Kursa kods Ķīmi3020

Kredītpunkti 2

Lietišķā fizika un ķīmija II

Zinātnes nozareĶīmija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits10

Laboratorijas darbu stundu skaits6

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaĶīmijas katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Anete Ķeķe

Maģistra(līm.)

Priekšzināšanas

Fizi3007, Lietišķā fizika un ķīmija I

Kursa anotācija

Studentiem tiks sniegtas vispusīgas zināšanas par ķīmiskajām vielām un to fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām, ķīmisko vielu un produktu drošu izmantošanu mežsaimniecībā un kokapstrādē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par ķīmisko vielu grupām un to īpašībām, ķīmisko vielu klasifikāciju, ķīmisko vielu bīstamību un ietekmi uz cilvēka organismu un vidi (2 kontroldarbi)
Prasmes: spēj novērtēt iespējamās ķīmiskās reakcijas starp dažādām vielu grupām, pielietot ķīmisko risku novērtēšanas metodes (3 laboratorijas darbi, 2 praktiskie darbi).
Kompetence: spēj patstāvīgi izvērtēt nozarē izmantojamo ķīmisko vielu iespējamos riskus, balstoties uz to ķīmiskajām un fizikālajām īpašībām un iespējamām savstarpējām ķīmiskajām reakcijām (1 patstāvīgais darbs)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ķīmisko vielu un produktu klasifikācija. Ķīmisko vielu pamatgrupas, to īpašības un savstarpējā mijiedarbība – 6 h (lekcijas: 2 h; semināri: 2 h; laboratorijas darbi: 2 h)
2. Ķīmisko risku novērtēšanas metodes / 1. kontroldarbs: “Ķīmisko vielu klasifikācija. Ķīmisko vielu pamatgrupas un to īpašības” – 4 h (lekcijas: 2 h; semināri: 2 h)
3. Ķīmisko vielu un produktu bīstamība – 4 h (lekcijas: 2 h; praktiskie darbi: 2 h)
4. Ķīmisko vielu un produktu toksiskās iedarbības raksturojums – 4 h (lekcijas: 2 h; semināri: 2 h)
5. Darbs ar ķīmiskām vielām un produktiem: individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošana, uzglabāšana, pārvadāšana / 2. kontroldarbs: “Ķīmisko vielu bīstamība. Ķīmisko vielu un produktu toksiskā iedarbība” – 2 h (lekcijas: 2 h)
6. Ķīmisko vielu un produktu izmantošana mežsaimniecībā – 4 h (lekcijas: 2 h ; laboratorijas darbi: 2 h)
7. Ķīmisko vielu un produktu izmantošana kokapstrādē – 4 h (lekcijas: 2 h ; laboratorijas darbi: 2 h)

8. Vides piesārņotāji un to ietekme uz mežu ekoloģiju – 4 h (lekcijas: 2 h ; praktiskie darbi: 2 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Visiem kontroldarbiem, laboratorijas darbiem un patstāvīgajiem darbiem ir jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem, zinātniskās literatūras lasīšana, laboratorijas darbu aprēķini un analīze, patstāvīgo darbu izpilde.
Semestra laikā studentiem jāiesniedz patstāvīgais darbs: Vienas no nozarē izmantojamas ķīmiskas vielas riska izvērtējums (apjoms 2 lpp, jāiesniedz elektroniski).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kopējo vērtējumu veido uzrakstīto kontroldarbu un patstāvīgā darba vērtējumi. Katra no iepriekšminētajām kursa aktivitātēm veido noteiktu procentu daļu no kopējās atzīmes:
• kontroldarbi 80% ;
• patstāvīgais darbs 20%
Laboratorijas darbu protokoli tiek vērtēti ar ieskaitīts/neieskaitīts.
Studentam par katru kursa aktivitāti ir jāiegūst sekmīgs vērtējums (vismaz 4 balles). Kursa gala vērtējums tiek izlikts, ja izpildīti visi iepriekšminētie nosacījumi.

Obligātā literatūra

1. Petrucci R., Herring G., Madura J., Bissonnete C. General Chemistry. Principles and modern Applications. Toronto: Pearson, 2017. 1325 p.

Papildliteratūra

1. Carreiro M.M., Song Y.W., Wu J. Ecology, planning, and management of urban forests: international perspectives. New York: Springer, 2008. 467 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras mājas lapa: echa.europa.eu
2. Zviedrijas Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu inspekcijas mājas lapa: www.kemi.se/en
3. Toksikoloģisko datu tīkla TOXNET mājas lapa: toxnet.nlm.nih.gov

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Ilgtspējīga mežsaimniecība” studentiem.