Kursa kods Ķīmi3004

Kredītpunkti 6

Bioķīmija

Zinātnes nozareĶīmija

Zinātnes apakšnozare#Bioķīmija

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ingmārs Cinkmanis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ķīmi1028, Neorganiskā ķīmija

Ķīmi3016, Organiskā ķīmija

Kursa anotācija

Studenti iegūs zināšanas, iemaņas un kompetenci par visu dzīvo organismu eksistences un dzīvības procesu norises pamatu - dzīvnieka organisma šūnās notiekošām bioķīmiskajām pārvērtībām, to katalīzi ar enzīmiem, pārvērtību regulāciju ar bioķīmiskajiem signāliem bioķīmiskās informācijas plūsmā, kā arī metabolisma veidotām vielas un enerģijas plūsmām šūnā un ar to visā organismā, kas ļaus izprast dzīvības sarežģītību un veidos bāzi mājdzīvnieku fizioloģijas, kā arī specializācijas kursu studijām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Dotais kurss veido fundamentālo zināšanu bāzi tālākajās veterinārijas studijās, piem., dzīvnieku fizioloģijā, farmakoloģijā, klīniskajā bioķīmijā un profesionālo zināšanu apguvē - 1., 2., 3. un 4. kontroldarbs. Bioķīmijas kursa apguvē studentiem izveidosies prasmes pielietot teorētiskos uzskatus par metabolītiskajiem procesiem audu šūnās un to regulāciju, tālākajās veterinārmedicīnas studijās un profesionālo problēmu risināšanā, palīdzēs izvirzīt zinātniski pamatotas hipotēzes un rast to iespējamos risinājumus, balstoties gan uz empīriskiem datiem gan uz teorētiskajām atziņām – laboratorijas darbi.
Studiju rezultātā studentiem izveidosies kompetence, izskaidrot bioķīmisko reakciju norisi molekulārā līmenī gan speciālistiem, gan klientiem, kā arī būt kompetentam ekspertam sarežģītu problēmu risinājuma meklējumos – kolokvijs, mājas darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lekcija: Biokatalīze. / Instruktāža drošības tehnikā. 1.Lab. darbs: Proteīnu kvantitatīva noteikšana ar formaldehīda metodi – 2h
2. Lekcija: Enzīmu darbības mehānisms, inhibēšana un regulācija. / 2.Lab. darbs: Enzīmu un substrāta koncentrācijas ietekme - 2h / 1.Mājas darbs.
3. Lekcija: Bioenerģētika. Glikolīze. / 3.Lab. darbs: Amilāzes iedarbība uz cieti. Enzīmu substrātu specifiskums - 2h / 1.Kontroldarbs: Enzīmi.
4. Lekcija: Ogļhidrātu vielmaiņa. / 4.Lab. darbs: Audu elpošanas intensitātes novērtēšana - 2h
5. Lekcija: Pentozofosfātu cikls. Glikogēna noārdīšanās un biosintēze. / 5.Lab. darbs: Oksireduktāzes - 2h
6. Lekcija: Glikoneogenēze un monosaharīdu savstarpējās pārvērtības. / 6.Lab. darbs: Laktozes noteikšana pienā - 2h / 2. Mājas darbs
7. Lekcija: Lipīdu katabolisms. / 7. Lab. darbs: Peroksīda skaitļa noteikšana - 2h / 2. Kontroldarbs Oksidatīvās fosforilēšanas, Krebsa cikls
8. Lekcija: Lipīdu biosintēze. / 8. un 9. Lab. darbs: Pankreasa lipāzes un žults īpašības. Kvantitatīva ketonvielu noteikšana - 2h
9. Lekcija: Proteolīze. Aminoskābju kopējie metabolitiskie procesi. / 10.Lab. darbs: Aminoskābju hromatogrāfija - 2h
10. Lekcija: Aminoskābju specifiskās metabolītiskās pārvērtības un loma. / 11. un 12. Lab. darbs: Proteīnu enzimatiska hidrolīze. Kuņģa sula - 2h / 3.Mājas darbs.
11. Lekcija: Nukleīnskābju un nukleotīdu metabolisms. / 13. Lab. darbs: Olbaltumvielu sadalīšana frakcijās - 2h / 3. Kontroldarbs. Lipīdu un aminoskābju vielmaiņa
12. Lekcija: Gēnu translācija, tās regulācija. / 14. Lab. darbs: Rauga nukleoproteīdu hidrolīze un produktu analīze - 2h
13. Lekcija: Elektrolītu maiņa. Organisma bufersistēmas., Vielu transports caur membrānām. / 15. Lab. darbs: Urīnviela. Urīnskābe - 2h
14. Lekcija: Vielmaiņu integrācija un regulācija. Hormonu darbības mehānismi. / 16. Lab. darbs: Muskuļaudu ekstraktvielas - 2h
15. Lekcija: Asins un nervu audu bioķīmija. Nukleīnskābju vielmaiņa. / Laboratorijas darbu aizstāvēšana / 4.Mājas darbs
16. Lekcija: Muskuļu un saistaudu bioķīmija. / 4. Kontroldarbs Proteīnu biosintēze. Vielmaiņu integrācija un regulācija. / Laboratorijas darbu aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtots eksāmens neorganiskā ķīmijā, ieskaite organiskā ķīmijā, izpildīti 16 laboratorijas darbi, sekmīgi nokārtots eksāmens, vai akumulētā eksāmena atzīme ne mazāka par 4.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbu protokolu sagatavošana – ķīmisko reakciju, novērojumu, secinājumu un eksperimenta gaitas apkopošana un sistematizēšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Jābūt sekmīgi uzrakstītiem visiem kontroldarbiem, t.i., ne zemāks vērtējums kā 4 balles. Jābūt noformētiem un ieskaitītiem visiem laboratorijas darbu protokoliem. Ja sekmīgi uzrakstīto kontroldarbu akumulētā atzīme ir ne zemāka kā 7 (labi) un ir ieskaitīti visi laboratorijas darbi, tad eksāmens nav jākārto.

