Kursa kods KomZ2003

Kredītpunkti 3

Lietišķā saskarsme

Zinātnes nozareKomunikāciju zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums04.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Juris Vuguls

Dr. phil.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir veidot izpratni par lietišķās saskarsmes būtību, galvenajām komunikācijas problēmām, to cēloņiem un risinājumu iespējām.
Kursa programmā uzmanība tiek veltīta saskarsmes procesa elementiem un līmeņiem; saskarsmes kanālu un stila mērķtiecīgas izvēles nosacījumiem. Kursā tiek aplūkota tieša un attālināta komunikācija. Kursā tiek apgūta lietišķās sarunas, sarakstes, elektroniskās sarakstes un virtuālās saziņas etiķete. Students uzzina un izprot reprezentācijas publiskajā telpā nozīmi un priekšnosacījumus. Kursā tiek nostiprinātas studentu lietišķās saskarsmes un ietekmīgas saziņas stratēģijas izveides prasmes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zin lietišķās saskarsmes un saskarsmes procesa būtību, teoriju par dažādiem saskarsmes kanāliem, pozīcijām, komunikācijas instrumentiem darba tirgū darba tirgū; zin cilvēku psiholoģiskos tipus, cilvēku ietekmes veidus un lietišķā saskarsmes stila veidošanas paņēmienus. Vērtēšana – kontroldarbs.
Prot lietišķās saskarsmes un ietekmīgas saziņas stratēģijas izveidi, prot atpazīt saskarsmes stilus un veidot profesionālo tēlu. Vērtēšana – darbs semināros, lekciju apmeklējums.
Spēj lietot efektīvas saziņas stratēģijas lietišķajā saskarsmē, veidot profesionālu saskarsmi, izmantot daudzveidīgus paņēmienus uzticamas un atklātas komunikācijas nodrošināšanā savā profesionālajā darbībā. Vērtēšana – patstāvīgie darbi, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads komunikācijā un saskarsmē (1 lekcija un 1 seminārs)

2. Komunikācijas būtība, modeļi un struktūra (2 lekcijas un 2 semināri)

3. Komunikācijas un saskarsmes psiholoģiskie aspekti. Komunikācijas barjeras (2 lekcijas un 2 semināri)

4. Komunikācijas un saskarsmes psiholoģiskie aspekti. Psiholoģiskās aizsardzības mehānismi (1 lekcija un 1 seminārs)

5. Komunikācijas un saskarsmes ētiskie aspekti. Cilvēka būtības nozīme (1 lekcija un 1 seminārs)

6. Komunikācijas un saskarsmes ētiskie aspekti. Pašizziņas nozīme (2 lekcijas un 2 semināri)

7. Komunikācijas un saskarsmes loģikas un polemikas aspekti (2 lekcijas un 2 semināri)

8. Kultūru atšķirības un starpkultūru dialogs. Hofstedes kultūru dimensiju atšķirības (1 lekcija un 1 seminārs)

9. Komunikācija, saskarsme un etiķete (1 lekcija un 1 seminārs)

10. Komunikācija, saskarsme un ķermeņa valoda (1 lekcija un 1 seminārs)

11. Refleksija par saskarsmes un komunikācijas problēmām un cēloņiem (1 lekcija un 1 seminārs)

12. Komunikācijas teorijas (1 lekcija un 1 seminārs)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējošu vērtējumu 10 baļļu sistēmā sastāda: darbs semināros - 10%, patstāvīgie darbi - 20%, lekciju apmeklējums - 20%, kontroldarbs – 20% eksāmens - 30%. Automātisko novērtējumu iespējams iegūt gadījumā, ja visos kritērijos līdz ieskaites vai eksāmena darbam iegūtā atzīme ir 7 (labi) un augstāka.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju laikā students izstrādā un iesniedz norādītajā laikā drukātā veidā. 3 darbus:

1. Komunikācijas vēstījuma analīze pēc Šenona - Vīvera modeļa.
2. Divu valstu kultūras dimensiju atšķirību salīdzināšana.
3. Refleksija par psiholoģiskās aizsardzības mehānismiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Patstāvīgo darbu novērtē pēc uzdevuma izpildes kvalitātes atbilstības prasībām.
Diskusijas vērtē pēc iesaistes un spējām argumentēti izskaidrot un diskutēt par jautājumiem, kas saistīti ar studiju tēmām.
Patstāvīgo darbu un diskusiju darba vērtējumā galvenā uzmanība tiek pievērsta individuālajai kritiskās un filozofiskās domāšanas izaugsmei un patstāvīgai domāšanai.

Obligātā literatūra

1. Ķestere I. Lietišķā etiķete. Eiropas pieredze. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 272 lpp. ISBN 9789984376523
2. Faina D. Saviesīgo sarunu māksla. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 152 lpp. ISBN 9789934004308.
3. Kozlovs N. Saskarsmes māksla. Rīga: Jumava, 2008. 344 lpp. ISBN 978-9984-38-526-6;
4. Ezera I. Lietišķā komunikācija I. Rīga: Multineo, 2007. 114 lpp. ISBN 9789984993287
5. Littlejohn S.W., Foss K. A.
Encyclopedia of Communication Theory.
SAGE Publications, Inc., 2009
6. McLeen S. Communication for Business Success. Flat World Knowledge, Inc., 2010., 408 p. ISBN-10: 1453327428

Papildliteratūra

1. Strautmane A. Rokasgrāmata lietišķajā etiķetē. Rīga: Jumava, 2007. 100 lpp. ISBN 9789984382760
2. Egidess A. Saskarsmes labirinti. Rīga: Jumava, 2006. 408 lpp. ISBN 9789984382166
3. Pease Allan & Barbara. The Definitive Book of Body Language. Pease International, Australia 2004., 386 p.
4. Hofstede, G. Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values (2nd ed.). Beverly Hills, 1984., CA: ISBN 0-8039-1444-X.

Periodika un citi informācijas avoti

1. "Office Manager" - Izdevniecības "Corp Media" žurnāls latviešu valodā
2. International Journal of Marketing & Business Communication. ISSN: 2277-484X. Pieejams: http://manuscript.publishingindia.com/index.php/IJMBC
3. Journal of Business Communication. Published by Sage Publications. ISSN (printed) 0021-9436. ISSN (electronic) 1552-4582. Pieejams datubāzē Sage http://job.sagepub.com/content/by/year
4. Elektroniskais žurnāls "Communications. Bussiness Solutions". Pieejams: http://www.cbsmedia.biz/

Piezīmes

Studiju kurss ITF akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Datorvadība un datorzinātne” un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai” studentiem pilna laika studijās.