Kursa kods LauZ2017

Kredītpunkti 4.50

Ģenētika

Zinātnes nozareLauksaimniecības zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums16.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaDzīvnieku zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Daina Jonkus

Dr. agr.

author pasn.

Iveta Kļaviņa-Blekte

Mg. biol.

Aizstātais kurss

LauZB036 [GLAUB036] Ģenētika

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar iedzimtību un mainību dažādos organizācijas līmeņos – molekulārajā, šūnu, pazīmju, indivīdu un populāciju līmenī. Gūst ieskatu par gēnu darbību, tās regulācijas iespējām un mijiedarbību ar ārējo vidi.    

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves student iegūs:
• zināšanas par dzīvnieku iedzimstošo pazīmju noteicošo gēnu molekulāro struktūru, funkciju un darbības regulāciju, to mijiedarbību ar apkārtējo vidi; ģenētiskās informācijas realizēšanos no paaudzes paaudzē; faktoriem, kas var izmainīt iedzimtības informāciju un to ietekmi uz dzīvnieku pazīmēm; gēnu variāciju (mainību), sadalījumu, un tā izmaiņām populācijās (sekmīgi nokārtoti teorētiskie kontroldarbi un eksāmens).
• prasmes izskaidrot ģenētiskās iedzimtības un mainības mehānismus molekulārajā, šūnu, pazīmju, indivīdu un populāciju līmenī, atrast un analizēt informāciju par ar dzīvnieku iedzimstošajām pazīmēm, tai skaitā saslimšanu atbildīgajiem gēniem, to mutācijām un iedzimtības mehānismiem (izstrādāti praktiskie darbi, sekmīgi nokārtoti praktiskie kontroldarbi).
• kompetences iegūtās zināšanas saistīt ar citām lauksaimniecības zinātnes apakšnozarēm un izmantot tās veterinārmedicīnas priekšmetu apguvē (sekmīgi nokārtoti kontroldarbi un eksāmens, sagatavots un aizstāvēts ziņojums).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ģenētika. Iedzimtība un mainība. Pētījumu objekts, modeļorganismi un metodes. Ģenētikas praktiskā nozīme. Terminoloģija. Lekcijas 1h, praktiskie darbi 1h.
2. Šūnas cikls. Mitoze un mejoze. Ģenētiskās mainības cēloņi. – praktiskie darbi. Lekcijas 1h, praktiskie darbi 3h.
3. Iedzimtības citoloģiskie pamati. Iedzimtības materiāla organizācijas līmeņi. Lekcijas 1h, praktiskie darbi 1h.
4. Hibridoloģiskās analīzes principi. Mendeļa iedzimtības likumi. Alēlisku gēnu mijiedarbības veidi. – praktiskie darbi. Praktiskie darbi 4h.
5. Iedzimtības molekulārie pamati. Dezoksiribonukleīnskābes (DNS) struktūra, replikācija. Lekcijas 2h, praktiskie darbi 1h.
1. praktiskais kontroldarbs: Mendeļa iedzimtības likumi un to citoloģiskais skaidrojums, pazīmju iedzimtības pamatprincipi.
6. Gēnu ekspresija, tās regulācija. Lekcijas 2h.
7. Nealēlisko gēnu mijiedarbība. Zīdītāju apmatojuma krāsu iedzimšana. – praktiskie darbi 6h..
8. Mitohondriālais DNS. Mitohondriālās iedzimtības principi. Lekcijas 2h, praktiskie darbi 1h.
9. Olbaltumvielu sintēzes modelēšana šūnā. Dzīvnieku pazīmju noteicošo gēnu informācijas analīze – praktiskie darbi.
1. teorētiskais kontroldarbs: Iedzimtības citoloģiskie un molekulārie pamati. Praktiskie darbi 3h.
10. Dzimuma ģenētika. Dzimuma determinācija, pazīmju iedzimtības principi. Lekcijas 1h.
11. Ar dzimumu saistītu pazīmju iedzimšana – praktiskie darbi. Praktiskie darbi 2h.
12. Mainība. Mutācijas, to nozīme dzīvnieku pazīmju variāciju daudzveidībā, iedzimto saslimšanu izraisīšanā. Lekcijas 2h, praktiskie darbi 1h.
2. teorētiskais kontroldarbs: Dzimuma noteikto pazīmju iedzimtības principi. Mutāciju nozīme un klasifikācija.
13. Pazīmju saistītā iedzimšana. Krustmija, tās veidi un biežums. – praktiskie darbi. Praktiskie darbi 4h.
2. praktiskais kontroldarbs: Nealēlo gēnu, saistītu gēnu un dzimuma noteikto pazīmju iedzimtības pamatprincipi.
14. Populāciju ģenētika. Hārdija – Veinberga likums. Populāciju ģenētiskās struktūras izmaiņu ietekmējošie faktori un procesi. Lekcijas 2h.
15. Populāciju ģenētiskās struktūras analīze. Populācijas ģenētiskās struktūras izmaiņu prognoze izlases rezultātā. – praktiskie darbi 4h.
3. praktiskais kontroldarbs: Populāciju ģenētiskās struktūras analīzes principi.
16. Dzīvnieku audzēšanas metožu ģenētiskais pamats. Lekcijas 2h, praktiskie darbi 1h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju apmeklējums ieteicams, praktisko darbu apmeklējums obligāts. Izstrādāti un ieskaitīti visi praktiskie darbi. Izstrādāts un aizstāvēts ziņojums. Sekmīgi uzrakstīti divi lekciju kontroldarbi un trīs praktisko darbu kontroldarbi. Sekmīgi nokārtots rakstisks eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgas literatūras studijas un konsultācijas ar pasniedzēju par lekcijās un praktiskajos darbos apgūtajām tēmām. Ziņojuma sagatavošana par dzīvnieku iedzimstošo pazīmju atbildīgajiem gēniem, izraisošajām mutācijām un iedzimtības mehānismiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Galīgo vērtējumu studiju kursā veido 25% no praktisko darbu kontroldarbu vidējās atzīmes, 25% no lekciju kontroldarbu vidējās atzīmes un 50% no eksāmena atzīmes.

