Kursa kods KomZ3002

Kredītpunkti 3

Komunikācijas teorijas

Zinātnes nozareKomunikāciju zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Juris Vuguls

Dr. phil.

Kursa anotācija

Studiju kursa apguve ļauj studentiem attīstīt savu sociālo un komunikatīvo kompetenci, iegūstot izpratni par nozīmīgākajām 20. un 21. gadsimta komunikācijas teorijām starpkultūru, organizāciju un masu komunikācijas jomās, un izkopt prasmes teorētiskās atziņas saistīt ar praktisku organizācijas ārējās komunikācijas darbības un rezultātu novērtēšanu, tās stratēģisku plānošanu, organizācijas tēla veidošanu, saziņas ar plašsaziņas līdzekļiem veidošanu, dažādu ar komunikāciju saistītu psiholoģisku un ētisku problēmsituāciju elastīgu risināšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - studenti iegūst izpratni par nozīmīgākajām 20., 21. gadsimta komunikācijas teorijām, to pamatatziņām par komunikācijas būtību, veidiem un procesiem.
Vērtēšana – kontroldarbs.
Prasmes: studenti izkopj prasmi analizēt un vērtēt organizācijas ārējo komunikāciju, formulēt organizācijas ārējās komunikācijas mērķi un virzienus, sadarboties ar medijiem, pārraudzīt reklāmas materiālu sagatavošanu, prezentēt organizāciju savā valstī un ārzemēs. Studenti pilnveido saskarsmes prasmes lokālā un starptautiskā līmenī, attīsta prasmi elastīgi risināt ar komunikāciju saistītus konfliktus un problēmas, pamatojoties uz profesionālās ētikas un sociālās psiholoģijas atziņām.
Vērtēšana – darbs semināros, lekciju apmeklējums.
Kompetence - studenti attīsta sociālo un komunikatīvo kompetenci un spēj veikt organizācijas ārējās komunikācijas plānošanu, koordinēšanu un pārraudzīšanu, pamatojoties mūsdienu komunikācijas zinātnes teorētiskajām atziņām.
Vērtēšana – patstāvīgie darbi, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Komunikācijas zinātnes avoti un struktūra. (1 lekcija)
2. Komunikācijas būtība, veidi un funkcijas. (2 lekcijas)
3. Komunikācijas procesa posmi. Komunikācijas modeļi. (2 lekcijas, 1 seminārs)
4. Komunikācijas kodi, mediji, kanāli. (1 lekcija, 1 seminārs)
5. Mediju bagātības teorija (R. L.Daft, R.H. Lengel). (1 lekcija, 1 seminārs)
6. Auditorijas apmierinātības teorija (E.Katz). Auditorijas vajadzību klasifikācija (D.Makveil). (2 lekcijas)
7. Mediju radītās realitātes teorētiskie pētījumi. (1 lekcija, 1 seminārs)
8. Tehnoloģiju nozīme komunikācijā. Tehnoloģiskā determinisma idejas (M.McLuhan, W.Ong, H.Innis). (1 lekcija, 1 seminārs)
9. Komunikācijas līmeņi (R.T. Craig). (1 lekcija)
10. Masu komunikācija ( V.Lippmann, H.D. Lasswell, Edward Bernays, J.Ellul propagandas teorijas). (2 lekcijas, 1 seminārs)
11. Lietišķā komunikācija (H. Simon). Organizācijas iekšējā un ārējā komunikācija. Lietišķās komunikācijas efektivitāte. (2 lekcijas, 1 seminārs)
12. Ārējās komunikācijas speciālista loma, funkcijas. (1 lekcija)
13. Lietišķās sarunas. Sarunas mākslas galvenie principi. (2 lekcijas)
14. Komunikācijas barjeras, to pārvarēšanas metodes. (2 lekcijas)
15. Konflikti, to risināšana lietišķajā saskarsmē. Konfliktu risināšanas stili (T.Kenneth un R.Kilmann). (2 lekcijas, 1 seminārs)
16. Profesionālā ētika. Ētiskie kodeksi. (2 lekcijas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējošu vērtējumu 10 baļļu sistēmā sastāda: darbs semināros - 10%, patstāvīgie darbi - 30%, lekciju apmeklējums - 20%, kontroldarbs – 20% eksāmens - 20%. Automātisko novērtējumu iespējams iegūt gadījumā, ja visos kritērijos, līdz ieskaites vai eksāmena darbam iegūtā atzīme ir 7 (labi) un augstāka.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju laikā students izstrādā un iesniedz norādītajā laikā drukātā veidā. 3 darbus:
1. Komunikācijas situācijas analīze pēc kāda no komunikācijas modeļiem.
2. Vienas komunikāciju teorijas analīzes prezentācija pēc brīvas izvēles.
3. Konfliktu rašanās cēloņi un refleksija par to pārvarēšanu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Patstāvīgo darbu novērtē pēc uzdevuma izpildes kvalitātes atbilstības prasībām.
Diskusijas vērtē pēc iesaistes un spējām argumentēti izskaidrot un diskutēt par jautājumiem, kas saistīti ar studiju tēmām.
Patstāvīgo darbu un diskusiju darba vērtējumā galvenā uzmanība tiek pievērsta individuālajai kritiskās domāšanas izaugsmei un patstāvīgai domāšanai komunikācijas teoriju jomā.

Obligātā literatūra

1. Encyclopedia of Communication Theory. Editors: S. W. Littlejohn, K. A. Foss. Sage, 2009. 1174 p. [tiešsaiste] [Skatīts 19.04.2021.] https://teddykw2.files.wordpress.com/2013/10/encyclopedia-of-communication-theory.pdf
2. Krauklis J., Ločmelis J. Komunikāciju leksikons. Rīga: Jumava, 2004. 208 lpp.
3. Herbsts D. Komunikācija uzņēmumā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 119 lpp.
4. Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 215 lpp.

Papildliteratūra

1. Milēviča I. Ievads komunikācijas teorijās. Lekciju konspekts [tiešsaiste] [skatīts 10.12.2021.]. Pieejams: https://www.alberta-koledza.lv/upload/old/downloads/Ievads_komunik_teorijas.pdf
2. Rozenvalde I. Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Rīga: Nordik, 2004. 520 lpp.
3. Frīdmens T.L. Pasaule ir plakana: īsa 21. gadsimta vēsture. Rīga: Jumava, 2009. 566 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Psiholoģijas pasaule: PP. Rīga: Daro Cēsis. 2007.-2010. ISSN 1691-0435
2. International Journal of Marketing & Business Communication. ISSN: 2277-484X. Pieejams: http://manuscript.publishingindia.com/index.php/IJMBC
3. Journal of Business Communication. Published by Sage Publications. ISSN (printed) 0021-9436. ISSN (electronic) 1552-4582.

Piezīmes

B vai C daļas studiju kurss LLU visu fakultāšu bakalaura programmu studentiem