvijā. LR Valsts zemes dienests. 166 lpp.

13. Zemes izmantošana un kadastrs (2001) A. Boruka red. Rīga. 408 lpp.

Papildliteratūra

1. Latvija: Zeme, daba, tauta, valsts. O. Nikodemus, M. Kļaviņš, Z. Krišjāne, V. Zelčs (zin. redaktori). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. 752 lpp.
2. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. (2001) Rīga: Valsts zemes dienests. 203 lpp.
3. Bambergs K. (1993) Ģeoloģija un hidroģeoloģija. Rīga: Zvaigzne. 327 lpp.
4. Agroķīmiķa rokasgrāmata (1978). Sast. A. Pāvule. Rīga: Liesma. 339 lpp.
5. Riņķis G., Ramane H. (1989). Kā barojas augi. Rīga: Avots. 151 lpp.
6. Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā (2008). LR ZM. 54 lpp.
7. Gemste I., Vucāns A. (2010). Notekūdeņu dūņas. Jelgava: LLU. 276 lpp.
8. Gemste I., Smilga H., Ventiņš J. (2009). Notekūdeņu dūņas un augsne. Jelgava: LLU Ūdenssaimniecības un zemes ZI. 272 lpp.
9. Palabinskis J. (2004). Organisko mēslu izkliedētāji. Jelgava: LLU. 63 lpp.
10. Rokasgrāmata: Ieteikumi kūtsmēslu krātuvju būvniecībai. 88 lpp.
11. Soil Conditions and Plant Growth (2013). Ed. by P.J. Gregory, S. Nortcliff. Hoboken
[N.J.]: Wiley – Blackwell. 461 p. (LLU Lasītavā 631.4; 14/149)
12. Foth H.D., Ellis B.G. (1997). Soil Fertility, 2nd ed. Lewis Publishers. 290 p. LLU 276256; 99/600.
13. Tisdale S.L. et al. (1993). Soil Fertility and Fertilizers, 5th ed. Prentice Hall. 634 p. LLU 273377; 98/425.

14. Plant nutrition for food security (2006). A guide for integrated nutrient management. R. N. Roy, A. Finck, G.J. Blair, H.L.S. Tandon. Rome: FAO. 350 p.

Periodika un citi informācijas avoti

Augsnes profili
Uzskates materiāli
Minerālmēslu kolekcija

Interneta resursi

Piezīmes

LF profesionālā bakalaura studiju programmai „Lauksaimniecība” ar specializāciju lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs pilna laika 2. kursa 3. semestris un nepilna laika 2. kursa 4. semestris.