Kursa kods Ķīmi3005

Kredītpunkti 6

Bioķīmija

Zinātnes nozareĶīmija

Zinātnes apakšnozare#Bioķīmija

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits82

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Velga Miķelsone

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ķīmi2002, Neorganiskā un analītiskā ķīmija II

Ķīmi2004, Fizikālā un koloidālā ķīmija I

Ķīmi2018, Pārtikas organiskā ķīmija

Kursa anotācija

Bioķīmija pēta dzīvo organismu ķīmisko sastāvu un vielu maiņas procesu ķīmiskās norises. Bioķīmijas kursā aplūko atsevišķu barības sastāvdaļu bioķīmiskās pārvērtības, galveno uzsvaru, liekot uz kopsakarību apzināšanu starp visiem vielu maiņas procesiem un to regulēšanu organismā. Šo procesu norises un regulācijas izpratne veido nepieciešamo zināšanu bāzi pārtikas tehnoloģijas speciālistu profesionālai darbībai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par bioķīmiskiem procesiem cilvēka organismā, bioķīmijas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratne un to saistība ar pārtikas tehnoloģiju.
1. Pārzin dzīvo organismu ķīmisko sastāvu un vielu maiņas procesu ķīmiskās norises, atsevišķu barības sastāvdaļu bioķīmiskās pārvērtības, kopsakarības starp visiem vielu maiņas procesiem un to regulēšanu organismā – 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. kontroldarbi.
Prasmes: spēja izmantot apgūtos bioķīmijas teorētiskos pamatus, veikt profesionālu un inovatīvu darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus – 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. laboratorijas darbi.
Kompetence: spēja patstāvīgi iegūt, atlasīt, analizēt un izmantot informāciju, pieņemt lēmumus, un risināt problēmas ar pārtikas produktu ražošanu saistīto profesiju bioķīmiskajiem aspektiem. – laboratorijas darbu protokolu noformēšana, laboratorijas darbos iegūto rezultātu apstrāde, analīze, izvērtēšana un aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Dzīvo organismu ķīmiskais sastāvs. 1.laboratorijas darbs – Aminoskābju kvalitatīva noteikšana hromatogrāfiski. (Lekcija – 2 h, Laboratorijas darbi – 4 h).
2. Vienkāršo un salikto proteīnu, nukleīnskābju funkcijas dzīvos organismos. 2. laboratorijas darbs – Muskuļaudu olbaltumvielu frakciju izdalīšana. 1. kontroldarbs. (Lekcija – 3 h Laboratorijas darbi – 3 h).
3. Enzīmi. 3. laboratorijas darbs – Rauga nukleoproteīnu hidrolītiska sašķelšana un reakcijas produktu pierādīšana. 2. kontroldarbs. (Lekcija – 2 h, Laboratorijas darbi –4 h).
4. Vielu maiņas etapi. Bioloģiskā oksidēšana. 4. laboratorijas darbs – Oksidēšanās - reducēšanās enzīmu darbība. 3. kontroldarbs. (Lekcija – 3 h, Laboratorijas darbi –3 h).
5. Ogļhidrātu vielu maiņa 1. daļa. 5. laboratorijas darbs – Cietes enzimātiska hidrolīze ar amilāzi. Enzīmu darbības atkarība no temperatūras. Saharāzes specifiskums. 4. kontroldarbs. (Lekcija – 2 h, Laboratorijas darbi –4 h).
6. Ogļhidrātu vielu maiņa 2. daļa. 6. laboratorijas darbs – Laktozes satura noteikšana pienā. 5. kontroldarbs. (Lekcija – 3 h, Laboratorijas darbi – 3 h).
7. Lipīdu vielmaiņa 1. daļa. 7. laboratorijas darbs – Peroksīdu skaitļa noteikšana taukos. 6. kontroldarbs. (Lekcija – 2 h, Laboratorijas darbi – 4 h)
8. Lipīdu vielmaiņa 2. daļa. 8. laboratorijas darbs – Ketonvielu noteikšana urīnā. 7. kontroldarbs. (Lekcija – 3 h, Laboratorijas darbi – 3 h)
9. Olbaltumvielu vielmaiņa 1. daļa. 9. laboratorijas darbs – Proteīnu enzimātiska hidrolīze. Kuņģa sula. Pankreasa lipāzes un žults īpašības. 8. kontroldarbs. (Lekcija – 2 h, Laboratorijas darbi – 4 h).
10. Olbaltumvielu vielmaiņa 2. daļa. 10. laboratorijas darbs – Olbaltumvielu noteikšana pienā. (Lekcija –2 h, Laboratorijas darbi – 4 h).
11. Ūdens loma un maiņa. Minerālvielu maiņa. 11. laboratorijas darbs – Kazeinogena izdalīšana no piena un tā hidrolītiska sašķelšana. (Lekcija – 2 h, Laboratorijas darbi – 4 h).
12. Vielu maiņas hormonālā regulācija. 12. laboratorijas darbs – Urīnvielas un urīnskābes kvalitatīvās pierādīšanas reakcijas. Urīnvielas hidrolītiska sašķelšana ar NaOH un ureāzes iedarbībā. Adrenalīns. 9. kontroldarbs. (Lekcija – 2 h, Laboratorijas darbi – 4 h).
13. Taukos un ūdenī šķīstošie vitamīni vielu maiņas procesos. 13. laboratorijas darbs – Askorbīnskābes noteikšana augļos un saknēs. (Lekcija – 2 h, Laboratorijas darbs – 4 h.)
14. Vielu maiņas kopsakarības. (Lekcija –2 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens.
Eksāmena uzdevumu veido:
* jautājumi par studiju kursā apgūto teorētisko vielu;
* jautājumi par studiju kursa laboratoriju darbos apgūtajām tēmām.
Lai varētu kārtot eksāmenu, visiem 9 kontroldarbiem un 13 laboratorijas darbiem jābūt ieskaitītiem.
Studiju kurss ir uzskatāms par nokārtotu, ja eksāmena vērtējums nav zemāks par “4” (gandrīz viduvēji).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Informācijas, mācību literatūras un zinātniskās literatūras studijas, patstāvīgi gatavojot atbildes uz 9 kontroldarbu un eksāmena jautājumiem.
2. Laboratorijas darbos iegūto rezultātu apstrāde, aprēķini, analīze un izvērtēšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kurss noslēdzas ar rakstisku eksāmenu.
Studiju kursa eksāmena vērtējumu veido eksāmena uzdevumu vērtējums (50%) un kursa 9 kontroldarbu vērtējums (50%).
Studējošais var iegūt sekmīgu vērtējumu (4 balles) kontroldarbā un eksāmenā, ja vismaz 50% jautājumu atbildēti pareizi.
Visus pārbaudījumus novērtē, izmantojot 10 ballu skalu.