Obligātā literatūra

1. Balodis V. Ģ. u.c. Rokasgrāmata bioloģijā. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2015. 432 lpp.
2. Misiņa M., Loža V. Ģenētika ar selekcijas pamatiem. – Rīga: Zvaigzne, 1991. 396 lpp.
3. Бакай A. B., Қочиш И. И., Cкрипниченко Г.Г. Генетика. Москва: Koлoc, 2006. 448 c.

Papildliteratūra

1. Āboliņš M. Ģenētikas praktikums. – Jelgava: LLU, 1997. 225 lpp.
2. Garkāvijs F. Ģenētika. – Rīga: Zvaigzne, 1983. 279 lpp.
3. Raipulis J. Ģenētikas pamati. Rīga: Raka, 2002. 250 lpp.
4. Watson J. D., et al. Molecular Biology of Gene. Pearson Education, 2004. 732 p.
5. Pierce B.A. 2003. Genetics: A Conceptual Approach. (1st ed.) W.H.Freeman&Company, 736 p.
6. Griffiths A.J.F., et al. Modern Genetic analysis. New York: W.H. Freeman and Company, 2000. 675. p.
7. Khatib H.(ed.) 2015. Molecular and Quantitative Animal Genetics. Wiley-Blackwell p. 336. ISBN 978-1-118-67740-7
8. Nicholas F. W. Introduction to Veterinary Genetics. Oxford University Press, 1996. 317 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Genetics: http://www.genetics.org/
2. Journal of Animal Breeding and Genetics. Wiley. Online ISSN: 1439-0388.
3. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Raksti. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. ISSN 1407-4427.
4. NCBI datubāze: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
5. OMIA Dzīvnieku iedzimstošo pazīmju datubāze: https://omia.org/home/
6. UCSC Genomu pārlūkprogramma: https://genome-euro.ucsc.edu/cgi-bin/hgGateway?redirect=manual&source=genome.ucsc.edu
7. Ģenētiskās informācijas salīdzināšanas programma Clustal Omega: https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/
8. Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding. Herausgeber Forschungsinstitut fur die Biologie landwirtschaftliche Nuztiere (FBN), Dummerstorf. ISSN 0003-9438.

Piezīmes

Obligāts kurss VMF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Veterinārmedicīna”