Kursa kods Ķīmi3015

Kredītpunkti 3

Bioķīmijas pamati

Zinātnes nozareĶīmija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ingmārs Cinkmanis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ķīmi1012, Ķīmija

Kursa anotācija

Studenti iegūs zināšanas, iemaņas un kompetenci par visu dzīvo organismu eksistences un dzīvības procesu norises pamatu - dzīvnieka organisma šūnās notiekošām bioķīmiskajām pārvērtībām, to katalīzi ar enzīmiem, pārvērtību regulāciju ar bioķīmiskajiem signāliem bioķīmiskās informācijas plūsmā, kā arī metabolisma veidotām vielas un enerģijas plūsmām šūnā un ar to visā organismā, kas ļaus izprast dzīvības sarežģītību un veidos bāzi dzīvnieku fizioloģijas, kā arī specializācijas kursu studijām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par dzīvnieka uztura veidojošiem lipīdiem, ogļhidrātu un proteīnu uzbūvi un īpašībām, kā arī bioķīmisko procesu norisi un regulāciju dzīvnieka organismā – Sekmīgi nokārtots 1., 2., 3. un 4. kontroldarbs. Prasmes patstāvīgi izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas par lipīdiem, ogļhidrātiem, proteīniem un to metabolismu dzīvnieku organismā un uzturā citos studiju kursos, spēja izmantot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes – Sekmīgi izpildīti laboratorijas darbi. Kompetence patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju par lipīdiem, ogļhidrātiem, proteīniem un to metabolismu dzīvniekos un to uzturā; spēja izmantot informāciju, pieņemt un pamatot lēmumus un risināt profesionālas un zinātniskas problēmas. Nokārtota ieskaite ar atzīmi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lekcija: Ievads. Vienkāršās un saliktās olbaltumvielas. Nukleīnskābes
2. Lekcija: Enzīmi. / Instruktāža drošības tehnikā / 1. Lab. darbs: Amilāzes iedarbība uz cieti. Enzīmu substrātu specifiskums - 2h.
3. Lekcija: Bioloģiskā oksidēšanās.
4. Lekcija: Ogļhidrātu vielmaiņa I / 1.Kontroldarbs / 2.Lab. darbs: Audu elpošanas intensitātes novērtēšana - 2h
5. Lekcija: Ogļhidrātu vielmaiņa II
6. Lekcija: Fermentācijas procesi / 3.Lab. darbs: Laktozes noteikšana pienā - 2h
7. Lekcija: Lipīdu vielmaiņa I
8. Lekcija: Lipīdu vielmaiņa II / 2. Kontroldarbs / 4. Lab. darbs: Pankreasa lipāzes un žults īpašības - 2h
9. Lekcija: Olbaltumvielu vielmaiņa I
10. Lekcija: Olbaltumvielu vielmaiņa II / 5. Lab.darbs: Proteīnu enzimatiska hidrolīze un 6. Lab. darbs: Kuņģa sula - 2h
11. Lekcija: Nukleīnskābju un nukleotīdu metabolisms
12. Lekcija: Gēni. / 3. Kontroldarbs. / 7. Lab. darbs: Rauga nukleoproteīdu hidrolīze un produktu analīze - 2h
13. Lekcija: Muskuļu un saistaudu bioķīmija
14. Lekcija: Mikroelementi un makroelementi / 8. Lab. darbs: Muskuļaudu ekstraktvielas - 2h
15. Lekcija. Ūdenī šķīstošie vitamīni

16. Lekcija: Taukos šķīstošie vitamīni. 4.Kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izpildīti 8 laboratorijas darbi, sekmīgi nokārtota ieskaite ar atzīmi ne mazāka par 4.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbu protokolu sagatavošana – ķīmisko reakciju, novērojumu, secinājumu un eksperimenta gaitas apkopošana un sistematizēšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Jābūt sekmīgi uzrakstītiem visiem kontroldarbiem, ne zemāks vērtējums kā 4 balles. Jābūt noformētiem un ieskaitītiem visiem laboratorijas darbu protokoliem. Nokārtota ieskaite ar atzīmi.

Obligātā literatūra

1. Miķelsone, V. Bioķīmija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 197 lpp.
2.Morozovs A., Jākobsone I., Mekšs P. Pārtikas ķīmija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 208 lpp.
2. Garrett R.H., Grisham C.M. Biochemistry. Australia etc.: Thomson Books/Cole, 2005, p.1086-1169.
4. Comprehensive glycoscience: from chemistry to systems biology. Vol. 3. Biochemistry of glyco-conjugate glycans. Carbohydrate-mediated interactions. Editor-in-chief J.P. Kamerling. Oxford: Elsevier, 2007. 902 p.

Papildliteratūra

1. Fry M. Essential Biochemistry for Medicine. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010. 308 p.
2. Handbook of Biochemistry and Molecular Biology. 4th Edition. Edited by Rogur L. Lundblad and Fiona M . MacDonald. CRC Press 2010, eBook ISBN: 978-1-4200-0869-2. Pieejams LLU FB datubāze CRCnetBase https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781466515154
3. Lipoic Acid. Energy Production, Antioxidant Activity and Health Effects. Edited by M.S.Patel and L.Pack. CRC Press 2008, eBook ISBN: 978-1-4200-4539-0 Pieejams LLU FB datubāze CRCnetBase http://www.crcnetbase.com/doi/book/10.1201/9781420045390

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Animal Science. American Society of Animal Science. Print ISSN 0021-8812, Online ISSN 1525-3163.

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" kvalifikācijā "Ciltslietu zootehniķis".