Kursa kods LauZ2020

Kredītpunkti 3

Ģeoloģija un augsnes zinātne I

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareLaukkopība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums08.10.2013

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ilze Vircava

Dr. geol.

Kursa anotācija

Ievads ģeoloģijas zinātnē. Izplatītāko minerālu, iežu un augšņu cilmiežu raksturojums, to mehāniskās un hidrofizikālās īpašības. Ģeoloģiksās uzbūves, reljefa un ģeoloģisko procesu nozīme ūdens resursu veidošanā. Pazemes ūdeņu ģenēze, klasifikācija, kustības likumsakarības, resursi, izmantošana, pētījumu metodes, nozīme tautsaimniecībā. Ģeoloģisko karšu un profilu izmantošana pazemes ūdeņu resursu apzināšanā. Zemes dzīļu resursu apgūšana un to racionālu izmantošana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un izpratne par ģeoloģiskās uzbūves, ģeoloģisko procesu un reljefa nozīmi hidroģeoloģisko procesu izzināšanā.
• Prasmes noteikt nogulumu un iežu veidu. Izmantojot ģeoloģisko urbumu datus un citu ģeoloģisko informāciju, piemēram, ģeoloģiskās un topogrāfiskās kartes, sastādīt ģeoloģiskos griezumus, veicot to interpretāciju, nosakot iežu vai nogulumu ģenēzi, izdalot potenciālās ģeoloģisko procesu riska zonas, nosakot iespējamos ūdens nesējslāņus, pēc hidroģeoloģiskajiem datiem aprēķināt pazemes ūdeņu virzienu un ātrumu. Izdalīt atšķirīgas reljefa formas, atpazīt dabā noritošos ģeoloģiskos procesus.
• Kompetence - veicot ūdens resursu ieguves plānošanu, ieguvi un apsaimniekošanu, ņemt vērā apkārtējās vides reljefu, vietas ģeoloģisko uzbūvi, neveicinot ģeoloģisko procesu attīstību.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene
1. Ģeoloģijas zinātnes pamatuzdevumi, nozīme vides un ūdens saimniecībā. Zemes un zemes garozas sastāvs (vispārējs raksturojums) (lekcija 1h)
2. Minerāli. Minerālu klasifikācija, minerālu noteikšanas metodes (lekcija 1h)
3. Minerāli. Mācību kolekciju apgūšana (laboratorijas darbi 3h)
4. Endogēnie ģeoloģiskie procesi (lekcija 1h)
5. Zemes ģeoloģiskais vecums. Ģeohronoloģiskā skala (lekcija 2h)
6. Ieži un gruntis. Iežu un grunšu klasifikācija, noteikšanas metodes (lekcija 1h)
7. Grunšu fizkālmehāniskās īpašības (lekcija 1h).
8. Grunšu fizkālmehāniskās īpašības (laboratorijas darbi 3h)
9. Eksogēnie ģeoloģiskie procesi (lekcija 1h)
10. Ieži. Mācību kolekciju apgūšana (laboratorijas darbi 4h)
11. Hidroģeoloģijas pamati. Pazemes ūdeņu klasifikācija (lekcija 1h)
12. Ģeoloģiskās pētījumu metodes (lekcija 1h)
13. Ģeoloģiskā profila sastādīšana pēc urbumu datiem (laboratorijas darbi 4h)
14. Virszemes tekošo ūdeņu ģeoloģiskā darbība (lekcija 1h)
15. Hidroizohipšu kartes zīmēšana pēc urbumu datiem (laboratorijas darbi 1h)
16. Ledāju ģeoloģiskā darbība (lekcija 1h)
17. Ģeomorfoloģijas pamati (lekcija 1h)
18. Latvijas ģeomorfoloģiskā uzbūve (laboratorijas darbi 1h)
19. Latvijas ģeoloģiskā uzbūve (lekcija/seminārs 1h)
20. Pazemes ūdeņu plūsmu un vielu migrāciju modelēšana (lekcija/seminārs 2h).

Nepilna laika neklātiene

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir ½ no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. izstrādāti un ieskaitīti visi laboratorijas darbi;

2. sekmīgi nokārtoti 2 kontroldarbi (1. kontroldarbs par tēmām 1–10; 2. kontroldarbs par tēmām 10–20).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students patstāvīgi sagatavojas teorētiskajiem kontroldarbiem/semināriem/ieskaitei, patstāvīgi padziļina zināšanās, patstāvīgi veic literatūras studijas par pasniedzēja norādītiem jautājumiem, kas ir studiju kursā iekļauto tēmu ietvaros.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ja studentam ir sekmīgi nokārtoti un ieskaitīti visi laboratorijas darbi un abos kontroldarbos ir iegūts sekmīgs vērtējums, tad pēc studenta izvēles ir iespēja saņemt kumulatīvo vērtējumu un gala ieskaiti nekārtot. Savukārt, ja kādā no kontroldarbiem ir nesekmīgs vērtējums, studiju kursa noslēgumā ir jākārto gala ieskaite, kas ietver jautājumus par tēmām no 1–20 ieskaite ir jākārto.

Obligātā literatūra

1. Noviks G. Inženierģeoloģija: iežu fizikālās īpašības: uzdevumi, vingrinājumi, metodes. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 1998. 46 lpp.
2. Ģeoloģija, augsne, agroķīmija: metodiskie norādījumi mācību praksei. Kārkliņa A. red. Jelgava: LLU, 2008. 88 lpp.
3. Bambergs K. Ģeoloģija un hidroģeoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1993. 328 lpp.

Papildliteratūra

1. Eberhards G., Lapinskis J. Baltijas jūras Latvijas krasta procesi. Atlants = Processes on the Latvian Coast of the Baltic Sea. Atlas. Rīga: LU, 2008. 64 lpp.
2. Segliņš V., Stinkule A., Stinkulis Ģ. Derīgie izrakteņi Latvijā. Rīga: LU, 2013. 184 lpp.
3. Āboltiņš O. No leduslaikmeta līdz globālajai sasilšanai. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 127 lpp.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts LIF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Vide un ūdenssaimniecība".