Obligātā literatūra

1. Nelson, David L. Lehninger principles of biochemistry: University of Wisconsin-Madison, - Seventh edition. - New York, NY : W.H. Freeman and Company ; Houndmills, Basingstoke : Macmillan Higher Education, 2017, I45 lpp
2. Biochemistry Lippincot Ilustrated Rewievs, 7 Edition, Philadelphia, Wolters Kluver, 2017, p.567
3. McKee T., McKee J.R. Biochemistry: the molecular basis of life. Oxford, New York: Oxford University Press, 2012., p. 752
4. King M. W. Integrative Medical Biochemistry, Indiana University School of Medicine and Center for Regenerative Biology and Medicine Terre Haute, Indiana, 2014- 1871 pgs.
5. Robert K.Murray, David A.Bender, Kathleen M. Botham, Peter J. Kennely, Victor W. Rodwell, P. Anthony Weil, „Harper's Illustrated Biochemistry, the twenty-ninth edition”, University of California, San Francisco,2012- 1125 pgs.
6. Miķelsone V. Bioķīmija. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2008 197 lpp.

Papildliteratūra

1. Eskin N.A.M. Biochemistry of foods. Third edition / edited by N.A. Michael Eskin and Fereidoon Shahidi. Amsterdam : Academic Press, an imprint of Elsevier, 2013, p. 565
2. Belitz H.-D., Grosch W., Schieberle P. Food Chemistry. Berlin etc.: Springer – Verlag, 2009. 1070 lpp.
3. Kūka M. Lipīdi. Mācību līdzeklis organiskajā ķīmijā. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2007. 46 lpp.
4. Kūka M. Ogļhidrāti. Mācību līdzeklis organiskajā ķīmijā. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2007. 58 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The Journal of Physiology and Biochemistry. Published by Springer. ISSN (printed): 1138-7548. ISSN (electronic): 1877-8755. Anotācijas LLU FB datubāze SpringerLink
2. The International Journal of Biotechnology & Biochemistry. Published by Research India Publications. ISSN: 0973-2691. Pieejams arī: http://www.ripublication.com/ijbb.htm
3. International Journal of Biochemistry &Cell Biology. Published by Elsevier Science. ISSN:1357-2725. Pieejams LLU FB datubāzē ScienceDirect.

Piezīmes

Obligāts kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Pārtikas produktu tehnoloģija” 4. semestrī.