Obligātā literatūra

1. Morozovs A., Jākobsone I., Mekšs P. Pārtikas ķīmija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 208 lpp. 2. Garrett R.H., Grisham C.M. Biochemistry. Australia etc.: Thomson Books/Cole, 2005, p.1086-1169. 3. Miķelsone, V. Bioķīmija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 197 lpp. 4. Comprehensive glycoscience: from chemistry to systems biology. Vol. 3. Biochemistry of glyco-conjugate glycans. Carbohydrate-mediated interactions. Editor-in-chief J.P. Kamerling. Oxford: Elsevier, 2007. 902 p.

Papildliteratūra

1. Fry M. Essential Biochemistry for Medicine. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010. 308 p. 2. Handbook of Biochemistry and Molecular Biology. 4th Edition. Edited by Rogur L. Lundblad and Fiona M . MacDonald. CRC Press 2010, eBook ISBN: 978-1-4200-0869-2. Pieejams LLU FB datubāze CRCnetBase : https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781466515154 3. Lipoic Acid. Energy Production, Antioxidant Activity and Health Effects. Edited by M.S.Patel and L.Pack. CRC Press 2008, eBook ISBN: 978-1-4200-4539-0 Pieejams LLU FB datubāze CRCnetBase http://www.crcnetbase.com/doi/book/10.1201/9781420045390

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Animal Science, American Society of Animal Science, Print ISSN 0021-8812, Online ISSN 1525-3163 2. The Veterinary Journal. Elsevier. Published by Elsevier Science. ISSN: 1090-0233. Pieejams LLU FB datubāzē ScienceDirect. 3. GEO: izzināt un saprast pasauli. Rīga: Izdevniecība Lilita Z. ISSN 1691-5046.

Piezīmes

Pilna laika, obligāts 2.līmeņa profesionālās studiju programmas "Veterināmedicīna " studiju kurss